Gemeenteraad 06 februari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal; aanwezig tot 20.00 uur, agendapunt 13), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze eerste raadsvergadering van 2019. Er zijn geen berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bij agendapunt 15 (prioriteitenlijst knelpunten riolering) zal de fractie Goubet-Duijsters een stemverklaring afleggen.
  Bij agendapunt 16 (grondaankoop Kampershoek 2.0) zal de fractie DUS Weert een stemverklaring afleggen.
  Agendapunt 17 (gemeentegarantie Weert Energie) wordt als hamerstuk behandeld.
  Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag; deze worden behandeld als agendapunten 21A en 21B.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  1 documenten
  Er is spreekrecht aangevraagd door de heer G. Hendriks van Stichting Groen Weert bij agendapunt 13 (bomenbeleidsplan).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  De gast van de burgemeester, Desirée Esser, stelt zich aan de raad voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 december 2018.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  In te stemmen met het realiseren van aanpassingen in de sporthallen en hiervoor de resterende gemeentelijke middelen van het project ‘aanpassingen sportaccommodaties’ in
  te zetten.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Met het plan van aanpak in te stemmen om te komen tot een herinrichtingsplan voor het stadspark.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De 'Verordening startersregeling gemeente Weert 2019' vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Een bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de startersregeling.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPNatuurLozerwg-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Met het omzetten van de bedrijfswoningen aan de Leukerstraat 47 en 73 naar burgerwoningen in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPLeukerstr47en73-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Een aanvullend bouwkrediet van € 31.470,55 beschikbaar te stellen aan Meerderweert voor de uitbreiding van het Integraal Kindcentrum Leuken en de hieruit voortvloeiende
  lasten te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Akkoord te gaan met de aanvullingen van het Bomenbeleidsplan 2012.
  2. De ontwerpkaart met komgrenzen Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de herbestemming en exploitatie van de mouttoren.
  2. In te stemmen met een extra bijdrage van € 50.000,- voor de toegankelijkheid van de mouttoren.
  3. In te stemmen met een totale gemeentelijke bijdrage van € 250.000,- ten laste van de Algemene reserve.
  4. Geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor wat betreft de vertrouwelijke bijlagen voor de duur van één jaar.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de raadsleden Van Gemert (VVD), Wiezer (VVD) en Lambers (VVD) (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, Goubet-Duijsters, D66, PvdA en raadslid Van den Bergh (VVD) (25 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaring van raadslid Van den Bergh (VVD) vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, Goubet-Duijsters, D66, PvdA en raadslid Van den Bergh (VVD) (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Van Gemert (VVD), Wiezer (VVD) en Lambers (VVD) (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prioriteitenlijst knelpunten riolering.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie Goubet-Duijsters vóór het voorstel. De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het college van B&W om grond aan te kopen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
  Kampershoek 2.0, middels het aangaan van een koopovereenkomst.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het aanwijzen van de Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A. als door de gemeenteraad ‘goedgekeurde partij’ in de zin van artikel 3 van het Treasurystatuut.
  2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van een door het college te verlenen gemeentegarantie voor een lening aan Coöperatieve Vereniging
  WeertEnergie U.A. ter hoogte van € 1.500.000 (exclusief bijkomende kosten) voor het realiseren van een zonnepark met batterijopslag aan de Bocholterweg.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 21.

  Rondvraag.

  geen documenten
  De vraag van raadslid Lambers (VVD) over handhavend optreden tegen fietsen op de voetgangerspromenades wordt door burgemeester Heijmans beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie woningbouw stadsbruglocatie aannemen.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van raadslid Duijsters (fractie Goubet-Duijsters) vóór de motie. De motie wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 22.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 maart 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)