Raadscommissie Ruimte en Economie 02 december 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda


 •  

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:

  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert) en J.H. Wiezer (VVD).

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), J. Briels (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), P.P.H. Sterk en C.C. Leppink-Schuitema.

  Ambtelijke ondersteuning:
  Mevrouw L. Korten-Kavelaars en de heer T. Fijlstra.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:35 uur en heet alle aanwezigen en de kijkers thuis welkom.
  Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw S. Winters.

  vergroten verkleinen laden...
 • De heer L. Helgers maakt gebruik van het spreekrecht over verkeer en veiligheid Leukerstraat en Seelenstraat. Het betreft (bij uitzondering) een niet geagendeerd onderwerp vanwege het niet doorgaan van het Sprekersplein.
  (De aangeleverde tekst, foto’s en petitie zijn vanwege de AVG niet openbaar bijgevoegd.)

  Er is ook een verzoek om spreekrecht ontvangen van Mevrouw I. Verschuren inzake een geschil tussen haar en de verhuurder van haar appartement aan de St. Jozeflaan over het uitblijven van onderhoud. (Het betreft een particuliere verhuurder. Aan haar is uitgelegd dat dit een kwestie is waar de gemeente geen rol in heeft.)
  Zij heeft geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergaderingen van 4 en 5 november zijn geen toezeggingen gedaan. Geen vragen of opmerkingen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Gabriels beantwoord de volgende vragen:
  - 48751 inzake Grote Steeg - Wat is de stand van zaken? (DUS Weert)
  -  69833 Beheerplan bosontwikkeling – Hier staat een zwarte stip bij, maar is nog niet afgerond? (CDA)

  Wethouder van den Heuvel doet de volgende toezegging:
  De vragen over Herinrichting Keent (69850) (Om inzichtelijk te maken wat alle extra kosten van onderhoud voor vergroening en herinrichting zijn en of deze structureel zijn?) zullen schriftelijk worden beantwoord. (DUS Weert)

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties D66, Duijsters, DUS Weert en CDA vragen antwoordbrieven op van de aan de raad gerichte brieven nummers:

  557 (DJ-1171030) over Laakbaar handelen – aansprakelijkstelling; 
  558 (DJ-1171030) over Bijlage bij eerder bericht Stichting Scarabee- taxatierapport;
  559 (DJ-1171059) over Motie over Concept Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg;
  566 (DJ-1177312) over Informatieverzoek kap 330 moeraseiken Kettingdijk;
  577 (DJ-1183186) over Verlichting S-bocht Geuzendijk;
  585 (DJ-1189499) over Behoud stadsboerderij Nazarethsteeg-Beekpoort;
  610 (DJ-1197085) over Noodkreet Horeca (deel 2);
  612 (DJ-1197214) over Reactie Voorontwerp bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 4e partiele herziening;
  621 (DJ-1200053) over Onderhoud en verhuur woningen Beekstraatkwartier;
  worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).

