Gemeenteraad 05 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal) en P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • • Het voorstel van het college om agendapunt 12 (voorbereidingsbesluit geitenhouderijen) van de agenda te verwijderen wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, Goubet-Duijsters en CDA (15 stemmen tegen) verworpen.
  • Agendapunt 13 (subsidieregeling burgerinitiatieven) wordt als hamerstuk behandeld; de fractie D66 zal hierbij een stemverklaring afleggen.
  • Er is een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 23A.
  • De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  2 documenten
  Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:
  • de heer M. van Gelder m.b.t. agendapunt 12 (voorbereidingsbesluit geitenhouderijen);
  • de heer J. van de Sande namens het artsennetwerk Gezondheid, Natuur en Milieu m.b.t. agendapunt 12 (voorbereidingsbesluit geitenhouderijen);
  • Emma Deben van de Jongerenraad Weert over agendapunt 16 (“Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met ambitie”).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  De voorzitter geeft aan dat er een nieuwe Reglement van Orde van toepassing is. De raad heeft dat in de vorige raadsvergadering vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 mei 2019.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Ten behoeve van de afronding van het project 'Koppeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) met Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)' een krediet van €90.000,- ter
  beschikking te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 vast te stellen.
  2. De grondexploitatieberekeningen 2019 vast te stellen.
  3. Het project Laurentius in 2019 af te sluiten in plaats van in 2018.
  4. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding – voor de duur van 15 jaar – met betrekking tot bijlage 1 (grondexploitatieberekeningen) van het MPG
  2019 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPIndustrk32en34-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2019-2022.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  a. M.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:
  - de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2016 en 2017 komen;
  - de wijziging van de reserve;
  - de resterende reserve;
  - de te verrekenen bedragen van de budgetten 2016 en 2017 (voorschotten 2016 en 2017 + te reserveren bedragen 2015 en 2016 -/- verantwoorde kosten 2016 en 2017 -/- te reserveren bedrag 2016 en 2017).
  b. De fracties verzoeken, indien van toepassing, een terugbetaling te doen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vast te stellen de verordening tot wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Weert zoals bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.
  2. Te bepalen dat het verboden is om het aantal geiten toe te laten nemen en dat het verboden is om bestaande aantallen opfokgeiten om te wisselen naar melkgeiten in de
  gehele gemeente Weert.
  3a. Te bepalen dat het verboden is om op bestaande oppervlakte dierenverblijven een nieuwe geitenhouderij te vestigen. Deze verbodsbepaling geldt niet indien er minder dan 10 geiten worden gehouden of na wijziging minder dan 10 geiten worden gehouden.
  3b. Te bepalen dat het verboden is de bebouwing en gronden uit te breiden ten behoeve van een bestaande geitenhouderij. Deze verbodsbepaling geldt niet indien er minder dan
  10 geiten worden gehouden of na wijziging minder dan 10 geiten worden gehouden.
  4. Te bepalen dat van het verbod zoals aangegeven onder de punten 2 en 3a en 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken indien er vóór 23 mei 2018 een mededeling is ontvangen als bedoeld in artikel 7.16 lid 1 Wet milieubeheer.
  5. Te bepalen dat van het verbod onder punt 2 en 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken indien:
  a. de uitbreiding en of verandering van de inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer leidt tot een aantoonbare verbetering op het gebied van ammoniak en fijnstof ten opzichte van het plafond op basis van een geaccepteerde melding als bedoeld in artikel 1.10 Activiteitenbesluit milieubeheer of op grond van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dan wel een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht, en
  b. de mest afkomstig van de geiten inpandig wordt opgeslagen.
  6.Te bepalen dat van het verbod onder punt 3b het bevoegd gezag ingevolge artikel 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan afwijken voor zover de verandering van de geitenhouderij noodzakelijk is voor verwijderen van asbest. Onder de verandering van de geitenhouderij wordt mede verstaan veranderingen die noodzakelijk zijn om de geitenhouderij na de verwijdering van het asbest functioneel te laten werken.
  7. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 6 juni 2019.
