Raadscommissie Ruimte en Economie 12 december 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Op 06-12-2018 vond een presentatie plaats door de heer P. Verhappen.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het afschrijven van de investering in bouwkundige werkzaamheden over 50 jaar in plaats van 25 jaar.
  2. In te stemmen met het verhogen van het krediet voor renovatie en herinrichting van het museum van een bedrag van € 4.111.900,- tot een bedrag van € 5.315.670,- met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-).
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de ontwikkelovereenkomst met Bouwinvest.
  2. In principe in te stemmen met de nieuwe eigendomsverhouding en de vestiging van opstalrechten voor de gemeentelijke bouwdelen in het Muntcomplex.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 440.000,- als bijdrage aan Bouwinvest voor de herontwikkeling van het Muntcomplex.
  4. In te stemmen met een bijdrage ineens van € 70.000,- voor de afbouw en herinrichting van de entree van het Munttheater.
  5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegde waardebepaling (bijlage 2) op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  6. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegd advies (bijlage 3) op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  Nagaan of verduurzaming (bv. groene daken op het theater) niet toch is meegenomen en de raad daarover informeren.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor het woningbouwplan aan de Tungeler Dorpsstraat.
  2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2019 vast te stellen.
  2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2018 per 1 januari 2019 in te trekken.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 12 december 2018 om 21.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 23 januari 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)