Raadscommissie Middelen en Bestuur 10 december 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (voorzitter)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (G-D), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD).

  Afwezig de leden: R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), J. Heesakkers (CDA), H. Stals (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans, W.P.J. van Eijk en M.J. van den Heuvel.

  Afwezig de wethouder:
  G.J.W. Gabriëls, P.P.H. Sterk en T.E.C. Geelen.

  Ambtelijke ondersteuning: -
  laden...
 • laden...
 • 1.

  Opening en mededelingen.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • De commissie stemt in met het voorstel van de burgemeester om in het raadsvoorstel onder agendapunt 10 (opheffen geheimhouding) onderdeel 3 over het Syrisch gezin te verwijderen. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • De vraag van de fractie FGD of er al antwoord is van BsGW op het verzoek om inzicht te verkrijgen in de inningskosten van belastingen en heffingen wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.
  laden...
 • • De VVD verzoekt een datum in te vullen bij de acties waar geen afhandelingstermijn is ingevuld.
  • De vraag van het CDA of de acties 28049 (OZB-tarief accommodaties maatschappelijke organisaties) en 28037 (wetswijziging OZB-tarief) terugkomen in de commissie wordt door wethouder van Eijk bevestigend beantwoord.
  • Op verzoek van het CDA wordt het grijze bolletje achter actie 38555 (nieuw voor oud) verwijderd.
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De vraag van de VVD naar inzicht in de jaarlijkse bijdrage van het COA in het kader van vluchtelingenopvang en de uitgaven die daaruit gedaan worden wordt ter vergadering beantwoord door de burgemeester.
  laden...
 • De burgemeester beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  • Wat het betekent dat 33 casussen door buurtbemiddeling zijn opgelost (VVD).
  • Zijn de 33 casussen het totale aantal aanmeldingen? (VVD)
  • Fietsendiefstallen bij het College: hoe hoog is het risico bij de sportverenigingen en worden er bij het College maatregelen getroffen? (VVD)
  • Hoe verhouden de cijfers over de veilige woon- en leefomgeving zich tot die van omliggende gemeenten? (VVD)
  laden...
 • De burgemeester doet n.a.v. door fracties gestelde vragen de volgende toezeggingen:
  • In overleg met stadstoezicht wordt bekeken of extra handhaving op het gebied van vuurwerk kan worden ingezet in de vorm van een project; de raad wordt daarover nog dit jaar geïnformeerd. (FGD)
  • In het voorjaar wordt er bij de raad teruggekomen op verwarde personen en de overlast daarvan in de wijken; dit onderwerp wordt betroken bij de motie over de GHB-verslaafden. (Weert Lokaal)

  De burgemeester beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  • Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn al veel meldingen binnengekomen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de plekken waar veel overlast wordt ervaren. Heeft dit geleid tot meer handhavend optreden? (FGD)
  • De gevolgen van de extra beveiliging van advocaten voor de politie. (VVD)
  • Masterplan digitale transitie: de raad wordt in het eerste kwartaal van 2020 geïnformeerd. (CDA)
  • De prioriteitenlijst bij de begroting bevatte enkele personeelsprioriteiten; deze functies werden specifiek aangeduid. In 2018 heeft de raad 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor personele knelpunten; deze lijst mocht niet openbaar behandeld worden vanwege de naar personen te herleiden gegevens. Wat is het verschil tussen beide overzichten? (CDA)

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezegging n.a.v. door fracties gestelde vragen:
  • Bij de kadernota wordt teruggekomen op de gevolgen van besluitvorming van andere overheden over subsidieverstrekking op de budgetten die de raad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. (VVD)

  Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:
  • De volgorde van informeren van de raad en de pers over het kunstwerk van het laad- en loskraanmateriaal. (DUS Weert)
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  De door het college eerder opgelegde en door uw raad bekrachtigde geheimhouding op raadsvoorstellen of bij raadsvoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit voorstel op grond van artikel 25 lid 4 op te heffen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie stemt in met het voorstel van de burgemeester om in het raadsvoorstel onderdeel 3 over het Syrisch gezin te verwijderen. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2019 inclusief bijlagen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Het controleprotocol 2019 vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Onder de uitsluiting vallen ook de meerjarige contracten. De raad wordt geïnformeerd of er bij de 75 aanbestedingen die gecontroleerd worden extra aandacht kan zijn voor meerjarige contracten.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  De gewijzigde controleverordening 2019 vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Vaststellen van de navolgende belastingverordeningen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2020
  - Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2020 - Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 - Wegsleepverordening 2020.
  TOEZEGGINGEN
  • De informatie die raadslid Van den Bergh heeft ontvangen over de verhoging van het OZB-tarief wordt ook aan raadslid Sijben beschikbaar gesteld.
  • De stukken over de aanbesteding aan Van Kaathoven worden in het geheime kastje ter inzage gelegd.
  • De vraag of, als er eerder was begonnen met de aanbestedingsprocedure van de afvalinzameling, waardoor het nieuwe contract per 1 januari 2020 had kunnen ingaan, dit kostenbesparend zou hebben gewerkt, wordt schriftelijk beantwoord.
  • De fractie DUS Weert levert de vragen over de precariobelasting voor sportverenigingen op schrift aan; deze worden schriftelijk beantwoord.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie stemt er op voorstel van wethouder Van Eijk mee in dat er maandag een erratum op het raadsvoorstel beschikbaar wordt gesteld omdat er legeskosten in de verordening zijn opgenomen die vooruit lopen op toekomstige beleidswijzigingen, welke verder gaan dan kostendekkendheid en indicatie en beleidsmatig niet voldoende zijn onderbouwd.
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BsGW;
  2. Het college toestemming te geven te beslissen tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsvoorstel;
  3. In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo en Voerendaal en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
  4. In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo en Voerendaal en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 23 januari 2020,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  M.H.R.M. Wolfs-Corten H.J.W.M. van de Loo
  laden...

Downloaden audiofragment(en)