Gemeenteraad 29 mei 2019 14:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal) en T. Winters (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen mededelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2019.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennis te nemen van de Kadernota 2020.

  De vergadering start met een korte pitch door de portefeuillehouders. Vervolgens debatteren de raad en het college over de inhoud van de Kadernota.
  Daarna houden de fractievoorzitters een pitch en worden er moties ingediend. Aansluitend wordt er een raadsdebat gehouden per programma en per motie, waarbij het college op de ingediende moties reageert. Aan het einde van het debat per programma vindt de besluitvorming plaats over de moties en het betreffende programma.

  MOTIES
  Programma 1 Openbare orde en veiligheid
  Bij dit programma zijn geen moties en amendementen ingediend.

  Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
  Motie II.M.1 Oversteekplaats St. Luciastraat ingediend door de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Motie II.M.2 Laadpalen elektrisch vervoer ingediend door de fracties VVD en Goubet-Duijsters wordt unaniem aanvaard.

  Motie II.M.3 Laadpalen ingediend door de fracties Weert Lokaal en CDA wordt unaniem aanvaard.

  Programma 3 Economische zaken en promotie
  Motie III.M.1 Opwaarderen PDV-locatie Moesdijk ingediend door de fracties VVD en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

  Programma 4 Onderwijs
  Motie IV.M.1 Onderwijsexperimenten ingediend door de fracties D66, Weert Lokaal en Goubet-Duijsters wordt unaniem aanvaard.

  Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
  Motie V.M.1 Duurzaam verlicht fietsen ingediend door de fracties D66, VVD en CDA wordt aangehouden.

  Motie V.M.2 Open club initiatieven ingediend door de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, DUS Weert en VVD (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en Goubet-Dijsters (18 stemmen tegen) verworpen.

  Motie V.M.3 Digitalisering gemeentearchief ingediend door de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, DUS Weert en PvdA (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en Goubet-Duijsters (18 stemmen tegen) verworpen.

  Motie V.M.4 Ondersteunen verenigingen ingediend door de fracties VVD, CDA, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

  Stemverklaring fractie DUS Weert vóór motie V.M.5 Stadspolen Stadspark en Stationsstraat ingediend door de fracties VVD, PvdA, Goubet-Duijsters en Weert Lokaal. De motie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, PvdA, Goubet-Duijsters, Weert Lokaal, D66 en DUS Weert (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA (5 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie V.M.6 Cultuurhistorische evenementen ingediend door de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, D66, Goubet-Duijsters en CDA (15 stemmen tegen) verworpen.

  Motie V.M.7 Meldingen en vergunningaanvragen evenementen ingediend door de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA en D66 wordt aangehouden.

  Motie V.M.8 Groen Collegeplein is vervallen.

  Motie V.M.9 Groene Stationsstraat is vervallen.

  Motie V.M.10 Omheinen ravotterreinen ingediend door de fracties Goubet-Duijsters en PvdA wordt aangehouden.

  Motie V.M.11 Kindvriendelijke kunst ingediend door de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Motie V.M.12 Kunstwerken in de stad ingediend door de fractie PvdA wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard.

  Programma 6 Zorg, inkomen en participatie
  Motie VI.M.1 Bewustwording ouder worden in Weert ingediend door de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS Weert, PvdA en Goubet-Duijsters (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD (20 stemmen tegen) verworpen.

  Motie VI.M.2 Verbinding tussen straf en jeugdzorg ingediend door de fractie D66 wordt aangehouden.

  Motie VI.M.3 Social Impact Bonds ingediend door de fracties VVD en PvdA wordt unaniem aanvaard.

  Programma 7 Volksgezondheid en milieu
  Motie VII.M.1 BNG leningen ingediend door de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en VVD (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, CDA, PvdA en Goubet-Duijsters (11 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie VII.M.2 Ophaaldienst voor afval en grof vuil ingediend door de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt ingetrokken.

  Motie VII.M.3 Vergroenen balkons ingediend door de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, D66 en raadslid Goubet van de fractie Goubet-Duijsters (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, VVD, CDA en raadslid Duijsters van de fractie Goubet-Duijsters (13 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie VII.M.4 Groene daken ingediend door de fractie PvdA wordt ingetrokken.

  Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
  Bij dit programma zijn geen moties en amendementen ingediend.

  Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer
  Motie IX.M.1 Deregulering ingediend door de fractie D66 wordt ingetrokken.

  Motie IX.M.2 Reserve majeure projecten ingediend door de fractie D66 wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard.

  Stemverklaring van de fractie PvdA vóór motie IX.M.3 Nieuw voor oud ingediend door de fractie VVD. De motie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, DUS Weert, CDA, PvdA en D66 (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Goubet-Duijsters (2 stemmen tegen) aanvaard.

  Motie IX.M.4 Toeristenbelasting ingediend door de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

  Motie IX.M.5 Indeling Kadernota en Begroting ingediend door de fractie Goubet-Duijsters wordt ingetrokken.

  Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overheid en Vpb
  Motie X.M.1 Uitrijkaarten voor vrijwilligers ingediend door de fracties Weert Lokaal, CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en PvdA (17 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, DUS Weert, VVD en Goubet-Duijsters (10 stemmen tegen) aanvaard.

  BESLUITVORMING OVER VOORSTEL
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1.In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);
  2.In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juni 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)