Raadscommissie Ruimte en Economie 09 september 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda


 •  

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh enkel op 10-09-2020 (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren enkel op 09-09-2020 (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.J.D. Duisters enkel op 09-09-2020 (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben enkel op 09-09-2020 (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols enkel op 09-09-2020 (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers enkel op 09-09-2020 (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Met instemming van de commissie R&E neemt aan de openbare beraadslagingen deel:
  J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  J. Briels (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), M. Marzouk (VVD), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning:
  De heer B. Meijboom (agendapunt 15) en mevrouw M. Arts (agendapunt 16).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. In het bijzonder het nieuw commissielid G. Knoop namens fractie D66.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw M. van den Bergh.
  De voorzitter stelt aan de orde of de commissie ermee in kan stemmen toe te staan om mevr. J. Kleinmoedig aan de openbare beraadslagingen deel te laten nemen.
  De aanwezigen stemmen hiermee in.

  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende verzoeken om spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen zijn ontvangen van:
  - De heer F. Smit met betrekking tot agendapunt 8 (Omgevingsvergunning Bosontwikkeling).
  - De heer S. Smolenaers en de heer R. Verbruggen met betrekking tot agendapunt 9 (Realisatie Cruyff Court).
  - Mevrouw P. Stals, mevrouw M. Beckers-Lormans en de heer W. Douven met betrekking tot agendapunt 12 (Woningbouw Kapelheuvelstraat).

  Aan het begin van het betreffende agendapunt vraagt de voorzitter de insprekers naar voren om gebruik te maken van het spreekrecht en krijgt ieder inspreker 5 minuten de tijd om in te spreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter stelt voor, vanwege de aanwezige insprekers voor agendapunten 8, 9 en 12, om na agendapunt 19 het agendapunt 12 te behandelen.
  Daarnaast heeft het college verzocht om aan de agenda van de commissie Ruimte & Economie toe te voegen een besloten gedeelte waarin de stand van zaken CZW middels een presentatie wordt toegelicht. De voorzitter stelt voor om dit na agendapunt 16 in te voegen. Gezien de volle agenda zal dit zeer waarschijnlijk gaan plaatsvinden in de voortzetting van de vergadering op donderdag 10 september.
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen.
  De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Gabriëls beantwoord de volgende vraag:
  Wanneer wordt de vraag inzake de Zonneweides schriftelijk beantwoord? (CDA).

  Verder geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder van den Heuvel doet de volgende toezegging:
  - De raad ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag wat de stand van zaken is over de te starten pilot voor een voetgangersoversteek / zebrapad te plaatsen bij de rotonde Ringbaan Oost / Maaslandlaan en St. Jobstraat – Toezegging 69787 Reconstructie rotonde Ringbaan Oost / Maaslandlaan en St. Jobstraat (CDA).

  Wethouder Gabriëls beantwoord de volgende vragen:
  - Aangenomen wens m.b.t. aanvraag geitenhouderij
  Grotesteeg 8A (48822) - Er volgt nog een overleg. Wat is de stand van zaken nu? (CDA)

  Wethouder van Eijk beantwoord de volgende vragen:
  - Bezwaarschrift kap moerascipres Oude
  Hushoverweg (49373) - Wat is de stand van zaken hierover? (CDA)

