Raadscommissie Ruimte en Economie 06 december 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffiers: P.J.A. van Beerendonk (commissiegriffier) op 06-12-2018 en M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier) op 12-12-2018.

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert; op 06-12-2018 niet aanwezig), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afgemeld: P.R.J. Scholten (DUS Weert; op 1212-2018 wel aanwezig).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal; op 12-12-2018 niet aanwezig) en G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: M. Arts (agendapunt 14) en P. Verhappen (agendapunt 13).
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen vanuit de wijkraad Rond de Kazerne over het onderwerp beleidslijn huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018 (agendapunt 14). Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt zal de heer Peeters de gelegenheid krijgen om in te spreken.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om agendapunt 14 naar voren te halen en na de rondvraag te behandelen.
  Ook wordt voorgesteld om agendapunten 10 en 11 naar voren te halen en deze voor de slotwijziging te behandelen, omdat wethouder van den Heuvel volgende week niet aanwezig kan zijn.
  En agendapunt 12 en 13 om te draaien, zoals besproken in de agendacommissie.
  De volgorde van de agendapunten wordt daarmee: 14, 10, 11, 8, 9, 13, 12, 15, 16 en 17.
  De agenda wordt zo vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende fracties vragen naar de stand van zaken betreffende:
  - 4166 en 4168 Mouttoren en Laad- en loskraan voormalig Landbouwbelang (CDA):
  beantwoord door wethouder Gabriëls;
  - 4168 Mouttoren (DUS Weert): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 17010 Ontgronding CZW (DUS Weert): beantwoord door wethouder Van Eijk;
  - 17010 Ontgronding CZW (CDA): beantwoord door wethouder Gabriëls.
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende opmerkingen worden gemaakt:
  Er komen met regelmaat brieven binnen met het onderwerp overlast van bomen. Verzocht word om hier in 2019 een keer goed naar te kijken.
  Op de lijst aan de raad gerichte brieven staat bij brief nummer 478 (zienswijze tegen vaststelling beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten) afdoening B&W. Dit zou volgens dhr. Sijben afdoening RAAD moeten zijn.
  laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Gaat de Laatste School Dag in 2019 weer in de Poort van Limburg plaatsvinden? (Weert Lokaal);
  - Kan bevestigd worden dat de mogelijkheid voor verhuur van het geheel of van delen van complex Poort van Limburg open blijft en straks serieus beoordeelt wordt? (CDA);
  - Kan een belangstellende voor het zalencentrum Poort van Limburg straks twee prijzen indienen 1. Een prijs zonder hotel op Kampershoek-Noord en 2. Een prijs met hotel op Kampershoek Noord? (CDA);
  - Is er nieuwe informatie over het standpunt van defensie over de toegestane hoogte van de windmolens? (CDA);
  - Houd het streven naar de Spoorlijn Weert-Hamont-Antwerpen open stellen van personenvervoer in dat wij ook tegen ons eigen gewenst besluit over de beperking van het aantal treinen op dat traject gaan werken of is daar een andere oplossing voor? (CDA);
  - Hoe gaan we met dit soort zaken in het vervolg om/verder werken (refererend aan Alibaba) en welke invloed kan de raad daar op hebben? Met name het economisch beleid, wat willen we stimuleren/halen in Weert, dat de raad daar inbreng in krijgt. (CDA);
  - Kunt u ons vertellen of er inmiddels duidelijkheid is over evt. problemen met BIZ-binnenstad en BIZ-vastgoed over invulling van het C-wartier (o.a. concurrentie door lage huren en invulling niet volgens gemaakte afspraken)? (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Is het naar de inzichten van nu zo dat de Sponsorwinkel en de Voedselbank daar kunnen blijven zitten? (CDA);
  - Is er ook gedacht over de tijdsduur van ligging in de Passantenhaven omdat deze per 1 januari 2019 gratis wordt? (VVD);
  - Mogen er nog fietsen gestald worden in het Paradijsstraatje en is hier over gecommuniceerd? (DUS Weert);
  - Wordt de Biest in delen afgesloten in verband met de vernieuwing van de riolering? (Fractie Goubet-Duijsters).

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Kunnen de commissievergaderingen niet beter in de commissiekamers gehouden worden? (CDA);
  - Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Taurossen in de Laurabossen? (CDA);
  - Zijn er voorwaarden gesteld bij het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte? Is de gemeente dan altijd verplicht om de plaatsingskosten te betalen? Komt dit ook nog terug in de raad of is dit een bevoegdheid van het college? (DUS Weert).

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  - Nagaan welke woningen aan de grens met België via het Belgische netwerk elektriciteit krijgen. Mogelijk komt deze voorziening komende winter in het nauw. Wie communiceert hierover? Wie is hiervoor verantwoordelijk? (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Ingediende vragen door fractie Weert Lokaal over leegstand worden schriftelijk beantwoord (Weert Lokaal);
  - Nagaan of in het oorspronkelijke bestek project openbare ruimte omgeving Driesveldlaan - Stationsstraat natuursteen gezeten of is dit een latere aanpassing/wens van de huurder. Indien het laatste, hoe zit dit dan met de kosten en waarom is hieraan tegemoet gekomen (CDA);
  - In het voorjaar 2019 zal onderhoud van het grind naast de Hushoverweg plaats vinden (VVD);
  - Nagaan waarom in Walburgpassage en Kromstraatje wel fietsen mogen worden gestald en in het Paradijsstraatje niet (DUS Weert).
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  De 'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Beleidsnota huisvesting buitenlandse werknemers' uit 2008.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouders: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL
  Een krediet van € 158.200,- conform voorstel optie 3 beschikbaar te stellen voor de herinrichting en vergroening van de Hegstraat omgeving fietsenstalling.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL
  Een krediet van € 80.252,- beschikbaar te stellen voor verlichting van de steegjes, voor sfeerverlichting alsmede voor verlichting van het museum en het gebied tussen museum en kerk.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2018 inclusief bijlagen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  9. VOORSTEL
  Afsluiten van een vaststellingsovereenkomst ter zake van de waardevermindering van het pand Noordkade 48a als gevolg van de verontreiniging met zware metalen en budget
  beschikbaar stellen voor de afkoop van de zinkassenverontreiniging en het restantbedrag (10%) van de oliesanering, samen € 152.500,-.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer P. Verhappen.

  Na de presentatie wordt de commissievergadering geschorst tot 12 december 2018 om 19:30 uur.
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 21.15 uur – 21.30 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.30 uur – 22.45 uur.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.45 uur – 23.15 uur.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)