Raadscommissie Ruimte en Economie 04 december 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. Van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert; aanwezig tot en met agendapunt 10), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) en G.A.J. Collignon (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal),
  T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: R. Beunen
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om agendapunt 14 te behandelen na agendapunt 10. Het betreft de Slotwijziging 2019 waarvoor alle portefeuillehouders aanwezig moeten zijn.
  De aanwezigen stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen c.q. opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende vraag wordt gesteld:
  - 17991 Integraal groenbeleidsplan – Wordt de raad betrokken bij het eventueel opstellen van het groenbeleidsplan of wordt de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd? (CDA): wethouder Van den Heuvel beantwoord de vraag.
  laden...
 • Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • Wethouder Geelen beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Wat is de planning m.b.t. de herinrichting van de weekmarkt? (DUS Weert);
  - Is er recentelijk nog overleg geweest met de marktcommissie en wat was de stand op dat moment? (DUS Weert);
  - Zijn de bovengenoemde zorgen van de marktkooplui bij u bekend en wat is hierop uw reactie? (DUS Weert);
  - Ziet u kans om met de marktkooplui/marktcommissie in gesprek te gaan om tot een compromis te komen voor wat betreft de overgang naar de nieuwe situatie en zo ja binnen welke termijn? (DUS Weert).

  Wethouder Gabriëls beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Wanneer wordt de beheervisie van bosgroep zuid-nederland ter vaststelling aan de raad voorgelegd?
  Op dit moment is er nl nog altijd sprake van een concept beheervisie, die niet eerder is vastgesteld. (Goubet-Duijsters);
  - Wanneer heeft dit gesprek plaatsgevonden? Zo ja, welke concrete afspraken zijn er gemaakt. Zo nee, waarom niet? (Goubet-Duijsters);
  - Welke aangedragen zienswijzen, vragen en opmerkingen m.b.t. het uitgevoerd beheer van dit voorjaar zijn meegenomen in dit gesprek? (Goubet-Duijsters);
  - Welke afspraken zijn gemaakt over schade inrij sporen en het takhout? (Goubet-Duijsters);
  - In de beheervisie paragraaf 2.1 tot en met 2.2.6 staan doelstellingen. Wat is er op basis van deze doel en subdoelstellingen in de afgelopen vier jaar opgepakt en uitgevoerd? (Goubet-Duijsters);
  - Wij willen graag de jaarverslagen van de afgelopen 4 jaren ontvangen m.a.w. de schriftelijk verslagen van de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele afwijkingen en de schriftelijke verantwoording in de vorm van financiële jaaroverzichten. (Goubet-Duijsters);
  Voorgesteld wordt om een afspraak te maken met behandelend ambtenaar i.v.m. de vele inhoudelijke of technische vragen. De overzichten zullen via de Griffie in het Bestuurlijk Informatie Systeem (GO) worden geplaatst of ter inzage worden gelegd.
  - Wat betekend het besluit van de Provincie Staten over geitenhouderijen nu voor de vergunningaanvraag geitenhouderij aan de Grotesteeg 8? Dit n.a.v. het bericht in de Limburger. Dit strookt in met de wens van de raad. (CDA).

  Wethouder Van Eijk beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Waar ligt het eigendomsrecht van de tuin/terrassen en de erfafscheidingen? (Gemeente/eigenaren panden) (DUS Weert);
  - Ligt er een plan van aanpak voor wat betreft het onderhoud en hoe ziet dat er uit? (DUS Weert);
  - Kan het college aangeven wat momenteel de status is van Personenverbinding Weert – Hamont? (VVD);
  - Wordt met second opinion ook de mogelijkheid bedoeld van innovatieve en nieuwe manieren van vervoer zoals bijvoorbeeld met een waterstoftrein ? Dan zou elektrificatie in zijn geheel niet nodig zijn en kan de treinverbinding sneller gerealiseerd worden. (VVD);
  - Is de grote opening in de geluidswal (Randweg-Noord zijde Laar) de locatie waar de fietsbrug geplaatst wordt? (VVD);
  - Is er nog iets te melden over de functionele inrichting (voorzieningen / afvalcontainers) Laarveld 3? (CDA);
  - N.a.v. aanleg glasvezel in kerkdorpen/buitengebied: Wanneer Wonen Limburg haar complexen aanmeld voor glasvezel dan kan dit helpen om boven de drempel te komen. (CDA);
  - Hoe is het met het bestemmingsplan CZW? (CDA);
  - Hoe wordt geregeld dat de behandeling van het bezwaar, tegen vergunning van huisvesting arbeidsmigranten in WBM kantoor, objectief gebeurt? (CDA);
  - Vorig jaar is Motie “Natuur inclusief bouwen” ingediend. Wat zijn nu de concrete maatregelen wat wij toepassen in het algemeen? Voor fase 3 en 4 Laarveld? (Weert Lokaal);
  - Kan er bestuursdwang worden toegepast op het perceel aan de Maaspoort (voormalige bakkerij korsten)? (DUS Weert);
  - Wat is de stand van zaken van de bouwactiviteiten van Heijlen op Kampershoek 2.0? (DUS Weert);
  - Hoe staat het met de ontwikkeling van het hotel aan de zijde van Weert? (DUS Weert);
  - Zijn alle zaken welke onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Weert vallen m.b.t. Graafschaphornelaan 115a zijn afgewerkt en opgelost? Heeft of gaat u nog een afrondend gesprek voeren met de bewonerscommissie en de stichting huurdersbelangen Weert? (DUS Weert);
  - Wat is de stand van zaken van de aanvraag vergunning huisvesting arbeidsmigranten Roermondseweg? (DUS Weert);
  - Wanneer er zonder officiële melding (sloop)werkzaamheden plaats vinden in het WBM-gebouw (gezien mogelijk aanwezigheid van asbest), gaat u dan controleren? (DUS Weert);
  - Wat is de status van het pand op de Wilhelminasingel met hekken (waar de dakgoot loshangt)? (VVD).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Is er nog iets te melden over de functionele inrichting (voorzieningen / afvalcontainers) Laarveld 1 en 2? (CDA);
  - Hoe is de planning van het stadspark (verdere uitwerking, kredietstelling, uitvoering en archeologie)? (CDA);
  - Wat is de stand van zaken over de Ringbanen (afhankelijkheid subsidie Provincie)? Binnenkort voorstel oversteek Frisolaan, is er meer bekend over de rest? (CDA);
  - N.a.v. het besluit van de Raad van State over het maximaal aantal treinen over het spoor Hamont/Antwerpen. Speelt het ergens een rol, moet dat maximum los gelaten moet worden of is de intentie om van het maximum af te komen om daar een personentrein te laten rijden? Dan overleg met de raad nodig gezien de voorgeschiedenis. (CDA);
  - N.a.v. de strengere controles op de Milieustraat. Gaat u een boete uitdelen wanneer iemand voor een mindervalide of bejaarde buurman of buurvrouw een aanhanger groen te storten terwijl deze persoon alle pasjes en legitimatiebewijzen bij zich heeft van hemzelf en de ander? (DUS Weert);
  - Is het mogelijk om het strooizout voor een hele straat in een keer op te halen? (DUS Weert);
  - Wanneer kan er uitvoering worden gegeven aan de maatregelen verbetering verkeersveiligheid Maaseikerweg? (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - De raad krijgt een raadsinformatiebrief over de planning van het stadspark.
  - Komt schriftelijk terug op de precieze regels om groenafval te storten met de Weerterlandpas in combinatie met de legitimatie / identiteitsbewijs van een andere persoon, wanneer deze persoon fysiek niet aanwezig is.
  - Komt schriftelijk terug op eventuele andere mogelijkheden om strooizout op te halen (niet zijnde op de Milieustraat).
  - Komt schriftelijk terug op de vraag van DUS Weert: “Wanneer kan er uitvoering worden gegeven aan de maatregelen verbetering verkeersveiligheid Maaseikerweg?”

