Raadscommissie Middelen en Bestuur 28 oktober 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  H.C.M. Duijsters (Duijsters), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers (VVD), P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), T. Winters (CDA)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad

  De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Van der Vegt en de heer Lambers.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  1. In te stemmen met de Tussenrapportage 2020, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).

  Toezeggingen
  -De raad krijgt een uitsplitsing, voor zover mogelijk, van de hogere kosten juridische zaken (kosten lopende onderzoeken, WOB-verzoeken en Burgemeester).
  -De raad krijgt schriftelijk antwoord op de vraag over kredieten glasbakken 2017-2018, ondergrondse inzamelstations (is dit al aanbesteed en waarom duurt dit zo lang?).
  -De vraag waarom kansrijk in de wijk in tussenrapportage staat wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  1. De nota "Reserves en voorzieningen 2020" vast te stellen.
  2. Geen minimumgrens voor het instellen van een bestemmingsreserve meer te hanteren.
  3. De reserve energietransitie in te stellen.
  4. Een bedrag van € 2.000,000,- ten laste van de algemene reserve te storten in de reserve energietransitie.
  5. Ten laste van de reserve Majeure projecten een bestemmingsreserve voor de afschrijvingslasten van het gemeentehuis in te stellen. 
  6. Ten laste van de reserve Majeure projecten een bestemmingsreserve voor de afschrijvingslasten van sporthal Aan de Bron in te stellen. 
  7. De reserve Majeure projecten op te heffen en het saldo van € 1.854.713,- toe te voegen aan de Algemene reserve. 
  8. Ten laste van de Algemene reserve een reserve weerstandsvermogen in te stellen.
  a. Voor het benodigd weerstandsvermogen daarbij een bandbreedte voor de ratio van minimaal 1,0 en maximaal 1,4 vast te stellen;
  b. Voor de reserve weerstandsvermogen in combinatie met de risicobuffer grondbedrijf uitgaan dat hiermee tenminste een ratio van 1,0 gerealiseerd wordt.
  9. Een bedrag van € 1.500.000,- uit de reserve sociaal domein (R2158) over te hevelen naar de nieuw te vormen reserve innovatie en transformatie sociaal domein.
  10. Het restantbedrag van € 2.174.413,- uit de reserve sociaal domein (R2158) over te hevelen naar de algemene reserve.
  11. De claims die op de reserve sociaal domein (R2158) rusten o.b.v. eerdere besluitvorming door de raad ( € 1.122.949,-) over te hevelen naar de algemene reserve. 
  12. M.i.v. de begroting 2021 de budgettaire neutraliteit op de onderdelen Wmo nieuwe taken, jeugd en participatie algemeen los te laten.
  13. De reserve Meerjarenonderhoud en vervangingen sport op te heffen en het saldo van € 617.490,- toe te voegen aan de reserve gemeentelijk vastgoed.
  14. De bestemmingsreserve risicobuffer grondexploitatie aan te merken als algemene reserve onderdeel weerstandsvermogen. Het bestedingsdoel wordt daarbij niet gewijzigd.
  15. In te stemmen met de opheffing van reserves en voorzieningen conform de tabel op bladzijde 15.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen.

  Toezeggingen
  -De vraag hoe de sluiting van het AZC in begroting is verwerkt wordt schriftelijk beantwoord (vervallen formatie).
  -Voor de begroting van 2021 zal informatie op grootboeknummerniveau beschikbaar worden gesteld (met een toelichting van de afdeling Financiën).
  -Het meerjarenbeleidsplan van het NMC zal naar verwachting na de collegevergadering van 2 november a.s. aan de raad beschikbaar worden gesteld.
  -De vragen of en welke maatregelen genomen worden tegen dubieuze debiteuren (is er een plan) en wat de afpakwet inhoudt worden schriftelijk beantwoord.
  -De raad krijgt een toelichting op de kosten inzake combifuncties die als één post opgenomen zijn onder programma 7 (Pagina 127 onder sportbeleid en activering).

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering/ Gemeentefonds.
  2. De mutaties op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2020 te verwerken in begrotingswijzigingen voor het jaar 2020 en voor de jaren 2021 t/m 2024 (1e begrotingswijziging 2021).
  3. De hogere BUIG-budgetten voor 2021 t/m 2024 ook te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2021.
  4. De positieve saldi voor 2021 ad € 1.575.319,- en 2022 ad € 1.423.961,- in te zetten als een lagere onttrekking uit de algemene reserve en de positieve saldi voor de jaren 2023 en 2024 in mindering te brengen op de opgenomen algemene taakstelling.

  Toezeggingen
  De raad krijgt schriftelijk uitleg over waarom de bedragen van de BUIG-gelden van jaar tot jaar variëren.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk

  Voorstel
  In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten aanzien van het invullen van de taakstelling die in de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 en 2024 is opgenomen.

  Toezeggingen
  De raad krijgt voor de begrotingsbehandeling de meest actuele stand van zaken over de ontwikkeling van de algemene reserve in de komende jaren (2 posten worden toegevoegd: tekort 2020 zoals nu verwacht en onttrekking Ursulinengarage uit algemene reserve).

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.00uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 1 december 2020,
  De commissiegriffier,                           De voorzitter,
  P.A.W. Otten                                        L.F.A. Heuvelmans

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering R&E van 2 december 2020,
  De commissiegriffier,                            De voorzitter,
  P.J.A. van Beerendonk                         J.E.H.M. Stroek

   

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering M&B van 3 december 2020, 
  De commissiegriffier,                           De voorzitter,
  M.H.R.M. Wolfs-Corten                       H.J.W.M. Van de Loo

   

   

  vergroten verkleinen laden...