Raadscommissie Ruimte en Economie 18 september 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het inrichtingsplan fase 2, voor de locatie van de Centrale Zandwinning Weert.
  TOEZEGGINGEN
  De raad schriftelijk informeren over:
  • Of er in het plan rekening kan worden gehouden met de noodzakelijke breedte van men-sluizen voor paarden.
  • Wat in het natuurbeheerplan wordt bedoeld met achterstallig onderhoud van de damwanden als oorzaak van de verdroging in het gebied tussen plas en kanaal en hoe dit voorkomen kan worden.
  • Of er een leemlaag wordt aangebracht op de bodem van de duikplas.
  • Of de voor de duikplas afgegraven oevers in het kader van de herinrichting minder steil worden gemaakt door middel van het aanbrengen van baggerslib.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in te stemmen.
  TOEZEGGINGEN
  - De vraag of er bos wordt gecompenseerd op gronden die al compensatiegronden zijn wordt schriftelijk beantwoord.
  - De verslagen van het overleg met de Stichting Groen Weert d.d. 22 mei 2018 en het overleg met de Ecologische werkgroep Weert-zuid en de Natuur- en Milieufederatie d.d. 2 juli 2018 worden aan de raad beschikbaar gesteld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  -Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen".
  -Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen".
  TOEZEGGINGEN
  Bezien op welke manier de raad betrokken kan worden bij de uitvoeringsprogramma’s van dit samenwerkingsverband.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de samenwerkingsovereenkomst Platteland in Ontwikkeling Weerterland.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPBinnenstad2017-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPEmmasingel37-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Emmasingel 37' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPSchepenlaan-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Schepenlaan-Schoutlaan' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' met planidentificatie
  NL.IMRO.0988.BPTuurkesVloedm-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Tuurkesweg-Vloedmolenweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 18 september 2018 om 21.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 24 oktober 2018,  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  laden...

Downloaden audiofragment(en)