Raadscommissie Ruimte en Economie 23 oktober 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIG

  geen documenten
  Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters; aanwezig tot en met agendapunt 10), T.J.J. van Gemert (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal; aanwezig tot en met agendapunt 16), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA; aanwezig tot en met agendapunt 16), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal) en G.A.J. Collignon (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering om 19:40 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Spreekrecht.

  4 documenten
  Er zijn 5 verzoeken om spreekrecht voor agendapunt 10 (Ontwerp omgevingsvergunning geitenhouderij Grotesteeg 8a) ontvangen van de heer P. Princen, de heer M. van Gelder, de heer G. Donkers, mevrouw H. van de Pol en mevrouw H. Schrooyen. Voorafgaand aan de behandeling van agendapunt 10 zullen de insprekers de gelegenheid krijgen om gedurende 5 minuten gebruik te maken van het spreekrecht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voorgesteld wordt om na agendapunt 7 te behandelen agendapunt 10 i.v.m. de aanwezige insprekers en agendapunt 11 i.v.m. aanwezige externe voor de presentatie over het GRP.
  De aanwezigen stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen c.q. opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Fractie Weert Lokaal stelt de volgende vraag betreffende:
  - 38559 Motie Laadpalen elektrisch vervoer – Is online te vinden waar de laadpalen in de gemeente Weert staan voor elektrische fietsen en auto’s? (Weert Lokaal): wethouder Gabriëls beantwoord de vraag.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten
  (Deze beleidskalender is niet actueel. De geactualiseerde beleidskalender wordt op 5 november door het college behandeld en voor de volgende vergadercyclus beschikbaar gesteld.)
  Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers
  277 (DJ-827169 - Tegen 5G netwerk uitrol), 278 (DJ-827169 - Aanvullende informatie over 5G netwerk uitrol), 279 (DJ-827229 - Bezwaar maken in Den Haag tegen 5Gnetwerk), 280 (DJ-827367 - Onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G vraagt om een tegengeluid), 281 (DJ-827868 - Oproep ten aanzien van 5G-netwerk), 282 (DJ-828588 - Beleid rondom invoer 5G netwerken), 283 (DJ-829873 - Reactie op bomenregister 2019 en Rappel op zienswijze concept Bomenregister 2019), 286 (DJ-831177 - Oproep Stop de uitrol van het 5G netwerk) en 311 (DJ-839399 - Kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Rondvraag.

  5 documenten
  Wethouder Van Eijk beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd in huisvesting op het HQ-terrein (Kazernelaan 101). Is het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein formeel toegestaan? Heeft het college over eventuele huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein al een besluit genomen of gaat men hierover binnenkort een besluit nemen? In hoeverre is de gemeente op de hoogte is van mogelijke huisvesting van werknemers van de ICT groep op het HQ-terrein? (DUS Weert);
  - Onlangs bij de presentatie over het grondbeleid kwam aan het eind nog de opmerking naar voren dat er, in het voorstel dat het college nog in december doet, een punt zal zitten om het bedrag, waaronder het college (zonder de raad daarover te consulteren) transacties kan afsluiten, te verhogen van 3 ton naar 1 miljoen. Is het niet beter om dat aspect een keer apart te behandelen en dan ook wat breder te bekijken? Die 3 ton is ergens in 2003 in een afspraak gekomen toen er een nieuw artikel van de gemeentewet was. Het gaat niet alleen over de hoogte van het bedrag, maar ook wat eraan vast kan zitten. Een transactie van een miljoen kan heel neutraal en vanzelf sprekend zijn, een transactie van 2 ton kunnen verplichtingen aan zitten die heel vergaand zijn. Bovendien hebben we naast die transacties vastgoed ook nog de kwestie van overeenkomsten en dergelijke die naar de raad komen als die ingrijpende gevolgen voor de gemeente kunnen hebben. Daar werken we mee. Op zich is daar nooit een duidelijke afspraak over gemaakt. Het gaat meestal goed maar het gaat niet altijd goed. Het zou beter zijn als we dat geheel een keer bekijken, los van het complete geval van het grondbeleid, hoe we daar een regeling voor kunnen maken. En de Griffier heeft daar ooit al voorwerk voor gedaan. (CDA);
  - Hoe is het met de voorbereiding van het plan voor huisvesting van arbeidsmigranten bij Meulen (locatie Dr. Schaepmanstraat)? (CDA);
  - Waarom zijn tijdelijke woningen op het terrein aan de Helmondseweg niet mogelijk? (CDA);
  - Wanneer komt de Poort van Limburg weer op een min of meer reguliere wijze in bedrijf? (CDA);
  - Wat is de stand van zake over het geschil tussen de gemeente en Lindeboom m.b.t. de Poort van Limburg? (CDA).

