Raadscommissie Ruimte en Economie 11 september 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom.
  Hij vermeldt de berichten van verhindering en dat wethouder Van den Heuvel op een later tijdstip zal aansluiten. Eventuele vragen in de rondvraag, welke betrekking hebben op zijn portefeuille, zullen daarom schriftelijk worden beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn 2 verzoeken om spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen ontvangen.
  De heer R. Veugelers m.b.t. agendapunt 8 (Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg t.b.v. 14 tijdelijke woningen op de locatie van de Zevensprong).
  De heer R. Schweitz m.b.t. agendapunt 12 (Verzoek wijzigen bestemmingsplan t.b.v. woningbouw op locatie Hennenstraatje 16-18 en omgeving).
  Voorafgaand aan de behandeling van de agendapunten 8 en 12 zullen de insprekers de gelegenheid krijgen om gedurende 5 minuten gebruik te maken van het spreekrecht.

  Er zijn ook meerdere verzoeken ontvangen voor het gebruik maken van het spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen. Echter laat de Verordening op de raadscommissies Weert 2019 dit volgens artikel 18 niet toe.
  Spreekrecht is wel mogelijk op het Sprekersplein, welke dit jaar nog op 9 oktober en 27 november zal plaatsvinden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek wordt er kort aangehaald welke onderwerpen in het besloten deel van de vergadering behandeld worden.
  Voorgesteld wordt om agendapunt 12 i.v.m. de inspreker te behandelen na agendapunt 8.
  De aanwezigen stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De heer P. Weekers vraagt wanneer de gedane toezegging over het stadspark is te verwachten? Deze is inmiddels al beantwoord. De antwoordbrief zal worden opgezocht en bijgevoegd.
  De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn in de raadsvergadering van 3 juli 2019 geen toezeggingen gedaan door de portefeuillehouders.
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende fracties stellen vragen betreffende:
  - 17003 Motie oversteek Hushoven-Laarveld – Wachten we nu met uitvoeren van alle drie de oversteken tot het moment dat de fietsbrug gaan realiseren? Wens om te beginnen met de aanpassing oversteek nabij turborotonde. (CDA): wethouder Van Eijk beantwoord de vraag.
  - 28494 Veldweg in Stramproy – Tot op heden geen ontvangstbevestiging of antwoord gekregen op geschreven brief CDA. Er vindt nog overleg plaats met betrokkene? De betrokkene heeft een openbare weg afgesloten, dat mag niet. Aan deze afsluiting moet een eind worden gemaakt. Wil de betrokkene graag dat deze weg aan het openbare verkeer onttrokken wordt, dan moet hij dat aan de raad vragen middels een brief. (CDA): De raad ontvangt schriftelijk antwoord op de gestelde vragen en op de brief (TOEZEGGING).
  - 38635 Verkeersveiligheid – Wanneer kunnen we deze schriftelijke stand van zaken verwachten? Wanneer begint men daadwerkelijk met de werkzaamheden voor de aanleg van snelheidsremmende maatregelen? (DUS Weert): De raad ontvangt schriftelijk antwoord op de gestelde vragen (TOEZEGGING).
  - 38601 Geitenhouderijen - Zijn de financiële consequenties al bekend en zo ja, wanneer gaat u deze met de raad bespreken? Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op de vergunningaanvraag en verlening voor een geitenhouderij op de locatie Grotesteeg 8a? (DUS Weert): wethouder Gabriëls beantwoord de vragen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen
  vergroten verkleinen laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 177 (DJ-758573 - Huisvesting arbeidsmigranten Schaepmanstraat 45 en WBM gebouw Stramproy), 178 (DJ-758915 - Uiting van zorgen inzake raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen), 179 (DJ-758929 - Noodkreet Geitenstal Altweerterheide), 180 (DJ-758937 - Uiting van zorgen inzake raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen), 181 (DJ-758941 - Bezwaar tegen het raadsvoorstel DJ-713833 inzake voorbereidingsbesluit geitenhouderijen), 182 (DJ-758946 - Uiting van zorgen inzake raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen), 183 (DJ-758951 - Appèl voor geitenhouderij Grotesteeg 8A Altweerterheide), 189 (DJ-764097 - Vragenlijst toilettenbeleid in Weert), 198 (DJ-767981 - Toetsing vergunning vestiging arbeidsmigranten Industrieweg 16 Stramproy), 209 (DJ-779076 - Zienswijze plaatsen terras Hegstraat 36), 210 (DJ-780552 - Informatieverzoek arbeidsmigranten dr.Schaepmanstr. door omwonenden), 220 (DJ-787042 - Zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Hegstraat 36 - Oelemarkt 11), 239 (DJ-639912 - Melding van woonfraude-problematiek boerderij aan de Molenbroek te Stramproy), 240 (DJ-798859 - Beroep op controlerende taak van raad op handelen BenW - loslopen vee op de Pruiskesweg), 242 (DJ-799201 - Geluidswal bij Laarveld en niet bij Molenakker t.h.v. Korenmolen), 245 (DJ-802457 - Brandbrief ondernemersnetwerk toeristisch Limburg juli 2019), 251 (DJ-808092 - Wilde plannen, wilde bloemen, wilde voortuin?), 254 (DJ-811813 - Tips voor een bewuster insectenbeheer), 256 (DJ-815496 - Brief in zake locatie Herenboeren ad Grotesteeg 1 te Weert), 257 (DJ-799857 - Vragen n.a.v. brief gemeente d.d. 12-08-2019 inzake Arbeidsmigranten WBM gebouw), 258 (DJ-816196 - VNG Ledenbrief - Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage), 262 (DJ-820836 - Bezwaar verwijderen verkeersremmende maatregelen Laarveld) en 273 (DJ-825241 - Zienswijze tegen gebruikersovereenkomst Wonen limburg (14 woningen locatie Zevensprong)) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  Mevrouw C. Beenders maakt de opmerking dat n.a.v. een verzoek de mogelijkheid wordt bekeken om alle antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven standaard/automatisch in het BIS-systeem te plaatsen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - DIC. Hoewel de gemeente Cranendonck regievoerder is heeft de gemeente Weert een erfpachtovereenkomst gesloten. In hoeverre lopen de afspraken voortvloeiende uit deze overeenkomst gevaar of worden niet nagekomen? (DUS Weert);
  - Terras Restaurant Marrees. DUS Weert heeft vragen hierover gesteld, maar nog geen antwoord daarop ontvangen. Waar is het besluit, wat zijn de kosten en welke dekking? (DUS Weert);
  - N.a.v. groot tekort aan huisvesting bij jongeren en ouderen, en voorbeelden van het niet doorgaan van initiatieven voor aanleunwoningen verderop in de procedure, de volgende vraag: Hoe staat Weert er tegenover, dat als mensen met initiatieven komen om bijvoorbeeld aanleunwoningen, woningen te splitsen, woningen welke eerst gesplitst zijn geweest bij elkaar te voegen, deze mensen te helpen om woningnood in hun specifieke situatie op te lossen? (Goubet-Duijsters);
  - Heeft het college in de onderhandelingen daarover het maximum aantal treinen dat daar volgens een uitspraak van de Raad van State daarop mag rijden losgelaten? Een 49 goederentreinen? (CDA);
  - Wordt er bij hoorzittingen (van mensen welke bezwaar maken tegen een besluit van het college of van de raad) met gevoelige onderwerpen, ook een externe hoorcommissie ingesteld of niet?
  Is het wijs om onderscheid te maken tussen gewone bezwaren met gewone hoorzittingen en gevoelige bezwaren met gevoelige hoorzittingen? (CDA).

