Gemeenteraad 03 juli 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal; aanwezig vanaf 19.55 uur), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal; aanwezig vanaf 20.55 uur), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), T. Winters (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD; aanwezig vanaf 20.30 uur) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij geeft aan dat het een bijzondere raadsvergadering is. Er wordt afscheid genomen van raadslid P. Scholten (DUS Weert) en de gemeentesecretaris, de heer Speet van team communicatie en de bode mw. Steijvers zijn voor de laatste keer aanwezig bij de raadsvergadering. Na de vergadering is een een borrel en kan er naar de voetbalwedstrijd van de Nederlandse vrouwen worden gekeken. De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. Wethouder Van Eijk en de raadsleden M. Smolenaers (Weert Lokaal) en M. Engelen (Weert Lokaal) komen later.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de agenda
  • Op verzoek van de CDA-fractie wordt agendapunt 9 (bestemmingsplan Grotesteeg 9a) als bespreekstuk behandeld.
  • De fractie Weert lokaal wenst bij agendapunt 15 (jaarstukken ICT NML) een stemverklaring af te leggen.
  • Er is een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 21A.
  • De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van:
  • de heer L. Smolenaers m.b.t. agendapunt 7 (structuurvisie wonen Midden-Limburg).
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter deelt mede dat het college heeft besloten om het besluit over de gelijkvloerse oversteek Hushoven aan te houden. De raad zal vrijdag via de griffiemail nader worden geïnformeerd.
  De voorzitter brengt de dank van de Commissaris van de Koning voor het geslaagde ambtsbezoek van 2 juli jl. aan het Zorgplein van de stichting Land van Horne en de gemeente Weert over aan de raad.
  De raad neemt afscheid van mw. S. Steijvers-Brouns, die vandaag voor het laatst als bode de raadsvergadering verzorgt. Zij neemt na 42 jaar afscheid van de gemeente.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 5 juni 2019.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de uitvoering van het project Waarderen op basis gebruikersoppervlakte door BsGW.
  2. De kosten hiervan ad € 168.500 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 te Brengen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 vast te stellen.
  2. De structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg uit 2014 in te trekken.
  3. Van de actualisatie/monitoring per 1 januari 2019 kennis te nemen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het 'Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex' ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag
  worden overgegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPGrotesteeg9a-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (17 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor sportpark Boshoven.
  2. Een investeringsbudget van € 205.900 beschikbaar te stellen waarvan € 114.700 voor onderzoek, voorbereiding en begeleiding en € 91.200 voor ledverlichting bij twee sportvelden.
  3. Op basis van beslispunt 2 een structureel bedrag van € 27.733 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 (en verder) te brengen.
  4. De investeringsbudgetten voor de jaren 2020 t/m 2023, zoals opgenomen in de uitgewerkte financiële paragraaf, mee te nemen bij de prioriteiten 2020 t/m 2023.
  5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlages Financieel Overzicht en SKK-kostenraming op grond van artikel 25 lid 3, voor een periode van 4 jaar.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2018;
  2. Vaststelling van de Jaarstukken 2018.
  BESLUITVORMING
  De voorzitter van de auditcommissie legt een verklaring af. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met de visie op de herinrichting van het stadspark.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties VVD, Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Goubet-Duijsters (17 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen tegen ) aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019, de primaire (concept)begroting 2020 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en
  van Risse Holding BV.
  2. Uw eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting 2020 kenbaar te maken.
  3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2020 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  4. Op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 202.255,- en € 135.169,- in de jaarschijven 2022 en 2023 van de begroting 2020 op te nemen ten laste van de reserve sociaal domein.
  5. Met ingang van de jaarschijf 2021 een aanvullend bedrag van € 118.000,- in de begroting 2020 op te nemen ten laste van het begrotingsresultaat ten gevolge van de kostprijsverhoging van de re-integratiedienstverlening door Werk.Kom.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2019-1, de concept begroting 2020 het meerjarenperspectief 2021-2023 en het jaarverslag 2018 van Omnibuzz.
  2. Geen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2019-1 en het jaarverslag 2018.
  3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 ICTNML, de jaarrekening 2018 en het toevoegen van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.
  2. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020,
  de jaarrekening 2018 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal vóór het voorstel. De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van wijkgebouw De Spil kenbaar te maken.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van het bedrijfsverzamelgebouw Poort van Limburg.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de
  Gemeentewet.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.
  BESLUITVORMING
  Er liggen deze vergadercyclus geen artikel 40 RvO-brieven voor die zijn beantwoord door het college.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Motie vreemd aan de orde van de dag over het bevrijdingsfestival aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Afscheid nemen van raadslid P.R.J. Scholten van de fractie DUS Weert.
  BESLUITVORMING
  De raad neemt afscheid van raadslid Scholten. De raad neemt ook afscheid van de heer G. Brinkman, de gemeentesecretaris/algemeen directeur, die voor het laatst de raadsvergadering bijwoont. Verder feliciteert de raad raadslid M. Smolenaers (Weert Lokaal) die vandaag is afgestudeerd aan de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed aan de Avans Hogeschool in Tilburg.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 september 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)