Raadscommissie Ruimte en Economie 19 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: G.A.J. Collignon (Weert Lokaal) en portefeuillehouder G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: mevr. M. Arts (bij agendapunten 12 en 13)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is 1 verzoek om spreekrecht ontvangen van:
  De heer L. Smolenaers m.b.t. agendapunt 12 (Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021).
  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt 12 zal de inspreker de gelegenheid krijgen om gedurende 5 minuten gebruik te maken van het spreekrecht.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek wordt er kort aangehaald welke onderwerpen in het besloten deel van de vergadering behandeld worden.
  Voorgesteld wordt om agendapunt 12 i.v.m. de inspreker te behandelen na agendapunt 7. De aanwezigen stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende fracties stellen vragen betreffende:
  - 28124 Gehandicaptenparkeerplaats – De Gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de bewaakte fietsenstalling / Rabobank zijn nog niet gerealiseerd. Wat gebeurt hiermee? (DUS Weert): wethouder Van den Heuvel beantwoord de vraag. Een overzicht/evaluatie van het aantal gehandicapten parkeerplaatsen in het centrum van Weert zal aan de raad worden verstrekt (TOEZEGGING).
  - 28494 Veldweg in Stramproy – Er vindt nog overleg plaats met betrokkene. Op welke termijn kan daar informatie over gegeven worden? De brief van februari is nog steeds niet beantwoord. (CDA): wethouder Van den Heuvel geeft aan dat dit een vraag is voor portefeuillehouder Gabriëls.
  - 17012 Openbaar toiletbeleid – Kunnen we vragen stellen over de Raadsinformatiebrief inzake het openbaar toiletbeleid in de commissie of moeten deze schriftelijk gesteld worden? (Weert Lokaal)
  Gezien het aantal vragen kiest dhr. Smolenaers ervoor deze vragen schriftelijk door te zetten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 141 (DJ-736825 - Landbouwgif), 143 (DJ-737964 - Overhandiging petitie hondenbelasting), 149 (DJ-742895/743269 - Opmerkingen over voorbereidingsbesluit geitenhouderijen), 152 (DJ-744898 - Pleidooi m.b.t. arbeidsmigrantenhuisvesting Doctor Schaepmanstraat 45 Weert), 157 (DJ-746517 - Europese Triathlon te Weert), 162 (DJ-751168 - Petitie voorkomen huisvesting arbeidsmigranten, Industrieweg 16 Stramproy), 165 (DJ-753339 - Bezwaar vestigingseisen op de Weerterboulevard), 170 (DJ-756352 - Brief aan Gemeenteraad van Weert inzake huisvesting arbeidsmigranten), 172 (DJ-758324 - Oproep inzake raadsvoorstel DJ-713833 Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen), 173 (DJ-758324 - Voorzorgsbeginsel in het kader van het raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen) en 174 (DJ-758348 - Uiting van zorgen inzake raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  De heer Sijben merkt op dat de omschrijving bij aan de raad gerichte brief nummer 171 (Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide) “Appèl voor gedeeltelijke opheffing geitenstop” niet overeenkomt met de inhoud van de brief. De inhoud van de brief is eerder een appèl tegen gedeeltelijke opheffing geitenstop.
  Daarnaast merkt de heer Sijben op over brief 152, 162 en 170 zijnde burgeracties dat de raad deze serieus moeten nemen en daarvan blijk moeten geven. De betreffende brieven zijn inmiddels al beantwoord. Mocht gekozen worden voor beantwoording door de raad dan dient dit zo snel als mogelijk kenbaar worden gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programmatische aanpak Stikstof nietig verklaard.
  Kunt u voor of direct na het zomerreces aangeven wat deze uitspraak betekend voor projecten (zowel gemeentelijk als particulier) in de gemeente Weert? (Weert Lokaal)
  - Heeft er door de gemeente nog een controle plaatsgevonden in het appartementencomplex aan de Graafschap Hornelaan 115A op de betreffende punten volgens de eisen van het Bouwbesluit of al deze aspecten daadwerkelijk zijn uitgevoerd? Voldoet het nu wel aan de eisen van het Bouwbesluit? Is er al een antwoordbrief naar de bewonerscommissie gestuurd n.a.v. de mail van 15 mei jl.? Als blijkt dat er een aantal zaken niet conform het bouwbesluit worden uitgevoerd en dat wordt achteraf geconstateerd, hoe gaan we er dan mee om? Met de huidige bouwvergunningen die worden afgegeven wordt er op een andere manier gecontroleerd of er aan de hand van het bouwbesluit wordt gewerkt dan in het verleden? Is de controle efficiënter geworden? Zo ja wat zijn dan de aanpassingen? Is er iets verandert in de werkwijze? (DUS Weert)
  - Welke vergunningen voor gebouwelijke voorzieningen zijn er verleend voor het dagstrand? (CDA)
  - Wat gaat het college doen met het rapport van de STEK-groep over logistiek? (CDA)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - is het de wethouder bekend dat het westelijk deel van de Maaslandlaan niet voorzien is van aangegeven fietsstroken? (Goubet-Duijsters)
  - Is het gezien de resultaten van het onderzoek mogelijk om deze zo snel mogelijk aan te brengen? (Goubet-Duijsters)
  - Waarom is er enkele jaren geleden enkel aan het oostelijke gedeelte van de Maaslandlaan fietsbelijning aangebracht? (Goubet-Duijsters)
  - Is bij Uw College bekend waar de ongevallen op de Maaslandlaan hebben plaatsgevonden en wat de oorzaken waren? (Goubet-Duijsters)
  - Is er al een plan om de verkeerssituatie rondom het wijkcentrum Leuken aan te pakken, vanwege de toenemende drukte van bezoekers en onveilige verkeerssituaties? (DUS Weert)

