Raadscommissie Middelen en Bestuur 25 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:

  P.J.D. Duisters (Duijsters), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA)

  Afwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers, (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), J.E.H.M. Stroek (CDA), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad

  De voorzitter opent de vergadering.
  Speciaal woord van welkom is er voor de burgemeester, mevrouw Leppink, die vandaag voor het eerst een commissievergadering bijwoont. Berichten van verhindering zijn ontvangen van M. Engelen, H. Stals, M. Marechal, M. Marzouk, K. Duijsters en L. Heuvelmans.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 3 juni 2020 zijn geen toezeggingen gedaan door de portefeuillehouders. Van de toezeggingen in de raadsvergadering van 10 juni wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • -Aandacht wordt gevraagd voor het vermelden van de data van de verwachte uitvoering van een toezegging.

  -M.b.t. de vraag waarom de zienswijze van Omnibuzz bij moties staat vermeld geeft de portefeuillehouder antwoord (noot griffie: een ingediende zienswijze past het beste bij de moties, over een zienswijze wordt net zoals bij moties door de raad besloten. Over de reactie van Omnibuzz op de zienswijze dient de raad te worden geïnformeerd.)

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de lijsten wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: P. Sterk en C.C. Leppink-Schuitema

  De vraag van de VVD wanneer de door de VVD vooraf ingediende vragen worden beantwoord wordt ter vergadering beantwoord.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vraag wordt ter vergadering door burgemeester Leppink beantwoord:
  · De vraag over een Nederlandse vlag in de raadszaal.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  · De vraag over het KEC.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord:
  · De vraag over de verevening van de jeugdzorg in samenhang met het voornemen van de gemeente Leudal om te bezuinigen.
  · De vraag over de expertisecentra specialistische jeugdhulp.
  · De vraag of er klanttevredenheidsonderzoeken in het kader van jeugdhulp gehouden worden.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord:
  · De vraag hoe de raad dit jaar meegenomen wordt in het begrotingsproces.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord:
  · De vragen over het traject alleenstaande ouders (alleen voor vrouwen?, uitstroom, effect, selectiecriteria, vrijwillig/verplicht).
  · De vraag of het schuldenlab toereikend is.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2019;
  2.De Jaarstukken 2019 vast te stellen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  Vast te stellen:
  A. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert;
  B. de Tarieventabel leges 2020, versie 3, behorende bij de Verordening leges 2020;
  C. de Verordening precariobelasting 2020, versie 2, inclusief tarieventabel versie 2;
  D. dat de Kaders Horecabeleid 2011, Kaders Evenementenbeleid 2011 en Beheervisie 2013 vervallen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  M.b.t. artikel 2:77 (gebiedsontzeggingen) is artikel 2:48a (voorkomen glas op straat) niet meegenomen in de tabel. Dit zal nog in het raadsvoorstel worden aangepast. De commissie stemt hiermee in.
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  Het verzoek van Enexis om een converteerbare hybride aandeelhouderslening ad € 374.293,- te verstrekken ter versterking van het eigen vermogen van Enexis, in te willigen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse 2021.
  2. Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse 2021 kenbaar te maken.
  3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2021 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  4. Op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een aanvullend bedrag van respectievelijk € 211.000,-, € 144.000,- en € 54.000,- in de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de gemeentebegroting 2021 op te nemen ten laste van de reserve sociaal domein.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1.   Het Plan van Scholen basisonderwijs 2021-2024 vast te stellen en daarin voor Rijksbekostiging schooljaar 2021-2022 op te nemen: een Vrije school ressorterend onder Stichting Pallas, Vrije scholen in Midden en Zuid Nederland, te Uden.
  2.  Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T.Geelen.

  Voorstel
  De Nota Participatie “Samen maken we Weert” vast te stellen.
  Toezeggingen
  -Bij de verdere uitwerking van de Nota Participatie zal de rol en positie van de raad nader worden benoemd en worden geborgd.
  -Bij de verdere uitwerking van de Nota Participatie zal de verantwoordelijkheid van college en raad worden geduid.
  -Bij de verdere uitwerking van de Nota Participatie zal het idee om mensen door middel van loting hun mening te laten geven worden meegenomen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 8 september 2020 en de commissie M&B van 10 september 2020,
  De commissiegriffier S&I,                       De voorzitter S&I,
  P.A.W. Otten                                           L.F.A.Heuvelmans          

   

   

  De commissiegriffier M&B,                 De voorzitter M&B,
  M.H.R.M. Wolfs                                  H.J.W.M. van de Loo                 

   


   

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)