Raadscommissie Middelen en Bestuur 13 september 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
  Commissiegriffiers: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), J. Tammel (D66), J. Weekers (CDA).

  Afgemeld: H.C.M. Duijsters (SP), J.W.J. Goubet (SP) en wethouder Geelen.

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, W.P.J. van Eijk (VVD), G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: S. Schwarte en A. Gronsveld.
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • Vanwege de aanwezigheid van externe adviseurs wordt agendapunt 12 (masterplan digitale transitie) vóór agendapunt 10 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • - De vraag van het CDA waarom de Boels Ladies Tour wel een @weert-emailadres heeft en de raadsleden geen @weert-emailadres hebben gekregen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).
  - De vraag van het CDA naar de stand van zaken van de afhandeling van de vragen over de personele kosten (m.n. actiepunt 16895, maar ook verdere actiepunten n.a.v. de jaarstukken 2017) wordt ter vergadering beantwoord.
  - De vraag van de SP-fractie naar de stand van zaken in de afhandeling van de volgende onderwerpen:
  6201 (motie 10% norm externe inhuur)
  16794 (BsGW)
  16441 (Toezicht openbare ruimte)
  16782 (opgevraagde antwoordbrief verzoek herziening heffing hondenbelasting)
  16784 Opgevraagde antwoordbrief reactie op ontvangen stukken WOB-verzoek)
  wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).
  laden...
 • Er is deze cyclus geen actuele beleidskalender beschikbaar.
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 225 (standplaatsverordening), 284 (actiever beleid ten aanzien van evenementen) en 304 (standplaats oliebollenkraam) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • Actueel overzicht aantal asielzoekers en statushouders naar raad zenden (TOEZEGGING).
  laden...
 • De vraag van de SP naar de oorzaken voor de stijging van het aantal misdrijven (met name het aantal woninginbraken en diefstal/inbraak schriftelijk beantwoorden (TOEZEGGING).
  laden...
 • De vraag van Weert Lokaal of de draaideur voor het stadhuis tijdig vóór de winter kan worden geleverd wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.

  De vraag van het CDA naar een toelichting op het doel van de opdracht, als geformuleerd in TILS-1440 (ontwikkelagenda publiekszaken) wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.

  De vraag van het CDA of er voor de nieuwe draaideur in het stadhuis één of meerdere offertes moeten worden opgevraagd wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

  N.a.v. een vraag van het CDA wordt de raad schriftelijk geïnformeerd over de planning van het strategisch personeelsbeleid (TOEZEGGING).

  De vraag van het CDA naar vervolgmaatregelen n.a.v. de hack van de parkeergarage wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.

  De vragen van DUS Weert over de bestrijding van de tijgermug worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Wethouder financiën mevr. drs. W.P.J.(Wendy) van Eijk als lid van het Algemeen Bestuur van de BsGW en de heer M.J. van den Heuvel als plaatsvervanger aan te wijzen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  De raad voor te stellen:
  1. een eenmalig bedrag van € 3.700.000,-- beschikbaar te stellen voor de personele knelpunten;
  2. akkoord te gaan met het temporiseren van WinD;
  3. bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage Personele knelpunten op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  De raad vóór de raadsvergadering schriftelijk inzicht geven in de kosten en opbrengsten van FLOW en WinD.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • 1. In te stemmen met het advies om over te gaan tot het opstellen van een Masterplan Digitale Transitie 2019-2021, als vervolg op het Masterplan Informatiearchitectuur 2016-2018.
  2. Het resterende krediet van het Masterplan Informatiearchitectuur (circa € 750.000,=) over te hevelen naar 2019 e.v. ten behoeve het Masterplan Digitale
  Transitie 2019-2021.
  3. Kennis te nemen van de ingediende prioriteit Digitale Informatie Agenda (€400.000,=) voor de begroting 2019 teneinde de uitvoering van de Digitale Agenda 2020 (DA2020) van de VNG en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie van
  het Rijk te integreren in het Masterplan Digitale Transitie 2019-2021.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het dekken van het financieel tekort van de nieuwbouw brandweerkazerne Stramproy als gevolg van noodzakelijke meerkosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 45.000.
  2. Dit onder voorwaarde dat de Veiligheidsregio het volledig restant budget nieuwbouw kazerne Stramproy, dat aan het einde van het bouwproces nog aanwezig is, met de
  gemeente verrekent.
  4. De meerkosten ten laste te brengen van de algemene reserve.
  5. TOEZEGGINGEN
  De raad vóór de raadsvergadering schriftelijk informeren waarom het bedrag van € 45.000,- noodzakelijk is.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  I. De APV te wijzigen op de volgende onderdelen:
  1. artikel 2:12 uitweg;
  2. artikel 2:65b kouderegeling (nieuw);
  3. artikel 2:25 evenementenvergunning;
  4. artikel 2:10, zesde lid sub d;
  II. Aan de APV de volgende artikelen toe te voegen:
  artikel 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 inzake standplaatsen (nieuw)
  III. De APV de standplaatsenverordening, vastgesteld d.d. 14 juli 2010, in te trekken.
  e.e.a. conform het bij dit voorstel behorende concept-raadsbesluit.
  TOEZEGGINGEN
  De raad vóór de raadsvergadering schriftelijk informeren waarom er een omgevingsvergunning voor de uitrit wordt geëist als op grond van het bestemmingsplan kan worden volstaan met een melding.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Vast te stellen de wijzigingen van de "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die
  functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt" van 24 september 2014,
  welke wijzigingen in de bijgevoegde verordening geel gearceerd zijn aangegeven.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 25 oktober 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  laden...

Downloaden audiofragment(en)