  Wethouder van den Heuvel geeft aan dat bij brief 610 (Noodkreet Horeca) geen antwoordbrief de deur uit zal gaan, omdat er een afspraak met de afzender is ingepland.
  Daarmee komt de toezegging voor deze brief te vervallen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder van den Heuvel beantwoordt de volgende vragen:
  -       Hoe zit het met de aanpassingen welke nu al gedaan kunnen worden aan de Kasteelsingel? (VVD)
  -       Is het mogelijk om voor het starten van de herinrichting in 2021 een schrijven met een overzicht van de uit te voeren acties van het college te ontvangen? (VVD)
  -       Vragen n.a.v. B&W-besluit d.d. 10-11-2020 over het stadspark – Hoeft er geen Europese aanbesteding voor de bruggen plaats te vinden? (DUS Weert)
  -       Zijn de kosten van de opnames met een drone door bureau Artis opgenomen in het budget? Zo ja, hoe hoog zijn de kosten ongeveer? (DUS Weert)
  -       Wanneer verwacht u met een voorstel te komen inzake de mogelijke nutsvoorzieningen welke moeten worden aangelegd i.v.m. de mogelijkheid om kleine evenementen te houden, daar deze kosten niet geraamd zijn. (DUS Weert)
  -       Kunnen we ervan uitgaan dat als er nog kosten komen voor voorzieningen (bv. een horecapunt) voor het stadspark die niet in het krediet zitten dat het college daarvoor terug komt bij de raad en dat die voorzieningen niet betaald worden uit evt. overschotten of andere onderdelen? En andersom dat wanneer het college aan ziet komen dat er ergens een overschrijding komt van betekenis of onderdeel dat dat tijdig aan de raad wordt voorgelegd? (CDA)
  -       De opengebroken straten (n.a.v. vervanging gasleiding) in Boshoven worden dichtgelegd met klinkers. Komt er als afwerklaag opnieuw asfalt overheen? (VVD)
  -       Wat is de stand van zaken met de aanpassing van de Laarderweg en Rietstraat met verkeersmaatregelen om het veiliger te maken? (CDA)
  -       Wat is de stand van zaken over het veiliger maken van de verkeerssituatie rondom de school op Laar (begin en einde van de schoollessen)? (CDA)
  -       Waarom staan er geen voorrangsborden bij de nieuwe wegversmalling op de Maaseikerweg? Worden er nog extra stappen ondernomen om de situatie daar veiliger te maken m.b.t. de belichting en voorrangsituatie? (Fractie Duijsters)
  -       Is het bekend dat er door het ophalen van de afval door Van Kaathoven (mede door het mechanisme) afvalcontainers sneuvelen in de Heiligenbuurt? (VVD)
  -       Is het bekend dat wanneer de afvalcontainers geleegd zijn er klein afval en afval op de straat blijft liggen in de Heiligenbuurt? (VVD)
   

  Wethouder van Eijk beantwoordt de volgende vragen:
  -       Wat is de stand van zaken met de aanpassing van de Laarderweg en Rietstraat met verkeersmaatregelen om het veiliger te maken? (CDA)
  -       Wat is de stand van zaken met de uitvoering van het raadsbesluit tijdelijke woningen? (CDA)
  -       Wat is de stand van zaken rondom de spoorverbinding Neerpelt-Antwerpen? Komt er een keer informatie naar de raad waarbij de raad zich kan uitspreken hoe dat verder moet? (CDA)
  -       Wat gebeurt er met de overeenkomst met Novaform na de datum van verlenging van de intensieovereenkomst KMS-Lichtenberg tot 31 december 2020? (CDA)
  -       Wat is de stand van zaken van de voorbereidingen Beekpoort-Noord is het haalbaar voor de 1e raadsvergadering van 2021? (CDA)
  -       Hoe is het met de tender voor de hoek stadsbrug? Is er zich op wanneer deze wordt uitgeschreven? (CDA)

   

  Wethouder Gabriëls beantwoordt de volgende vragen:
  -       Kunnen we er vanuit gaan dat de artikel 40 RvO brief van CDA over de grensweg in Stramproy klaar is voor behandeling in de raadsvergadering van december 2020? (CDA)
  -       Hoe is het met de uitvoering van het raadsbesluit over de tender Zonneweides? (CDA)

   

  Wethouder van Eijk doet de volgende toezegging:
  -       De volgende vragen over CZW zullen door DUS Weert op schrift worden gesteld en schriftelijk worden beantwoordt:
  De verontreiniging met zware metalen in de bodem (van de zandafgraving bij het blauwe meertje) blijkt een historische verontreiniging te zijn. Heeft dit geen gevolgen voor de kwaliteit van het water of van de bodem nog? Hoe kan het dat de gemeente niet op de hoogte is geweest van het uitvoeren van werkzaamheden aangegeven onder punt 6 in de brief? Wordt de gemeente wel op de hoogte gehouden van de controles van de kwaliteit van het zwemwater? En kunt u aandringen op een controle indien dit niet gebeurt is? Als de eigenaar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de bodem en het water. Op welke manier kan de gemeente monitoren of dit in orde is? (DUS Weert)
  N.a.v. de afspraken uit 1997 over het grondwater nabij de Herenvennenweg / CZW. Is het u bekend of de peil van het grondwater nabij CZW 5 cm is gezakt of meer? (DUS Weert)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2020.