  8. Het voorbereidingsbesluit bekend te maken door plaatsing in de Limburger en in de Staatscourant.
  Dit voorstel vervalt indien vóór de raadsvergadering van 5 juni 2019 de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014, paragraaf 2.14 Houden van geiten in werking is getreden.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem verworpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017.
  2. In te stemmen met het beleidskader voor de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
  3. Het beschikbare restantbedrag, na beëindiging van de huidige subsidieregeling op 1 juli 2019, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
  4. Het saldo van de reserve Wijkenbudget van €131.576,00, dat geoormerkt is toegevoegd aan de algemene reserve, in te zetten voor de nieuwe Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2019.
  5. Eventuele verschillen tussen raming en realisatie, in de jaren 2019 tot en met 2022, in de jaarrekening te verrekenen met de algemene reserve, waarbij het beschikbare
  totaalbedrag taakstellend is.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Vast te stellen van voorliggende conceptnota: Samen aan de slag! – Op weg naar een waardengedreven samenwerking -;
  2. Experimenteerruimte beschikbaar te stellen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 tot een bedrag van jaarlijks € 56.897,00 en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve
  Sociaal Domein;
  3. De kosten voor een aanjager beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 19.345,00 voor 2019 en € 38.690,00 per jaar voor 2020 en voor 2021 en dit bedrag ten laste te
  brengen van de reserve Sociaal Domein.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het rapport "Herijking beleid perifere en grootschalige detailhandel Weert" met uitzondering van het op voorhand niet toestaan van de speelgoedbranche en het loslaten van de ondergrens van 1.000 m² wvo.
  2. Met betrekking tot de speelgoedbranche de initiatiefnemer te verzoeken om een nadere effectenanalyse aan te leveren en aan de hand hiervan te besluiten over het al of niet toestaan van deze branche op de PDV/GDV-locatie.
  3. Voor perifere en grootschalige detailhandel een ondergrens van 500 m² wvo te
  hanteren.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66, Goubet-Duijsters, VVD, CDA en Weert Lokaal (24 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, D66, Goubet-Duijsters, VVD, CDA en Weert Lokaal (24 vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. de bestuursopdracht `Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met ambitie’ vast te stellen;
  2. voor het traject van de totstandkoming van de strategische visie voor 2019 en 2020 een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen;
  3. het budget te dekken uit de Algemene reserve.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties VVD en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert en D66 (8 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, Goubet-Duijsters, PvdA en Weert Lokaal (19 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaringen van de fracties VVD, DUS Weert en D66 vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenraming 2020-2023 en de kadernota 2020 van de BsGW;
  2. De eventuele zienswijze(n) als verwoord in de bijgaande conceptbrief aan het dagelijks bestuur BsGW kenbaar te maken.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  2. Eventuele zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.
  a. Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS Weert d.d. 26 februari 2019 inzake vragen aan het college over aanleg van een tweetal parkeervoorzieningen op de Graafschap Hornelaan voor gebouw Hubertus t.b.v. kort parkeren (max. 15-30 minuten).
  b. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 5 maart 2019 inzake vragen aan het college over De Annex en het atelierbeleid.
  c. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 6 maart 2019 inzake vragen aan het college over museum Jacob van Horne.
  d. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 8 maart 2019 inzake vragen aan het college over samenwerking met Yuhang.
  e. Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Goubet-Duijsters d.d. 10 maart 2019 inzake vragen aan het college over schending van de online privacy door de website van de gemeente Weert.
  f. Brief van de heer P. Küsters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 23 april 2019 inzake vragen aan het college over een weg langs de Centrale Zandwinning Weert (CZW).
  BESLUITVORMING
  Er wordt gesproken over de antwoorden op de vragen over de parkeervoorziening aan de Graafschap Hornelaan, De Annex, de samenwerking met Yuhang, de weg langs CZW en privacy op de website.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie vreemd aan de orde van de dag over het criterium woon- en leefklimaat beleid huisvesting arbeidsmigranten aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en CDA (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 24.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juli 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)