Raadscommissie Middelen en Bestuur 11 december 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 •  

  ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MIDDELEN & BESTUUR D.D. 11-12-2018

  Advies uitbrengen aan de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J. Tammel (D66), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afgemeld de portefeuillehouders: P.P.H. Sterk.

  Aanwezig de portefeuillehouders: burgemeester Heijmans en W.P.J. van Eijk (VVD)
  Ambtelijke ondersteuning: --
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • - De vraag van de fractie CDA over actie 5613 (Rekenkamerrapport Veiligheidsregio) wordt ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord.
  - N.a.v. de vraag van de fractie CDA over actie 16895 (jaarstukken-personeelskosten) wordt ter vergadering door wethouder van Eijk aangegeven dat het schriftelijk antwoord met bijlagen op korte termijn aan de raad beschikbaar zal worden gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  De vraag over de excel-grafieken wordt ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  Burgemeester Heijmans toont het bord dat bij vuurwerkvrije zones zal worden gebruikt. Er zijn tot nu toe 5 initiatieven bekend.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Rondvraag.

  3 documenten
  -De vraag van de fractie CDA over de kosten van ontvangst bij Bospop in 2018 wordt ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord.
  -De vraag van de fractie VVD over beantwoording van de artikel 40 brief (overlast door asielzoekers uit veilige landen) wordt ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord.
  - De vraag van de fractie DUS Weert waarom de raad geen uitnodiging voor de onthulling van het standbeeld van van Horne heeft gekregen wordt ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord.
  -De vragen of er criteria kunnen worden opgesteld voor de aanvaarding van een schenking van een kunstwerk in de openbare ruimte en of bij kunstwerken dezelfde handelswijze kan worden toegepast als bij straatnaamgeving (namen pas als de persoon is overleden) worden ter vergadering door burgemeester Heijmans beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: A. Heijmans.

  VOORSTEL
  In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2018 en met de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  TOEZEGGINGEN
  Nagegaan wordt of “instemmen met” in het voorstel moet zijn “het inbrengen van een zienswijze” en het voorstel wordt zonodig hierop aangepast.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2018 inclusief bijlagen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  Het controle protocol 2018 vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  De navolgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2019;
  - Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019;
  - Wegsleepverordening 2019;
  - Parkeerverordening 2019.
  - Tarieventabel reinigingsheffingen 2019;
  - Tarieventabel rioolheffing 2019;
  - Tarieventabel parkeerbelastingen 2019;
  - Tarieventabel precariobelasting 2019;
  - Tarieventabel legestarieven 2019;
  - Tarieventabel staangeld 2019;
  - Tarieventabel graf- en begraafrechten 2019.
  TOEZEGGINGEN
  -Bij de kadernota 2020 wordt een voorstel gedaan hoe de legesverordening kan worden verbeterd (o.a. discussie kostendekkend zijn van leges).
  -De berekening van de OZB-tarieven wordt ter inzage gelegd.
  - Bij de commissie wordt teruggekomen wanneer meer duidelijk is over de wetswijziging in verband met
  de OZB-heffing bij gebouwen van accommodaties van sociaal belang zoals sportverenigingen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kempen BIZ.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdrage
  en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein de Kempen Weert 2019-2023"
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kampershoek BIZ.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdrage
  en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kampershoek Weert 2019-2023".
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kanaalzone I BIZ.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdrage
  en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kanaalzone I Weert 2019-2023".
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de 3e-5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de BsGW.
  2. De hogere bijdrage van de gemeente Weert ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en 2019.
  3. Een eventuele zienswijze in te brengen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met ophoging van de begroting 2019 en volgende jaren met 21% btw component op exploitatie en onderhoud en reeds opgenomen investeringen
  sport met € 274.133,--.
  2. Akkoord te gaan met de toevoeging in de begroting 2019 van de investeringen :
  a. Waterskibaan € 13.384,--
  b. Buitensport op basis MJOP € 987.481,--
  c. Renovatie wedstrijdbad van De IJzeren Man € 221.115,--
  3. In te stemmen met een gewijzigde subsidie relatie met Stichting Zwembad De IJzeren Man door investeringen, onderhoud en exploitatie niet langer te subsidiëren maar voor rekening van de gemeente te realiseren voor een
  begrotingsneutraal bedrag van € 417.841.
  4. In te stemmen met het toepassen van de Greendeal en de kosten van € 324.437,-- te dekken uit de reguliere exploitatiebudgetten.
  5. De eventuele uitkering subsidie in het kader van specifieke uitkering sport voor 2019 van maximaal € 631.542,-- voor 35% (€ 225.741,--) te verwerken in de begroting 2019 en een bedrag van € 405.801,-- (65% van de subsidie) ) te
  storten in een egalisatiereserve en vrij te laten vallen in 15 jaar.
  TOEZEGGINGEN
  Nagegaan wordt of er bijlagen I t/m IV zijn, er zit namelijk wel een bijlage V bij (Meerjaren Investerings Plan).
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 24 januari 2019,
  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  M.H.R.M. Wolfs-Corten H.J.W.M. van de Loo
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)