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Is de verkeersproblematiek in en rondom Laar (n.a.v. insprekers tijdens Sprekersplein 4 september 2019) inmiddels besproken met de betreffende portefeuillehouder? Welk resultaat heeft dit gesprek opgeleverd en welke gevolgen heeft dit voor de verkeersproblematiek op Laar? (DUS Weert);
  - Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de mogelijke vestiging van de Herenboeren op de locatie Grotesteeg 1? (DUS Weert).

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezeggingen:
  - Komt schriftelijk terug op de vragen inzake de Herenboeren:
  - In het B&W besluit van 2 juli 2019 geeft u aan dat het initiatief Herenboeren kan worden gezien als pilot Omgevingsvergunning. Wat betekent dit concreet?
  - In hoeverre acht u het kansrijk dat de Herenboeren hier van start kunnen gaan?
  - Er worden producten verkocht kan dit als er sprake is van hobby matig
  - Wat is het maximaal aantal dieren wat is toegestaan op deze locatie?
  - Heeft de gemeente een rol gespeeld in het overleg met de omwonenden en zo ja welke en zo nee waarom niet?
  - In diezelfde brief geeft u aan dat u samen met de Herenboeren gaat werken aan het verkrijgen van een Green Deal. Kunt u aangeven waarom u hieraan meewerkt? (DUS Weert);
  - In verband met de Herenboeren: Is de parkeerplaats aan de overkant van de Grotesteeg een bevoegdheid van de raad om daar parkeren te regelen? (CDA).

