Raadscommissie Middelen en Bestuur 22 april 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (ondersteund door P.J.A. van Beerendonk en P.A.W. Otten)

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), H.M.G. Duijsters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal)

   

  Afwezig de leden:

  E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), P.C.I. van der Vegt (D66), T. Winters (CDA)

   

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal)

   

  Afwezig de portefeuillehouders:

  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), P.P.H. Sterk

   

  Ambtelijke ondersteuning:

  R. Deneer (agendapunt 9), J. Jongeling (agendapunt 13)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering. Vanwege de coronacrisis vergadert de commissie voor het eerst digitaal. De voorzitter wenst de fractie Weert Lokaal sterkte met het overlijden van 2 partijleden.

  Vervolgens geeft de voorzitter uitleg aan de deelnemers over de gang van zaken tijdens de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Henderikx en mevrouw T. Winters.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer P. Reijnders van SVBA bij agendapunt 9 kindvoorziening Altweerterheide.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • a. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Samenleving & Inwoners
  d.d. 18 februari 2020.
  b. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimte & Economie
  d.d. 19 februari 2020.
  c. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Middelen & Bestuur
  d.d. 20 februari 2020.

  De advieslijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • a. Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties van de raadscommissie S&I.
  b. Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties van de raadscommissie R&E.
  c. Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties van de raadscommissie M&B.

  De fractie Duijsters geeft aan dat de motie over dierenwelzijn (R&E

  nummer 17934) verder gaat dan in het wild levende dieren. De heer Gabriëls geeft aan dat dierenwelzijn zoveel als mogelijk wordt meegenomen in alle relevante beleidsterreinen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de lijsten wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
   

  Er zijn geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord:

  ·         De vraag over de uitrit parkeerdek Jumbo Leuken.

  ·         De vraag over de status onderzoek Westtangent.

  ·         De vraag over de verkeersveiligheid Ringbaan Noord.

   

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:

  ·         De vragen over de verspreiding van Weert Magazine.

  ·         De vraag over hoe minder digitaal vaardige inwoners geïnformeerd worden.

   

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder van Eijk beantwoord:

  ·         De vraag over de voortgang van het proces met betrekking tot de fietsbrug Laar en de wijze van informatieverstrekking.

  ·         De vraag over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen Heylen.

  ·         De vraag of de raad nog een presentatie krijgt over het bouwplan Begijnenhofstraat.

   

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:

  ·         De vragen over het B&W-besluit bosontwikkeling van 31 maart 2020 (wijze van financiering en wijziging bestemmingsplan).

  ·         De vraag over de wijze van financiering heropeningsactiviteit museum.

   

  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):

  -De vraag wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor het leveren van thuiszorg (o.a. wordt er minder zorg geleverd?) wordt schriftelijk beantwoord.

  -De vraag wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de continuering van de jeugdzorg (o.a. zijn thuiszitters in beeld bij de scholen?)wordt schriftelijk beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
   

  Voorstel

  1. In te stemmen met de bouw van een nieuwe kindvoorziening in Altweerterheide waarin de functies (primair) onderwijs, kinderopvang en sociaal-cultureel in elkaar verweven zijn.

  2. Voor de realisatie van de kindvoorziening een taakstellend investeringsbudget ter hoogte van € 1.893.176,- beschikbaar te stellen, gebaseerd op het normbedrag voor nieuwbouw, prijspeil 2020.

  3. Aanvullend op het taakstellende normbedrag beschikbaar te stellen:

  a. een bedrag van maximaal € 131.000,- voor sloop en asbestsanering, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.

  b. een bedrag van maximaal € 64.000,- voor tijdelijke huisvesting, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.

  c. een bedrag van maximaal € 33.000,- voor verhuiskosten, af te rekenen op basis van werkelijke kosten.

  4. De uit de adviespunten 2 en 3a voorvloeiende lasten, zijnde € 50.605,- (50 jaar tegen 0,5% rente), ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs (€ 38.905,-) en het begrotingsresultaat (€ 11.700,-).

  5. De in de adviespunten 3b en 3c genoemde bedragen eenmalig ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs.

  6. Een bedrag van € 13.175,-, zijnde de huuropbrengst van de 150 m2 opvangfunctie (€ 17.250,-) na aftrek van de gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud (€ 2.375,-) en overige voor de gemeente blijvende kosten (€ 1.700,-), ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen.

  7. Voor de opwaardering van de kindvoorziening ten behoeve van de huisvesting van kleinschalige sociaal-culturele activiteiten (100 m2) geen huur in rekening te brengen.

  8. Kennis te nemen van het gewijzigde programma van eisen van de kindvoorziening Altweerterheide.

  Toezeggingen

  Bij Eduquaat zal worden nagegaan of de te vragen huur reëel conform exploitatiekosten is.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Voorstel

  1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor 6 levensloopbestendige woningen.

  2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Voorstel

  De 'Verordening startersregeling gemeente Weert 2020' vast te stellen.

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
   

  Voorstel

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de in 2017 vastgestelde Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert.

  2. De Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert van 29 maart 2017 in te trekken.

  Toezeggingen

  Nagegaan wordt of het voorstel formeel juridisch klopt (overgang van raadsbevoegdheid naar collegebevoegdheid- waar staat in het raadsbesluit GRP de verwijzing naar de uitvoeringsregeling?).

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
   

  Voorstel

  Een bijdrage van € 22.223,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de restauratie van de Abdij Maria Hart van de zusters Birgittinessen.

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
   

  Voorstel

  Een bijdrage van € 97.338,- uit algemene reserve beschikbaar te stellen voor restauratie van de Paterskerk.

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
   

  Voorstel

  De coördinatieregeling van artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 voor de vestiging van een hotel-restaurant met casino op de locatie Ringbaan-Noord/A2 en op alle ambtshalve of op aanvraag in verband hiermee te nemen besluiten, waaronder in elk geval de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

  hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
   

  Voorstel

  Definitieve uitgangspuntennotitie RES vast te stellen.

  Toezeggingen

  Door het vaststellen van de definitieve uitgangspuntennotitie is er geen sprake van een onomkeerbaar besluit, zij het dat wel rekening moet worden gehouden met het feit dat gemeenten een opgave vanuit het Rijk hebben uit te voeren.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

  hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. Hij geeft de deelnemers een compliment voor het goede verloop van de vergadering.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 18 mei 2020,

   

   

   

   

  De commissiegriffier S&I,           De voorzitter S&I,

   

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering R&E van 19 mei 2020,

   

   

   

   

  De commissiegriffier R&E,           De voorzitter R&E,

   

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering M&B van 20 mei 2020,

   

   

   

   

  De commissiegriffier M&B,           De voorzitter M&B,

  vergroten verkleinen laden...