Raadscommissie Middelen en Bestuur 24 oktober 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (voorzitter)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

  Aanwezig de leden:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (G-D), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J.W.J. Goubet (G-D), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans, T.E.C. Geelen, W.P.J. van Eijk.

  Afwezig de wethouder:
  P.P.H. Sterk.

  Ambtelijke ondersteuning: -
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad
  geen documenten
  Het geluidsfragment van dit agendapunt is niet beschikbaar.
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het geluidsfragment van dit agendapunt is niet beschikbaar.
  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het geluidsfragment van dit agendapunt is niet beschikbaar.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het geluidsfragment van dit agendapunt is niet beschikbaar.
  De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het geluidsfragment van dit agendapunt is niet beschikbaar.
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het geluidsfragment van dit agendapunt is slechts gedeeltelijk beschikbaar.
  De vraag van Weert Lokaal over de stand van zaken van het communicatieplan wordt ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord.
  De stand van zaken van de acties 38551 (BNG leningen) en 38533 (duurzaamheid, energietransitie en energieneutraliteit) wordt op verzoek van de VVD ter vergadering door wethouder Van Eijk toegelicht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten
  Deze beleidskalender is niet actueel. De geactualiseerde beleidskalender wordt op 5 november door het college behandeld en voor de volgende vergadercyclus beschikbaar gesteld.
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag van de fracties Weert Lokaal, VVD en PvdA of het COA de gemeente Weert heeft verzocht om verlenging van het AZC en de vraag van de PvdA of het COA heeft gevraagd om opname van een groter aantal asielzoekers voor een bepaalde tijd worden ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8.

  Rondvraag.

  1 documenten
  De vraag van het CDA naar de stand van zaken in de afhandeling van de schadeclaims van de oliebollenkramen wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen (bijlage2);
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/ grondbeleid.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10.

  Begroting 2020.

  7 documenten
  VOORSTEL
  De begroting 2020 van de gemeente Weert vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  • De raad ontvangt vóór de begroting een gespecificeerd overzicht van de activiteiten van VVV marketing specifiek voor Weert.
  • De vraag of de (grootschalige) logiesgebouwen van arbeidsmigranten voor de toeristenbelasting in de categorie camping kunnen worden geplaatst i.p.v. in de categorie hotel wordt schriftelijk beantwoord.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2019 algemene uitkering/Gemeentefonds.
  2. De mutaties op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2019 te verwerken in begrotingswijzigingen voor het jaar 2019 en voor de jaren 2020 t/m 2023 (1e begrotingswijziging 2020).
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. M.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:
  - de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2018 komen;
  - de wijziging van de reserve;
  - de resterende reserve;
  - de te verrekenen bedragen van het budget 2018 (voorschotten 2018 + te reserveren bedrag 2017 -/- uitgaven 2018 -/- te reserveren bedrag 2018).
  2. Ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot van de uit te keren fractiebudgetten over 2020.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. De "Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 2019" vast te stellen.
  2. De “Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015”, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Weert d.d. 3 november 2015 en gewijzigd bij besluiten van 22 februari 2017 en 20 september 2017, in te trekken.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vast te stellen de "Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert 2019".
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 10 december 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  M.H.R.M. Wolfs-Corten H.J.W.M. van de Loo
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)