Gemeenteraad 05 februari 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  P.J.H. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (FD), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA; aanwezig vanaf 21.40 uur stemming bij agendapunt 14)), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.

  AFWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDER:
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Bericht van verhindering is ontvangen van de raadsleden M. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R. Houben (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA) vanwege een uitvaartmis.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vaststellen van de agenda
  • Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de beplating van het Munttheater, deze wordt behandeld als agendapunt 22A.
  • De raad besluit om agendapunt 11 (bestemmingsplan Diesterbaan 49) als hamerstuk te behandelen.
  • De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen dat voldoet aan de voorwaarden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsleden K. Duijsters en J. Goubet van de voormalige fractie Goubet-Duijsters bieden een enquête over vuurwerk aan de politiechef, mw. R. Faber, en het college aan.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 december 2019, voortgezet op 19 december 2019.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De verordening Participatieraad Weert 2020 vast te stellen.
  2. De Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Weert 2015, vastgesteld 22 december 2014 en de verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert vastgesteld op 5 oktober 2010 in te trekken.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.
  2. Omnibuzz van het besluit in kennis te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De 'Verordening Middenhuur Weert 2020' vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Opdracht te verstrekken aan bureau Berenschot tot het uitvoeren van een integriteitsonderzoek conform de offerte d.d. 23 januari 2020.
  2. Als onderzoeksopdracht te bepalen:
  Onderzoek (1) in hoeverre de burgemeester (tevens voorzitter bij de Stichting International Award for Young People) bij de toekenning van subsidies aan de Stichting en eventueel andere organisaties, in zijn relatie tot Horne Quartier en in zijn relatie tot het raadslid Kadra (tevens werkzaam bij de Stichting) heeft gehandeld in overeenstemming met wet- of regelgeving, gedragscodes etc..
  Onderzoek (2) in hoeverre het raadslid Kadra en tevens medewerker bij de stichting waar de burgemeester voorzitter van is heeft gehandeld in overeenstemming met wet- of regelgeving, gedragscodes etc..
  Kom (3) tot aanbevelingen ten aanzien van de omgang met private belangen door bestuurders en politici in relatie met hun publieke belangen teneinde (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.
  3. De kosten van het onderzoek à € 27.500- exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.
  4. De raadsleden S. Winters, P. Mols, T. van Gemert, C. Beenders, K. Duijsters, L. Steinbach, H. van de Loo, J. Stroek en M. van den Bergh aan te wijzen als begeleidingscommissie.
  5. Ingevolge artikel 25 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en lid 2 sub b, d, e, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding zonder eindtermijn op te leggen op de ingekomen offertes en de voor de raadsleden ter inzage liggende stukken.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPMollenakkerstg1-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 en de raadsleden Briels, Emans, Jacobs-Verstappen, Küsters en Yücel van de fractie Weert Lokaal (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, FD en CDA en de raadsleden Goubet, Henderikx, Smolenaers, Smolenaars, Van de Loo en Verhees-Vaessen van de fractie Weert Lokaal (15 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan49-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Instemmen met de stedenbouwkundige visie voor Beekpoort-Noord.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaringen van de fractie DUS Weert tegen de motie van de fracties VVD en Weert Lokaal en van de fracties CDA, D66 en FD vóór de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, CDA, D66 en FD (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Een voorgenomen besluit te nemen om:
  1. Af te wijken van het besluit om in 2019 het budget jeugdhulp te verevenen op basis van de overeengekomen berekeningsmethodiek.
  2. Vanuit het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking in 2019 en 2020, als alternatief voor het onder 1. gestelde, een bedrag van respectievelijk € 500.000 en € 250.000 beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in het sociale domein in Midden-Limburg West.
  3. Deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
  4. Omdat de uitgaven gefaseerd gedurende een aantal jaren gedaan worden, de werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen (maximaal tot en met 2023) tot een maximum van € 750.000 te verrekenen met de reserve sociaal domein.
  5. In 2021, na de herijking van het gemeentefonds, te bezien of, en zo ja welke, vervolgafspraken gemaakt dienen te worden.
  6. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeentebesturen van Leudal en Nederweert met de mogelijkheid om hierop voor 25 maart 2020 desgewenst een reactie te geven.
  7. In de raadsvergadering van 3 juni 2020 definitief te besluiten over (het alternatief voor) de verevening 2019 en 2020.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie FD vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, FD en raadslid Beenders-Van Dooren van de fractie DUS Weert (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Van Dooren en Marechal-Wolter van de fractie DUS Weert (2 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de programma aanpak "Sturen op Effecten".
  2. Voor de personele kosten 2020 en 2021 een bedrag van € 165.500,- per jaar en voor 2022 een bedrag van € 98.000,- beschikbaar te stellen.
  3. Voor de materiele kosten 2020 een bedrag van € 30.000,- en voor 2021 en 2022 een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar te stellen.
  BESLUITVORMING
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Raadslid Kadra (PvdA) is vanaf de stemming aanwezig; raadslid Küsters (Weert Lokaal) is afwezig. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn overgelegd:
  • de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders in de periode 12-11-2019 tot en met 10-12-2019;
  • de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17-12-2019, 19-12-2019, 07-01-2020, 14-01-2020 en 21-01-2020;
  • het concept-verslag van het besloten deel van de vergaderingen van het FVO d.d. 16-12-2019 en 08-01-2020;
  • het niet-openbare B&W-besluit d.d. 10-12-2019, nummer 5;
  • het concept-verslag van het besloten deel van de raadsvergadering d.d. 18-12-2019;
  • de niet-openbare bijlagen bij de raadsinformatiebrief d.d. 08-01-2020 over de inschrijfprocedure te vervreemden deel Muntcomplex.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Ruimte en Economie met 1 fte voor landbouw.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel is niet behandeld en van de agenda afgevoerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van het ontwerp beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  2. Een eventuele zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van het (concept) regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid Limburg.
  2. Wensen en bedenkingen in te dienen inzake het interne werklast onderzoek binnen de eenheid Limburg kenbaar maken.
  BESLUITVORMING
  De wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal, VVD en FD worden ter vergadering aangepast, door alle fracties ingediend en unaniem aangenomen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.
  - Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 21 november 2019 inzake vragen aan het college over leegstand binnenstad.
  - Brief van de heer M. Smolenaers namens de fractie Weert Lokaal d.d. 25 november 2019 inzake vragen aan het college over de weg naar een zichtbaar toiletbeleid.
  - Brief van mevrouw S. Winters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 27 december 2019 inzake vragen aan het college over stadsboerderij.
  - Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 3 januari 2020 inzake vragen aan het college over woonsituatie Roma en Sinti.
  BESLUITVORMING
  De vragen en antwoorden zijn behandeld.
  De aanvullende vraag van raadslid Smolenaars (Weert Lokaal) of er een lijst wordt bijgehouden van gebouwen waarop de toiletsticker wordt aangebracht wordt ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord.
  De aanvullende vraag van raadslid S. Winters (Weert Lokaal) of de stadsboerderij een monumentenstatus kan krijgen wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie VVD inzake de beplating van het Munttheater aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt met voorstemmen van de fractie VVD (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, FD, D66 en PvdA (22 stemmen tegen) verworpen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 maart 2020,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.H. Sijben
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)