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  Komt schriftelijk terug op de volgende vragen:
  - Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop. Enkele vragen hierover:
  - Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Lichtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  - Voor welke prijs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  - Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?
  - Kan de getekende koopovereenkomst ter inzage worden gelegd? (DUS Weert);
  - Er is inzake de koopovereenkomst van de Lichtenberg meer opgenomen wat de raad niet gewenst heeft en niet vooraf is gecommuniceerd: “Als koper de Lichtenberg wil doorverkopen aan een entiteit die onderdeel is van zijn grotere geheel dat hij dit mag en dat de raad dan niet in aanmerking komt voor terugkopen.” Dit heeft niet in het advies gestaan waardoor de raad en het college hier nooit over geïnformeerd is geworden. (CDA);
  - Kunnen de complete dossiers van de verkoop van de KMS en de Lichtenberg in de leeszaal worden gelegd? (CDA);
  - In de raadsvergadering van juli is ingesproken door de heer Smolenaers inzake het perceel aan de Emmasingel. Heeft er nog een gesprek met de heer Smolenaers plaatsgevonden? Is het mogelijk om tijdens een informatie bijeenkomst met de raad van gedachten te wisselen over mogelijke bouwmogelijkheden en transformaties in de binnenstad? (DUS Weert)
  - Kan de vergunning met bijlagen, voor de vestiging van arbeidsmigranten aan de Industrieweg 16 in Stramproy in de leeszaal worden gelegd? (DUS Weert);
  - Kunnen a.u.b. de stukken over de spoorlijn Weert-Hamont ter inzage in de leeszaal worden gelegd? (CDA).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  Komt schriftelijk terug op de volgende vragen:
  - Tijdens Bospop was de oversteek Eindhovenseweg van Hushoven naar Boshoven afgesloten. Bewoners van het WoZoCo die naar Boshoven wilden waren genoodzaakt over de hoge brug te gaan. Niet zo handig met een scootmobiel of rollator. Kan daar volgend jaar rekening mee worden gehouden dat deze oversteek openblijft? (Goubet-Duijsters);
  - Kazernelaan tegenover het perceel dat in aanbouw is, ligging tegenover Dennenoord ,valt op dat een hele rij beukenbomen dor en droog zijn. Is het college hiervan op de hoogte en wat wordt hier aan gedaan? (Goubet-Duijsters);
  - Op 13 februari 2019 is op de hoek Groenstraat/Roermondseweg geconstateerd (door 2 medewerkers van de gemeente Weert) dat door geparkeerde auto’s de doorgang van hulpdiensten wordt belemmerd. De brandweer heeft dit bevestigd. Wanneer wordt er een parkeerverbod ingesteld? Daarnaast is geconstateerd dat verderop in de straat de doorgang wordt belemmerd door tegenover elkaar geparkeerde voertuigen. Vlgs de verkeersdeskundige zou een parkeerverbod aan een kant van de straat de oplossing zijn. In de gesprekken met de ambtenaar/wethouder van den Heuvel heb ik aangegeven alvorens dit parkeerverbod vast te stellen met de aanwonenden in overleg te gaan over welke kant van de weg wenselijk is. Er zou een verkeersbesluit worden voorbereid. Inmiddels zijn we ruim 7 maanden verder. Wat is de stand van zaken? (DUS Weert);
  - Kunnen de jaarverslagen 2018 van Centrum Weert Promotie en jaarverslag 2018 BIZ Vastgoed en Binnenstad beschikbaar worden gesteld aan de raad? In de afspraken staat dat de jaarverslagen beoordeelt worden en kan er een inhoudelijke discussie over wat er allemaal gebeurt plaatvinden. (CDA);
  - Hoe staat het met de Stationsstraat en de herinrichting hiervan?(VVD).

  Algemene opmerking: Aandachtspunt voor de organisatie. Geregeld komt het voor dat de bijlagen niet bij de stukken in het Raadsinformatiesysteem zitten. Ook de openbare stukken (zoals koopovereenkomsten) openbaar in het systeem te plaatsen. (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg ten behoeve van 14 tijdelijke woningen op de locatie van de Zevensprong.
  SPREEKRECHT
  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt maakt de heer R. Veugelers gebruik van het spreekrecht.
  TOEZEGGINGEN
  - Gaat in gesprek met omwonenden en wijkraad om opnieuw te kijken naar de huidige situatietekening om te komen tot een situatietekening over de inrichting van dat gebied welke gedragen wordt door de omgeving.
  - De vragen welke in de tekst van de inspreker staan zullen schriftelijk beantwoord gaan worden.
  - Nagaan vóór de komende raadsvergadering of in het voorliggende raadsvoorstel het afwijken van het grondprijsbeleid (welke genoemd wordt in de prestatieafspraken 2016) ook in het raadsbesluit moet worden vermeld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  De twee verzoeken (fase 1 en fase 2) voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de gefaseerde aanleg van een bedrijventerrein aan de Roermondseweg 175 en omgeving af te wijzen.
  TOEZEGGINGEN
  Gaat in gesprek met de initiatiefnemer nadat deze met een concreet plan is gekomen wat past binnen het huidige bestemmingsplan (waarin wellicht mogelijk staat om onder voorwaarden middels een wijzigingsbevoegdheid bebouwing toe te voegen).
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van drie appartementen gelegen aan de Beekstraat.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPGebleektesteeg3-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  Het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw op de locatie Hennenstraatje 16-18 en omgeving af te wijzen.
  SPREEKRECHT
  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt maakt de heer R. Schweitz gebruik van het spreekrecht.
  TOEZEGGINGEN
  geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  VOORSTEL
  De "Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater" vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Schriftelijk in kaart brengen van het gemeentelijk vastgoed en waar mogelijk af te koppelen van hemelwater.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • (ligt ter inzage in het geheime kastje).
  Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 11 september 2019 om 24.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 23 oktober 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)