Gemeenteraad 30 mei 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester), bij agendapunt 14 (verordening kansspelautomaten) is P.J.H. Sijben (CDA) de raadsvoorzitter
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD; vanaf agendapunt 7), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), A.F. van Eersel (VVD; tot agendapunt 7), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA; vanaf 20.30 uur), mr. F. Kadra (PvdA; niet aanwezig bij de agendapunten 16 tot 25B), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de families van mw. Kadra en mw. Van den Bergh. De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. De heer Heesakkers (CDA) komt later ter vergadering. De voorzitter memoreert dat het de laatste raadsvergadering is van de periode 2014-2018. Morgen wordt het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het is de eerste vergadering na de nieuwe indeling van de raadzaal.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fractie DUS Weert stelt voor om agendapunt 17 (meerjarenperspectief grondexploitaties 2018) als hamerstuk te behandelen. De raad stemt hiermee in.
  De voorzitter stelt voor om agendapunt 25A (motie intensieve veehouderij) te betrekken bij agendapunt 15 (initiatiefvoorstel voorbereidingsbesluit geitenhouderijen). De raad stemt hiermee in. De heer Van Gemert (VVD) wil bij agendapunt 21 (ontwerp-begroting ICT NML) enkele vragen stellen.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  geen documenten
  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  Wethouder Van den Heuvel deelt mede dat het onderzoek van de jaarstukken door een aantal oorzaken meer tijd in beslag neemt dan verwacht. De auditcommissie is voor de raadsvergadering bijeen gekomen om dit te bespreken. Aan de agendacommissie zal worden voorgesteld om in juli een extra raadsvergadering voor de jaarstukken te doen plaatsvinden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vast te stellen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 en 29 maart 2018.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BENOEMINGEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Installatie van mw. F. Kadra tot raadslid.
  BESLUITVORMING
  Mw. F. Kadra (PvdA) wordt beëdigd als raadslid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Installatie van mw. M.T.H. van den Bergh tot raadslid.
  A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden.
  Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw M.T. van den Bergh.

  Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.
  Door de benoemden zijn overgelegd:
  a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
  b. verklaring aanneming benoeming;
  c. verklaring openbare betrekkingen;
  d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

  B. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van mevrouw M.T.H. van den Bergh.

  C. Beëdiging van het toegelaten raadslid mevrouw M.T.H. van den Bergh.

  BESLUITVORMING
  Mw. Van den Bergh (VVD) wordt beëdigd als raadslid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De volgende leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie gemeente Weert te benoemen:
  Weert Lokaal H. van de Loo en M. Smolenaers
  CDA P. Sijben
  VVD T. van Gemert en M. van den Bergh
  DUS Weert P. Scholten en I. Beenders
  SP K. Duijsters en J. Goubet
  D66 M. Stokbroeks
  PvdA F. Kadra
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Te besluiten tot een doorstart van de pilot "Grip op Regionale Samenwerking" en de volgende raadsleden af te vaardigen naar de gremia binnen de pilot:
  Regiegroep: -
  Netwerkgroep SML: C. Jacobs-Verstappen
  Netwerkgroep Omnibuzz: -
  Netwerkgroep RUD Limburg Noord: E. Henderikx en P. Sijben
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vast te stellen onderstaande wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Weert door toe te voegen artikel 2:79 'Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet'.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De geactualiseerde bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet / Wegenwet vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2018' vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPLaarderweg84-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De Verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011 te wijzigen conform bijgevoegd ontwerp-raadsbesluit.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel van orde van de fractie CDA om het voorstel niet verder te behandelen en voor advies terug te sturen aan het college (artikel 38 lid 2 RvO) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, SP en DUS Weert (12 stemmen vóór) en tegenstemen van de fracties Weert Lokaal en VVD (13 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties SP, CDA en DUS Weert tegen het voorstel en van de fractie PvdA vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en PvdA (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, SP en DUS Weert (11 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1.Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Weert zoals bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.
  2.Te bepalen dat het verboden is om het aantal geiten toe te laten nemen en dat het verboden is om bestaande aantallen opfokgeiten om te wisselen naar melkgeiten in de gehele gemeente Weert.
  3.Te bepalen dat het verboden is om in bestaande dierenverblijven een nieuwe geitenhouderij te vestigen of de bebouwing en gronden uit te breiden ten behoeve van een bestaande geitenhouderij.
  4.Te bepalen dat van het verbod zoals aangegeven onder de punten 2 en 3 van dit besluit kan worden afgeweken indien er vóór 23 mei 2018 een mededeling is ontvangen als bedoeld in artikel 7.16 lid 1 Wet milieubeheer.
  5.Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 6juni 2018.
  6.Het voorbereidingsbesluit bekend te maken door plaatsing in het huis-aan-huis blad ViaLimburg en in de Staatscourant.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  De motie van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening ongewijzigd vast te stellen.
  4. Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. De grondexploitatieberekeningen 2018 vast te stellen.
  2. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 vast te stellen.
  3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding – voor de periode van 15 jaar - met betrekking tot bijlage 1 van het MPG 2018 (Grondexploitatieberekeningen) op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2018 en Kadernota 2019.
  2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019.
  3. geen zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de vastgestelde begroting 2018.
  4. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van zienswijzen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerpmeerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW.
  2. Akkoord gaan met Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en de Kadernota 2019 BsGW en de eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur BsGW.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van zienswijzen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018-1, de concept begroting 2019, het meerjarenperspectief 2020-2022 en de jaarrekening 2017 van Omnibuzz;
  2. Geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding de begrotingswijziging 2018-1 en de jaarrekening 2017;
  3. Eventuele zienswijzen ten aanzien van de concept begroting Omnibuzz 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van zienswijzen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van ontwerpbegroting 2019 van ICT NML.
  2. Geen zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019.
  3. Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van zienswijzen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen stukken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 25.

  Rondvraag.

  1 documenten
  RONDVRAAG
  Wethouder Sterk beantwoordt de vraag van de fractie DUS Weert of de spoedzorg (IC-SEH) dichtbij de patiënt in de regio Weert onder druk staat.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie is behandeld en in stemming gebracht bij agendapunt 15.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt ingetrokken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 26.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)