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  - Komt schriftelijk terug middels een raadsinformatiebrief op de vraag over een inventarisatie n.a.v. nietig verklaring Programmatische aanpak Stikstof waarin zal worden geduid welk type projecten nu ter discussie staan? (Weert Lokaal)
  - Doet navraag of Is het bekend bij de gemeente dat de verkeersbewegingen zijn toegenomen rondom de Koekoeksweg door een outdoor activiteiten terrein welke gevestigd is aan de Koekoeksweg en inmiddels operationeel is? Het is hier nu erg druk geworden. Wordt hier op gelet of kan hier iets aan gedaan worden?(Goubet-Duijsters)

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Komt schriftelijk terug op de laatste stand van zaken van de plannen voor maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Maaseikerweg is en wanneer er uitvoering zal worden gegeven aan de in de raadsinformatiebrief aangekondigde maatregelen (DUS Weert).
  - Komt schriftelijke terug op de volgende vragen: De vissteigers, welke zijn aangelegd voor ouderen en mindervaliden, gaan verdwijnen vanwege het achterstallig onderhoud, is het de bedoeling dat deze vissteigers nog ergens terugkomen of dit een gedane zaak? Wie is hiervoor verantwoordelijk? (DUS Weert)
  - Komt schriftelijk terug op de volgende vragen: Kan er informatie gegeven worden over het besluit met motivering en een schatting van de kosten over de bestrating bij restaurant Marrees? Er zijn nu ook al obstakels in de openbare ruimte neer gezet. Is er een terrasvergunning hiervoor aangevraagd of al toegekend? (CDA)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: alle portefeuillehouders
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2018;
  2. Vaststelling van de Jaarstukken 2018.
  TOEZEGGINGEN
  Ruim voor de begroting wordt een werksessie georganiseerd waarin de commissie- en raadsleden gefaciliteerd worden om over de aangedragen punten van gedachten te wisselen (Wethouder van Eijk).
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  VOORSTEL
  In te stemmen met de visie op de herinrichting van het stadspark.
  TOEZEGGINGEN
  De vragen van de heer P. Weekers zijnde: “Hebben er al vooronderzoeken plaatsgevonden en wat waren daarvan de kosten?” en “Zijn er nog verdere onderzoeken noodzakelijk en zo ja welke onderzoeken en wat zullen hiervan de te verwachten kosten zijn?” worden schriftelijk beantwoord.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van wijkgebouw De Spil kenbaar te maken.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop van het bedrijfsverzamelgebouw Poort van Limburg.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een termijn van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 vast te stellen.
  2. De structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg uit 2014 in te trekken.
  3. Van de actualisatie/monitoring per 1 januari 2019 kennis te nemen.

  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt maakt de heer L. Smolenaers gebruik van het spreekrecht.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het 'Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex' ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31' geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Een schriftelijke reactie naar de heer Jacobs met een juiste en volledige toelichting met de nuancering erin genoemd.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Grotesteeg 9a' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 20 juni 2019 om 00.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 11 september 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)