Gemeenteraad 17 april 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering. De voorzitter feliciteert wethouder Sterk die vandaag jarig is en raadslid dhr. J. Stroek, die gisteren jarig was.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag. Deze zijn geagendeerd als agendapunten 18A, 18B en 18C.
  Agendapunt 9 (uitbreiding IKC Laar) wordt als hamerstuk behandeld. Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 18A (motie hondenravotterrein) vóór agendapunt 9 behandeld.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  1 documenten
  Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:
  1) dhr. J. Janssen van de microbar bij agendapunt 10 (maatschappelijke voorzieningen Weert Zuid);
  2) dhr. M. Fiddelaers namens de SP Weert bij agendapunt 18A (motie vreemd aan de orde van de dag hondenravotterreinen);
  3) mw. P. van Berlo namens de ondertekenaars van de petitie in Boshoven bij agendapunt 18A (motie vreemd aan de orde van de dag hondenravotterreinen).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  De burgemeester deelt mede dat hij op 3 april een kennismakingsgesprek heeft gehad met de heer M. Schoenmaker, de voorzitter van het COA. Hij vermeldt kort de besproken onderwerpen. Verder deelt de burgemeester mede dat er op 15 mei 2019 tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie gelegenheid zal worden geboden aan omwonenden van de twee locaties die momenteel in beeld zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten om in te spreken. Vóór deze commissievergadering zal er geen besluit worden genomen over de vergunningsaanvragen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2019.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BENOEMINGEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Mw. P. van der Vegt namens de fractie D66 te benoemen als commissielid-niet-raadslid in de raadscommissie Middelen & Bestuur.
  BESLUITVORMING
  De raad neemt afscheid van de heer J. Tammel, die vertrekt als commissielid-niet-raadslid. Het voorstel om mw. Van der Vegt te benoemen wordt met acclamatie aanvaard. Mw. Van der Vegt wordt beëdigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Mw. G. Collignon namens de fractie Weert Lokaal te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimte & Economie.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel om mevrouw Collignon te benoemen wordt met acclamatie aanvaard. Mw. Collignon wordt beëdigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Het regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met een uitbreiding van het IKC Laar tot een capaciteit van 157 leerlingen;
  2. Hiervoor een krediet van € 354.135,75 beschikbaar te stellen, gebaseerd op het normbedrag voor uitbreiding prijspeil 2015 met een afschrijvingstermijn van 48
  jaar.
  3. Een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van € 25.421,45.
  4. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaringen fracties D66 en VVD vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursopdracht voor de herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid.
  2. Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor de uitvoering van de bestuursopdracht ten laste van de algemene reserve.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken. De motie van de CDA-fractie wordt unaniem aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Een bedrag van € 22.254,-- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de tweede fase van de restauratie van de Sint Donatuskapel;
  2. De gebruikelijke 10%-regeling voor bijdragen aan rijksmonumenten toe te voegen aan het Monumentenbeleidsplan.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de VVD-fractie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, DUS Weert en de raadsleden Henderikx, Engelen, Houben, Emans en Jacobs van de fractie Weert Lokaal (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA, Goubet-Duijsters en de raadsleden Briels, Winters, Van de Loo, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (13 stemmen tegen) verworpen.

  Het amendement van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en VVD (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, Goubet-Duijsters en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.

  Het amendement van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, CDA, Weert Lokaal en Goubet-Duijsters (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en VVD (5 stemmen tegen) aanvaard.

  Stemverklaring fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een visie voor de Singel.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 10.191,- voor het opstellen van een visie voor de Singel.
  BESLUITVORMING
  De motie van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD en PvdA (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, Goubet-Duijsters, CDA, Weert Lokaal en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

  Stemverklaring fractie VVD tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en Weert Lokaal (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert, Goubet-Duijsters en D66 (13 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vast te stellen het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Weert 2019 (bijlage 5).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vast te stellen de Verordening op de raadscommissies gemeente Weert 2019 (bijlage 5).
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie PvdA vóór het amendement “commissieleden lid van elke raadscommissie” van de fractie Goubet-Duijsters. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, PvdA, D66, CDA en de raadsleden Yücel, Küsters, Van de Loo, Houben, Engelen, Winters, Henderikx en Briels van de fractie Weert Lokaal (17 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD en DUS Weert en de raadsleden Jacobs en Emans van de fractie Weert Lokaal (7 stemmen tegen) aanvaard.

  Stemverklaring van de fractie PvdA vóór het amendement “commissieleden van nieuw ontstane fracties” van de fractie Goubet-Duijsters. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, PvdA, D66, VVD, CDA en Weert Lokaal (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (2 stemmen tegen) aanvaard.

  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, PvdA, D66, VVD, CDA en Weert Lokaal (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (2 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18.

  Rondvraag.

  1 documenten
  De schriftelijk ingediende vraag van de fractie DUS Weert over het faillissement van Roto Smeets wordt ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie vreemd aan de orde van de dag over hondenravotterreinen aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt aangehouden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake makelpunt Weert aannemen.
  BESLUITVORMING
  Het mondelinge amendement op de motie wordt unaniem aanvaard.
  De motie wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Kampershoek Noord aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, Goubet-Duijsters, PvdA en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 19.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)