Raadscommissie Ruimte en Economie 23 januari 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afgemeld: M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: mevr. S. Eurlings (agendapunt 14).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1.

  Opening en mededelingen.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn verzoeken van spreekrecht ontvangen vanuit de heer Koppens over het onderwerp herbestemming Mouttoren(agendapunt 12) en vanuit de heer Gloudi, voorzitter WeertEnergie over het onderwerp gemeentegarantie Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A. voor de realisatie van een zonnepark met batterijopslag. Voorafgaand aan de behandeling van deze agendapunten zullen de heren de gelegenheid krijgen om in te spreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Agendapunt 8 (Rapport onderzoek warenmarkt binnenstad Weert) is komen te vervallen.
  Voorgesteld wordt om agendapunt 12 en 13 naar voren te halen en na de rondvraag te behandelen.
  De agenda wordt zo vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende fracties vragen naar de stand van zaken betreffende:
  - Motie 2783: Waterput Markt (Goubet-Duijsters): worden beantwoord door wethouders Gabriëls en Van den Heuvel;
  - Toezegging 28047: Fietsparkeren in Paradijsstraatje (DUS Weert): wordt beantwoord door wethouder Van den Heuvel, zegt er naar te kijken en een antwoord te geven op waarom wel of waarom niet (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De stand van zaken betreffende aan de raad gerichte brief nummer 503 (oproep fietsersbrug Molenakker Laarveld zo spoedig mogelijk te realiseren) is beantwoord door wethouder Van Eijk.
  De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 503 (Oproep fietsersbrug Molenakker
  Laarveld zo spoedig mogelijk te realiseren), 508 (Oproep breng het stembureau naar de jongeren), 511 (Onveilige verkeerssituatie Valenakkerweg Weert), 512 (Open brief inzake ontwikkelingen voorgenomen geitenhouderij Grotesteeg 8A Altweerterheide), 513 (Verzoek financiële steun in aanschaf nieuwe klimaat behandelkast met koelsysteem), 520 (Behouden van Mouttoren), 521 (Verharden Kruisbergenweg Weert), 525 (Bedenkingen tegen kap zilveresdoorns Zuiderstraat), 537 (Brandbrief besluitvorming aanvraag Grotesteegh 8A), 541 (Kr8tig tarief wijziging) en 557 (Verzoek proef vuurwerkvrije zone in Buitenwiek ongedaan maken) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Wat is de planning van het bestemmingsplan CZW? (CDA);
  - Kan er een schriftelijke reactie op inspreker tijdens sprekersplein over bouw woningen in Swartbroek vanuit de raad uitgaan? (CDA);
  - Wat is de stand van zaken over hondenclub de Trouwe Makker? (CDA);
  - Wat is de stand van zaken over de aanleg van de parkeerplaats bij Dennenoord? (CDA);
  - Wat kunnen we leren van de samenwerking met China Hotel? (CDA);
  - Er staan geen containers op het DIC (Dutch Import Combination Weert B.V.) o.t.w. de Multimodale haven. Wat is hier aan de hand? (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Hoe gaat het nu verder met de financiering inzake de knelpuntennotitie van de ringbanen? (CDA);
  - Hoe staat het met het onderzoek naar de onderhoudstoestand van de kunstwerken (bruggen)? (CDA);
  - Wat is de stand van zaken m.b.t. de afvalcontainers in Laarveld? (CDA);
  - Klopt het dat er geen reinigingsdienst voor de binnenstad beschikbaar was tussen kerst en oud op nieuw? (Weert Lokaal).

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  - Komt schriftelijk terug op de vraag of het bekend is dat de verkeersdrukte de laatste tijd toeneemt op de Koekoeksweg omdat er onlangs meer activiteiten hier (na)bij de paardenmanege plaatsvinden, zoals Bouncing Boulevards en Fun Thrills? En of de verkeersveiligheid en hoeveelheid verkeer wordt meegenomen in de nieuwe plannen en ontwikkelingen aan deze straat? (Goubet-Duijsters).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL
  Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prioriteitenlijst knelpunten riolering.
  TOEZEGGINGEN
  Inzichtelijk maken op welke plekken de meeste slachtoffers onder amfibieën vallen, naar aanleiding van de toegezonden rapporten en wat hiertegen gedaan kan worden.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL
  1. Akkoord te gaan met de aanvullingen van het Bomenbeleidsplan 2012.
  2. De ontwerpkaart met komgrenzen Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Pagina 35 van het Bomenbeheerplan wordt vergroot in het bestuurlijk informatie systeem gezet, daar deze nu niet leesbaar is.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL
  Met het plan van aanpak in te stemmen om te komen tot een herinrichtingsplan voor het stadspark.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de herbestemming en exploitatie van de mouttoren.
  2. In te stemmen met een extra bijdrage van € 50.000,- voor de toegankelijkheid van de mouttoren.
  3. In te stemmen met een totale gemeentelijke bijdrage van € 250.000,- ten laste van de Algemene reserve.
  4. Geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor wat betreft de vertrouwelijke bijlagen voor de duur van één jaar.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het aanwijzen van de Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A. als door de gemeenteraad ‘goedgekeurde partij’ in de zin van artikel 3 van het Treasurystatuut.
  2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van een door het college te verlenen gemeentegarantie voor een lening aan Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A. ter hoogte van € 1.500.000 (exclusief bijkomende kosten) voor het realiseren van een zonnepark met batterijopslag aan de Bocholterweg.
  TOEZEGGINGEN
  Komt schriftelijk terug met een uitgebreide toelichting op de gestelde juridische vragen (o.a. of de combinatie van gemeentegarantie op het 1e recht van hypotheek op het zonnepark kan).
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van het college van B&W om grond aan te kopen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0, middels het aangaan van een koopovereenkomst.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  De 'Verordening startersregeling gemeente Weert 2019' vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  Een bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de startersregeling.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPNatuurLozerwg-ON01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Natuurontwikkeling Lozerweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Met het omzetten van de bedrijfswoningen aan de Leukerstraat 47 en 73 naar burgerwoningen in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPLeukerstr47en73-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 23 januari 2019 om 23.03 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 27 februari 2019.

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)