Raadscommissie Ruimte en Economie 19 februari 2020 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD) en J. Weekers (CDA).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn verzoeken om spreekrecht voor agendapunt 9 (Bestemmingsplan Woongebieden 2019) ontvangen van dhr. W. van Rooij, mevr. E. van Bijnen, dhr. G. Peeters, dhr. T. Tindemans en mevr. E. Stals.
  Voorafgaand aan de behandeling van agendapunt 9 krijgen de insprekers de gelegenheid om gedurende 5 minuten gebruik te maken van het spreekrecht.
  laden...
 • Voorgesteld wordt om agendapunt 9 (Bestemmingsplan Woongebieden 2019) te behandelen na agendapunt 7 (Rondvraag) i.v.m. de aanwezige insprekers.
  De aanwezigen stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Er zijn geen toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 5 februari 2020.
  laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.
  laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.
  laden...
 • De antwoordbrief op de aan de raad gerichte brief nummer 22 (DJ-938754 – Concertzaal RICK Weert) wordt aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • De schriftelijk ingediende vragen over de loden waterleidingen (VVD), over bodemsanering, financiële middelen en gemeentelijk beleid (DUS Weert), over paars laten kleuren van de kerktoren en plaatsen vuilnisbakken buitengebied Laar (Weert Lokaal), over houten wand sporthal Boshoven, loden leidingen en gebruik glyfosaten pachtgrond (Weert Lokaal) zijn inmiddels schriftelijk beantwoord.
  De vragen over paars laten kleuren van de kerktoren en plaatsen vuilnisbakken buitengebied Laar (Weert Lokaal) en de vragen over houten wand sporthal Boshoven, loden leidingen en gebruik glyfosaten op pachtgrond (Weert Lokaal) zijn afdoende beantwoord.
  Aanvullende vragen over de andere onderwerpen worden beantwoord ter vergadering door de wethouders.

  Wethouder Gabriëls beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Kunt u iets zeggen inzake de bodemsanering over het proces / verwachtingen richting de provincie? (DUS Weert)
  - Over de werkzaamheden in het IJzeren Man gebied: Gaat de Bosgroep het gebied op korte termijn controleren om bomen te verwijderen die voor recreanten voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen? Wanneer worden de werkplannen en jaarverslagen zonder financiële gegevens van de Bosgroep openbaar gemaakt? Wordt bij het onderhoudsplan 2020 en 2021 ook het uitvoeringsplan waterplan IJzeren Man uit 2004 betrokken? (Fractie Duijsters)
  - In 2020 zijn de lokale overheden verplicht om aan te geven in welke wijken wat voor handen is op het gebied van warmtenetgas of elektriciteit? Kunt u aangeven of u al wijken op het oog heeft en waar dat dan ergens moet worden opgenomen? (DUS Weert)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Gaat de gemeente Weert nog aanvullende maatregelen nemen om de overlast van processierups in de hand te houden? (DUS Weert)
  - Is er al meer duidelijkheid over de status van de Stationsstraat? (VVD)
  - Over de verkeersmaatregelen Maaseikerweg: Doet men kort voorafgaande aan de uit te voeren werkzaamheden in een representatieve periode een goede nulmeting waarin zowel verkeersaantallen als rijsnelheden worden meegenomen? Verkeersmetingen leveren kwantitatieve resultaten. Hoe gaat u meldingen beoordelen; gebeurt dat aan de hand van vooraf opgestelde specifieke criteria? Hoe groot moet het effect van de maatregel zijn om de proef geslaagd te laten zijn? (DUS Weert)
  - Over de verkeerssituatie en onderhoudssituatie van Ittervoorterweg te Swartbroek): Is er een plan om op korte termijn verbeteringen aan die weg aan te brengen? En wordt er over dat plan dan overleg gevoerd met de dorpsraad en omwonenden? (CDA)
  - Wat is de stand van zaken over de bijdrage van de Provincie Limburg voor de ringbanen? Is er inmiddels meer duidelijkheid of er wel of niet een bijdrage komt en wat betekend dit voor ons plan? (CDA)
  - Is er ook nog inzake de knelpunten ringbanen een geluidsonderzoek uitgevoerd vanwege klachten over geluidsoverlast? (CDA)
  - De afgelopen weken zijn er diverse verkeersongelukken gebeurt bij de oversteken op de singels. Heeft het college zicht op de oorzaken daarvan? Lijdt dit ertoe of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn? (PvdA)

  Wethouder Van Eijk beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Zijn er mogelijk loden waterleidingen bij scholen / kinderopvang organisaties (VVD)? Gaat de gemeente nog actie ondernemen om de eigenaren te informeren om actie te ondernemen?
  - Wat is de status van de vestiging van de arbeidsmigranten op de Dokter Schaapmansstraat? (DUS Weert)
  - Hoe gaat het inzake (het behoud van) de concertzaal nu verder? Is er nu formeel al een ander besluit of wordt er op een andere manier inhoud gegeven op de wens van de meerderheid van de raad om de mogelijkheid te onderzoeken voor behoud van de concertzaal? (CDA)
  - Zijn we niet Heijlen ongeoorloofde staatsteun aan het geven, wanneer Heijlen de geraamde erfpacht nog niet volledig heeft betaald? (CDA)

  De volgende vragen zijn niet beantwoord ter vergadering:
  - Over de planontwikkeling gebied KMS-terrein / Lichtenberg: Op de reactie van de stedenbouwkundige “Er moet gebouw worden en er gaat gebouwd worden, dat staat al vanaf het begin vast. Dat is ook nodig want investeringen in de monumentale gebouwen zijn zo groot dat die alleen gedaan kunnen worden als er opbrengsten uit nieuwe bebouwing tegenover staat.” Wat bedoelde hij met het begin? Is dit het begin van zijn opdracht of het begin van de koop van het KMS-terrein? (CDA)

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezegging:
  Gaat na of er mogelijk nog loden waterleidingen bij kinderdagverblijven / kinderopvangorganisaties aanwezig zijn en informeert de raad hierover.

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezegging:
  De raad ontvangt middels een raadsinformatiebrief de geluidsonderzoeken en de meetresultaten inzake de knelpunten ringbanen.
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  Akkoord te gaan met nader onderzoek betreffende een commercieel / maatschappelijke exploitatie van het zalencentrum.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 19 februari 2020 om 22.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 1 april 2020,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)