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties Duijsters, DUS Weert en CDA vragen antwoordbrieven op van de aan de raad gerichte brieven nummers: 
  - 298 (DJ-1001721 – Verzoek om antwoord op brief Stichting Scarabee 3 april 2020),
  - 306 (DJ-1060337 - onheuse bejegening door medewerker Renewi),
  - 309 (DJ-1061961 - Huisvesting van arbeidsmigranten en coronamaatregelen),
  - 315 (DJ-1063162 - discriminatie op de woningmarkt),
  - 318 (DJ-1065483 – Corona sluiting Fit20 Weert),
  - 320 (DJ-1065831 - Bezwaar tegen ontwerp Verkeersbesluit Busparkeren en uitbreiding Stopverbod Middelstraat),
  - 330 (DJ-1007648 - Aanvulling op geluidsoverlast ringbaan Noord),
  - 342 (DJ-1075571 - Verkeersproblematiek Rietstraat),
  - 343 (DJ-1075571 - Verkeersproblematiek Rietstraat – brief 14-06-2020),
  - 344 (DJ-1075851 - Afsluiting Breyvensweg - verzoek overleg wethouder/ambtenaar/politie),
  - 345 (DJ-981535 - Brief erfgoedgemeenschap aangaande herinrichting stadspark),
  - 346 (DJ-865270 - Hondenravotterrein Boshoven),
  - 352 (DJ-1077877 – Experiment gesloten coffeshopketen locatie aanvraag),
  - 373 (DJ-1086511 - Plakzuilen in de gemeente Weert),
  - 376 (DJ-1087582 - Ophalen, reinigen, ledigen van containers horecabedrijven in Weert),
  - 377 (DJ-1087582 - Aanvullende foto’s Ophalen, reinigen, ledigen van containers horecabedrijven in Weert),
  - 389 (DJ-1090961 - Aanbevelingen op de Landbouwvisie 2030 aan gemeenteraad),
  - 394 (DJ-1087582 - Aanvulling op Ophalen, Reinigen, Ledigen containers Horecabedrijven in Weert),
  - 398 (DJ-1094250 – Schriftelijke vragen planvorming tijdelijke woningen Helmondseweg),
  - 402 (DJ-1094285 - Pre-mantelzorgwoning),
  - 429 (DJ-1102675 - Fietsbrug Laarveld),
  - 430 (DJ-997845 – Reactie burger nav grensmeting 27-07-2020),
  - 439 (DJ-997845 - Reactie DAS rechtsbijstand nav grensmeting 27-07-2020),
  - 452 (DJ-1110980 - Grondstromen CZW Heihuisweg),
  worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  SPREEKRECHT
  Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer Smit.

  VOORSTEL
  Met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van de omgevingsvergunning Bosontwikkeling in te stemmen.

  TOEZEGGINGEN
  - De raad ontvangt een schriftelijk antwoord op de gestelde vraag door de fractie VVD over het financiële gedeelte (inzake stedelijk groenfonds).
  - De raad ontvangt een schriftelijk antwoord op de gestelde vraag door de fractie CDA – Kan het kloppen dat in de overeenkomst natuurontwikkeling staat dat de percelen van ARK welke na afloop van het project over zijn te koop moeten worden aangeboden aan de partijen die belang hebben bij deze percelen?
  Natuur aanbieden aan natuurorganisaties en landbouwgrond aan agrariërs.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  SPREEKRECHT
  Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer Smolenaers en de heer Verbruggen namens KEC.

  VOORSTEL
  1. Akkoord te gaan met het realiseren van een Cruyff Court aan de Beatrixlaan naast het Kennis en Expertise Centrum.
  2. Akkoord te gaan met het vanaf 2022 structureel beschikbaar stellen van €4.000,- per jaar ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Cruyff Court en dit ten laste van het begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen en te storten in de onderhoudsreserve gemeentelijk vastgoed (R2156).
  3. Akkoord te gaan met het in 2021 beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van €29.700,- ten behoeve van de financiering van opbouwwerk en het organiseren en uitvoeren van de activiteiten jongerenwerk op het Cruyff Court. Na aftrek van beschikbare dekkingsmiddelen resteert per saldo €5.475,-, voorgesteld wordt om dit ten laste van het begrotingssaldo 2021 te brengen.
  4. Akkoord te gaan met het vanaf 2022 beschikbaar stellen van structureel €21.000,- per jaar ten behoeve van de financiering van het organiseren en uitvoeren van de activiteiten jongerenwerk op het Cruyff Court. Na aftrek van een structurele bijdrage vanuit het aanvalsplan armoede en lagere kapitaallasten resteert per saldo €13.775,-, voorgesteld wordt om dit ten laste van het begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen.

  TOEZEGGINGEN
  De raad krijgt een plattegrond met de beoogde locatie van het Cruyff Court ingetekend.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  SPREEKRECHT
  Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door de mevrouw Stals, mevrouw Beckers-Lormans en de heer Douven.

  VOORSTEL
  1. Met het openen van de grondexploitatie Kapelheuvelstraat voor 12 woningen in te stemmen.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet-openbare bijlage van het raadsvoorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.
  3. Het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPKapelheuvelstr-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  4. Het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  5. Voor het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" geen exploitatieplan vast te stellen.
  6. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.

  TOEZEGGINGEN
  - geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter schorst de openbare vergadering van de commissie Ruimte & Economie met dank aan de luisteraars en alle aanwezigen. De voortzetting van de vergadering zal op 10 september 2020 vanaf 19:30 uur plaatsvinden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 10-09-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 10-09-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 10-09-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 10-09-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 10-09-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 10-09-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/10-september/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)