  De heer Briels (Weert lokaal) merkt op dat er kritisch moet worden gekeken over de toegang bij de Milieustraat. Want wanneer een hoveniersbedrijf de Weerterlandpas en kopie legitimatie meeneemt deze dan ook groenafval zou mogen storten. Daarmee kunnen de regels alsnog worden omzeild.
  laden...
 • laden...
 • Geagendeerd op verzoek van Fractie Goubet-Duijsters.
  Wethouder Van den Heuvel beantwoord de gestelde vragen.
  laden...
 • laden...
 • Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt wordt een presentatie gegeven door mevrouw L. Kuepers van het bedrijf Streetwise.

  Portefeuillehouder: T. Geelen.
  VOORSTEL
  1. Een budget van € 82.500,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van leegstand binnenstad door de Stichting Streetwise, waarvan € 41.250,- ten laste van de versterking van de binnenstad en € 41.250,- ten laste van de algemene reserve.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlage voor een termijn van 5 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  - De raad ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag of de in het raadsvoorstel genoemde bedragen van € 41.250,- inclusief of exclusief BTW zijn.
  - De raad tussentijds schriftelijk informeren (vóór de Kadernota 2021 en vóór de Begroting 2021) over de stand van zaken (resultaten) van aanpak door Streetwise.
  - Op een later stadium in gesprek gaan met de raad over de rol en doelen van Centrummanagement Weert, dit i.v.m. hun ambitiedocument in relatie met de visie op het Stadshart, de aanpak van Streetwise en citymarketing.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt wordt een presentatie gegeven door de heer R. Beunen van de gemeente Weert.

  Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  VOORSTEL
  In te stemmen met de Mobiliteitsvisie (in de vorm van een animatiefilm).
  TOEZEGGINGEN
  Geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 'Vaststellingsovereenkomst verplaatsing Swinnen Meat, Beemdenstraat 36 te Weert.'
  2. Een krediet van € 1.500.000 beschikbaar te stellen ter uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst en de kosten ten laste te brengen van de algemene reserve.
  3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 2 Onderliggende taxatie, artikel 4 van de Vaststellingsovereenkomst en bijlage 4 bij de Vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de verwerving
  van het pand Beemdenstraat 38.
  2. In te stemmen met het storten van de huurinkomsten van € 49.148,40 in een bestemmingsreserve om het eigenaarsonderhoud en de eigenaarslasten te dekken en deze reserve vrij te laten vallen in 4 jaar.
  3. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage 2 Taxatie op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c en artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Dit agendapunt zal worden behandeld in de commissie R&E op 11 december 2019 (voortzetting van de vergadering commissie R&E van 4 december 2019).
  laden...
 • Portefeuillehouder: allen
  VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2019 inclusief bijlagen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Dit agendapunt zal worden behandeld in de commissie R&E op 11 december 2019 (voortzetting van de vergadering commissie R&E van 4 december 2019).
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Dit agendapunt zal worden behandeld in de commissie R&E op 11 december 2019 (voortzetting van de vergadering commissie R&E van 4 december 2019).
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Dit agendapunt zal worden behandeld in de commissie R&E op 11 december 2019 (voortzetting van de vergadering commissie R&E van 4 december 2019).
  laden...
 • De voorzitter schorst de vergadering op 4 december 2019 om 23.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. De vergadering zal op 11 december 2019 om 19:00 uur in beslotenheid en om circa 19:30 uur openbaar worden voortgezet.
  laden...

Downloaden audiofragment(en)