Gemeenteraad 13 maart 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal) en H. Stals (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • • De commissie S&I achtte het voorstel over Het Kwintet (agendapunt 13) niet rijp voor behandeling in de raad. De fractie DUS Weert wil het agendapunt niet behandelen, de andere fracties wel. Het agendapunt blijft gehandhaafd.
  • Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag. Deze worden geagendeerd als agendapunten 18A en 18B.
  • Op verzoek van de CDA-fractie wordt agendapunt 8 (veiligheidsbeleidsplan) geagendeerd als bespreekstuk.
  • Bij agendapunt 11 (houten woningen Sportstraat Leuken) zullen de raadsleden Wiezer (VVD) en Smolenaers (Weert Lokaal) zich onthouden van deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege persoonlijke belangen.
  • Bij agendapunt 12 (riolering Keent) zullen de raadsleden Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66) zich onthouden van deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege persoonlijke belangen.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:
  - de heer Van Letht (agendapunt 13 Het Kwintet);
  - de heer Van den Waardenberg (agendapunt 13 Het Kwintet);
  - de heer R. Otto (agendapunt 18B bomenkap IJzeren Man);
  - de heer A. Wennekes namens de Stichting Groen Weert (agendapunt 18B bomenkap IJzeren Man).
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter roept een ieder op om op 20 maart aanstaande te gaan stemmen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 81B Stramproy' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPBergerothweg81ab-VA01 gewijzigd vast te
  stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 81B Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Bergerothweg 81A en 81B Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4.Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag
  worden overgegaan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen door toevoeging van een nieuwe afdeling bestaande uit één artikel inzake het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar of
  malafide ondernemersklimaat.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Vrije inloop in het stadhuis te realiseren voor Publiekszaken;
  2. Een 'snelbalie' in het stadhuis te realiseren voor Publiekszaken;
  3. Een bedrag van € 34.000,= van prioriteit 26 ‘onderzoek openstelling Publiekszaken' hiervoor beschikbaar te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie DUS Weert over toegankelijkheid wordt ingetrokken.
  Het amendement van de fractie DUS Weert over de vrijdagmiddagopenstelling wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.
  Het amendement van de fractie Goubet-Duijsters over de zaterdagopenstelling wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters en D66 (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, D66 en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.
  Stemverklaring van de fractie Goubet-Duijsters vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor een woningbouwplan aan de Sportstraat in Leuken.
  2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.
  BESLUITVORMING
  De raadsleden Wiezer (VVD) en Smolenaers (Weert Lokaal) onthouden zich van deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege persoonlijke belangen.
  Het mondelinge amendement van de fractie Weert Lokaal (schrappen van sub 2 van het dictum) op de motie van de fracties CDA, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard. Stemverklaring van raadslid Van Dooren (DUS Weert) tegen de motie. De motie van de fracties CDA, PvdA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, Goubet-Duijsters, D66, Weert Lokaal en de raadsleden Beenders en Scholten van DUS Weert (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van raadslid Van Dooren van de fractie DUS Weert (1 stem tegen) aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Akkoord te gaan met bijgevoegd concept definitief ontwerp herinrichting Keent 1e fase.
  BESLUITVORMING
  Bij dit agendapunt onthouden de raadsleden Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66) zich van deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege persoonlijke belangen. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Besluiten om de functie van Het Kwintet tijdelijk over te hevelen in de voorzieningenstructuur van 3hoven.
  2. Hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen ter hoogte van maximaal € 128.140,00 met een afschrijvingstermijn van 7 jaar, voor aanpassingen ten behoeve van de huidige gebruikers van Het Kwintet op de locatie Annendaal.
  3. De restantboekwaarde van het investeringsbudget “Kwintet diverse aanpassingen 2000” ad. € 10.860,15 extra af te schrijven en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  4. De resterende kapitaalslasten van € 17.634,00 als gevolg van de beslispunten 2 en 3 ten laste te brengen van de begrotingspost onvoorzien structureel 2019.
  5. Een subsidie ter hoogte van € 10.000,00 beschikbaar te stellen aan Punt Welzijn voor inzet van opbouwwerk in Boshoven en deze kosten ten laste te brengen van het geoormerkte gedeelte van de Algemene Reserve.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties CDA en Goubet-Duijsters (parkeergelegenheid) wordt unaniem aanvaard.
  Het amendement van de fracties D66, Weert Lokaal, VVD en PvdA (subsidie opbouwwerk Punt Welzijn) wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, VVD, PvdA, Gouber-Duijsters en de raadsleden Beenders en Scholten van de fractie DUS Weert (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA en raadslid Van Dooren van de fractie DUS Weert (6 stemmen tegen) aanvaard.
  Stemverklaring fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken dat er snel duidelijkheid moet komen over de aard en omvang van het paraatheidsprobleem en de eventuele financiële gevolgen daarvan.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
  BESLUITVORMING
  De vraag van raadslid Scholten (DUS Weert) wanneer er een stijgende lijn te verwachten is in het begrotingsresultaat wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van raadslid Van de Loo (Weert Lokaal) of hij over het chemisch buizentraject Laarbeek-Echt, dat over Weerter grondgebied komt, in de commissie R&E vragen mag stellen wordt ter vergadering door de voorzitter beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Motie sluiting AZC in 2020 aannemen.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie PvdA tegen de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fractie VVD (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (22 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Motie bomenkap IJzeren Mangebied aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt aangehouden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 april 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)