  Wethouder Gabriëls beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Naar aanleiding van de bomenkap IJzeren Man gebied en de uitleg hierover in het voorjaar en de vragen die hierover door onze fractie zijn gesteld tijdens de wandeling aan mensen van de bosgroep. In het najaar van 2019 zou men een gedeelte van het snoeiafval opruimen. Tevens zou men nog bomen weghalen die half omgevallen tegen andere bomen hingen of over paden. Aangezien ik veel wandel in dit gebied heb ik dit in de gaten gehouden. Echter sinds de bomenkap in het voorjaar is er niets meer gedaan aan bovenstaand. Mijn vraag wanneer wordt dit uitgevoerd? (Fractie Goubet-Duijsters);
  - N.a.v. een excursie over platteland in ontwikkeling: Kunnen we een keer met wethouder Gabriëls spreken over de projecten die in voorbereiding zijn of gepland zijn gedacht zijn voor Weert? Het betreft vooral het waterbufferingsproject aan de Tungelroijsebeek. We vragen ons af of dat wel verstandig is als je gewoon een nuchtere zakelijke maatschappelijke kostenbatenanalyse gaat maken. Misschien is het goed als we daar een keer ook met de raadscommissie over kunnen praten en dat niet partijen die daar met PIO aan de gang zijn zomaar mee door kunnen gaan. (CDA);
  - Onlangs is er een spel gespeeld voor de energietransitie. Hopelijk dat niet bij de voorbereiding van de voorstellen daarvoor, al de gedachten ontstaan: dit is de richting die de raad wel op wil. Consequenties van alles dat we daar op het bord hebben gezet, hebben we niet doorzien. Daar zullen we echt nog wel op terug moeten komen. (CDA).

  Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende vragen over de aan- en afvoerroute van de te transporteren grond van herinrichting Keent 1e fase naar tijdelijk gronddepot Industriekade. (DUS Weert).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Het college komt schriftelijk terug op de aanvullende vraag over de afsluiting van de oversteek Eindhovenseweg tijdens Bospop: Klopt het dat ten tijde van Bospop de Eindhovenseweg vanuit de rotonde is afgesloten? Zo ja, hoe kan het dan gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers om dan gebruik te maken van de oversteek?( Fractie Goubet-Duijsters).

  Burgemeester Heijmans komt schriftelijke terug op de vraag van het CDA “Wat is de stand van zaken van het geschil “oliebollenschade” dat is voortgevloeid uit de wijziging van de verordening twee jaar geleden?” (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouders: allen.
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen (bijlage2);
  2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).
  3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Begroting 2020.

  7 documenten
  Portefeuillehouders: allen.
  VOORSTEL
  De begroting 2020 van de gemeente Weert vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
  VOORSTEL
  1. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende het voornemen om de gevraagde
  omgevingsvergunning (milieu) van een geitenhouderij aan de Grotesteeg 8a te weigeren totdat de resultaten
  van de gezondheidsonderzoeken bekend zijn.
  2. Kennis te nemen van de memo over de juridische consequenties van het voorbereidingsbesluit van de provincie van 27 mei 2019 voor de lopende aanvragen.
  SPREEKRECHT
  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt maken de heer P. Princen, de heer M. van Gelder, de heer G. Donkers, mevrouw H. van de Pol en mevrouw H. Schrooyen gebruik van het spreekrecht.
  TOEZEGGINGEN
  Komt schriftelijk terug op de schriftelijk ingediende vragen van DUS Weert.
  Voor de raadsvergadering een beschikking aan de raad te doen toekomen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  (Ingekomen zienswijzen zijn in verband met de AVG niet openbaar toegevoegd (enkel zichtbaar voor de commissie- en raadsleden).)
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  VOORSTEL
  1. Het Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2020-2026 vast te stellen.
  2. Akkoord te gaan met scenario 4, lineair afschrijven van investeringen en een getrapte invoering kostendekkend tarief.
  3. In te stemmen om een jaarlijks bedrag van € 366.457,- als bijdrage voor groen op te nemen als exploitatielast in de begroting.
  4. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve "Groen (riolering)".
  5. In te stemmen dat op basis van het Meerjareninvesteringsprogramma 2020-2026 de meer- en minderkosten groen worden verrekend met de bestemmingsreserve "Groen (riolering)".

  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt wordt een presentatie gegeven door de heer E. Leusink (van het bedrijf Sweco).

  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  In te stemmen met de Parkeerverordening 2020.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' met Planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPHegstr36Oelema11-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan6-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde State van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPSmeijersweg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. De bestuursopdracht Horne Quartier en De Lichtenberg vast te stellen.
  2. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de intentieovereenkomst met Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. inzake het ontwikkelen van een visie voor Horne Quartier en De Lichtenberg.
  TOEZEGGINGEN
  Indien mogelijk worden de dossiers KMS en Lichtenberg (welke ter inzage in de leeszaal liggen) nog aangevuld.
  Komt schriftelijk terug over de precieze relatie tussen HQ en Novaform.
  Komt schriftelijk terug op de vraag sinds wanneer de gracht rond de Lichtenberg aan HQ is verkocht en wat de reden hiervoor was.
  Komt schriftelijk terug op de volgende vraag: “De intensieovereenkomst heeft geen fatale einddatum. In hoeverre is er een risico voor de gemeente wanneer ze daardoor juridisch op enig moment beland in de zogenaamde precontractuele fase, waarbij de initiatiefnemer mogelijk aanspraak kan maken op bepaalde rechten?
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2020 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden- Limburg en de Huurders Adviesgroep.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit de vergadering op 23 oktober 2019 om 23.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 4 december 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)