  TOEZEGGINGEN
  Geen

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorafgaand aan de behandeling wordt door mevrouw L. Korten-Kavelaars een presentatie over het MJOP Gemeentelijk Vastgoed en overige bezittingen 2021-2025 gegeven.

  VOORSTEL
  1.       Vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021 – 2025.
  2.       In te stemmen met de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de vaststelling van het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021 – 2025.
  3.       In te stemmen met het opnemen van € 500.000,- ten behoeve van verduurzaming maatschappelijk vastgoed in de periode 2021 – 2022. Deze kosten worden gedekt uit de reserve energietransitie en toegevoegd aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156). Dit onder voorbehoud van de vaststelling van de Weerter Routekaart Energietransitie.
  4.       In te stemmen met de administratieve verwerking van de onderhoudskosten middels extra stortingen van jaarlijks € 800.000,- in de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) ten laste van de exploitatie in de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit is verwerkt in de meerjarenraming in de begroting 2021.
  5.       In te stemmen met een extra storting van € 618.107,- (voor 2023), € 725.457,- (voor 2024) en € 850.514,- (voor 2025) ten behoeve van het ingroeien van de reserve naar structureel niveau. Dit is verwerkt in de meerjarenraming in de begroting 2021.
  6.       In te stemmen met de dekking van de onderhoudskosten middels onttrekking van totaal € 21.345.917,-  aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) voor de periode 2021 - 2025.
  7.       In te stemmen met de vrijval van de bestemmingsreserve R3103 ten behoeve van peuterspeelzaal Het Dal ten gunste van de reserve R2156 onderhoud gemeentelijk vastgoed tot een bedrag van € 116.000,-.

  TOEZEGGINGEN
  Geen

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2021 vast te stellen.
  2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2020 per 1 januari 2021 in te trekken.
  3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met
  betrekking tot bijlage 5 van de Grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

  TOEZEGGINGEN
  Geen

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" geen exploitatieplan vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN
  Geen

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDijkerstr40en42-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' geen exploitatieplan vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het addendum met de Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel Beheer BV over de termijnverlenging inzake de op 1 oktober 2015 gesloten realisatieovereenkomst.

  TOEZEGGINGEN
  -      De volgende vragen van Weert Lokaal worden schriftelijk beantwoord: Is herplanting op de Wijfelterbroekdijk verplicht? Wat is de status hiervan? Is de gemeente hierover met CZW in gesprek?
  -      De aanvraag van CZW en evt. verslagen worden bij de stukken in GO gevoegd.
  -      De brief van Stichting Groen Weert (d.d. 02-12-2020) wordt schriftelijk beantwoord.

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk en G. Gabriëls.

  VOORSTEL
  In te stemmen met de bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 waarbij uitgegaan wordt van variant 2.
  2. Een bedrag van € 550.000 beschikbaar te stellen uit de “reserve energietransitie” ter dekking van de definitieve kosten uit het actieplan van variant 2.

  Halverwege de behandeling van dit agendapunt wordt de vergadering geschorst. De behandeling zal worden voortgezet op maandag 7 december 2020.

  Voor het vervolg van de behandeling te bekijken zie:
  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/07-december/21:00/Routekaart-Energieneutraal-Weert-2040

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter schorst de vergadering van de commissie Ruimte & Economie om 00:25 uur. De vergadering zal worden voortgezet op maandag 7 december (aansluitend aan de gecombineerde commissievergadering) of op dinsdag 8 december 2020 vanaf 19:30 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...