Raadscommissie Ruimte en Economie 22 januari 2020 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal) en H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -
  laden...
 • laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. En in het bijzonder aan het nieuwe commissielid de heer Gruijthuijsen. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen ontvangen.
  laden...
 • Er is een verzoek ontvangen vanuit fractie DUS Weert om de raadsinformatiebrief van 8-1-2020 over de inschrijfprocedure van vervreemden van delen van het Muntcomplex voor bespreking te agenderen.
  Voorgesteld wordt om deze raadsinformatiebrief agenderen na agendapunt 12 als agendapunt 12A.
  De aanwezigen stemmen hiermee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Er zijn geen vragen of opmerkingen.
  laden...
 • De volgende vragen worden gesteld, betreffende:
  - 48701 Beukenbomen Kazernelaan – Er zou een quickscan worden uitgevoerd in september. Is deze quickscan met de raad gedeeld? Kan er ook gekeken worden naar de verkeersveiligheid op deze plek, m.n. de bomen schuin tegenover de uitrit van Dennenoord (nabij werkzaamheden)? (DUS Weert): Wethouder Van den Heuvel beantwoord de vragen.
  - 38635, 48690 en 49045 Verkeersveiligheid Maaseikerweg – wat is de stand van zaken? (CDA) Wethouder Van den Heuvel beantwoord de vraag.
  - 48822 Aangenomen wens m.b.t. aanvraag geitenhouderij Grotesteeg 8A – Hoe gaat het verder, wat is de planning hiervan? (CDA) Wethouder Gabriëls zegt toe dat de raad t.z.t. in beslotenheid wordt bijgepraat over het onderhandelingsproces (TOEZEGGING).
  - 17003 Oversteek Hushoven-Laarveld – Hoe ver is het college met het veiliger maken van de oversteek? Kunt u de bewoners van de Hushoverweg garanderen dat deze open blijft? (VVD) Wethouder Van Eijk beantwoord de vragen.
  laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.
  laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers
  421 (DJ-892787 – Bezwaarschrift tegen vestiging arbeidsmigranten), 422 (DJ-893786 – Zienswijze bestemmingsplan Woongebied 2019), 439 (DJ-902537 – Rappel op brief 10-11-2019 m.b.t. maatregelen betere molenbiotoop), 450 (DJ-907877 – Bezwaar kappen 25 eiken Neelenweg Weert), 462 (DJ-912448 – Bezwaarschrift kap moerascipres Oude Hushoverweg 30) en 477 (DJ-866337 – Kennisgeving eerder verzoek aan college om een ecoduct over de Zuid-Willemsvaart Weert) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • Wethouder Van Eijk deelt mede dat het college van B&W op 21-01-2020 de voorstellen voor de beslissingen op bezwaar van Industrieweg 16 (grootschalige huisvesting arbeidsmigranten) heeft behandeld. Deze voorstellen worden volgende week (op woensdag 29-01-2020) openbaar.

  De schriftelijk ingediende vragen van Weert Lokaal over het Muntcomplex, van VVD over gasloos bouwen en van Fractie Duijsters over het Muntcomplex en concertzaaltje zijn inmiddels beantwoord. De vragen van VVD over gasloos bouwen zijn afdoende beantwoord.
  Aanvullende vragen over het Muntcomplex zullen worden gesteld bij agendapunt 12A.

  Wethouder Gabriëls beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Er komt een besloten vergadering inzake de geitenhouderij wanneer de tijd rijp is (toezegging bij agendapunt 5.2). Wanneer is dit? (CDA)
  - Is het mogelijk om een evaluatie te krijgen van de werkzaamheden van ARK? M.n. aanplant die verdord of aangevreten is door de grote grazers en die misschien herplant kan worden. Kan dit aan de orde gesteld worden in gesprekken met de contacten met Natuurmonumenten en natuurontwikkeling? (CDA)
  - Een plan om nog een groot areaal bos aan te planten. Hoe gaan we zoeken naar geschikte terreinen daarvoor, welke rol krijgt de raad daarbij? (CDA)
  - Is het mogelijk om de werkzaamheden/plannen van Platteland in Ontwikkeling te bespreken? Dit geldt ook voor de ideeën die er zijn voor grootschalige natuurontwikkeling die gepresenteerd zijn. (CDA)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Met betrekking tot de voortgang planvorming herinrichting stadspark geeft u aan dat er nog geen duidelijkheid is verkregen over de aangevraagde subsidies. Wat gaat dit uiteindelijk betekenen voor de tot dusver ontwikkelde plannen voor het stadspark? Hoever in de tijd zal naar verwachting de uitvoering van het project worden opgeschoven? (DUS Weert)
  - Uitbesteding van het onderhoud openbare verlichting is blijkbaar teruggedraaid (niet meegenomen met de aanbesteding Renewi uitbesteding buitendienst). Is daar wat van te zeggen als dit zo gebeurt is? Is er een nieuw contract en hoe is dit tot stand gekomen? (CDA)
  - De illegale afsluiting van de veldweg aan de grensweg in Stramproy. Is hier een begin gemaakt aan handhaving om dit ongedaan te maken? (CDA)
  - In de raadsinformatiebrief over de integrale aanpak Keent-Moesel staat niets over de Maatschappelijke wijkaccommodatie voor Moesel. Kunt u aangeven wanneer men gaat starten met het uitvoering geven aan de realisatie van de nieuwe wijkaccommodatie voor Moesel? Wanneer verwacht u dat deze wijkaccommodatie zal zijn gerealiseerd? (DUS Weert)

  Wethouder Van Eijk beantwoord ter vergadering de volgende vragen:
  - Met de uitvoering van de fietsbrug Laarveld – Molenakker is zichtbaar al begonnen, terwijl in de raad in april over de kredietstelling inzake de oversteek Hushoven en de fietsbrug Laarveld – Molenakker nog moet beslissen. Wat doet u wanneer de raad geen krediet beschikbaar stelt hiervoor? (VVD)
  - Volgens het laatste B&W-besluit komt de fietsoversteek Hushoven-Laarveld te vervallen. Dit is niet overeenkomstig de wens van de raad. Klopt dit? (CDA)
  - Door stikstofproblematiek zijn verschillende vergunningaanvragen vorig jaar aangehouden. In december zijn gedoogbeschikkingen verstrekt. Graag aandacht voor de toonzetting in deze gedoogbeschikkingen en de vraag om meer informatie aan aanvrager (emissieberekeningen vaststellen, stappenplan aanleveren) terwijl deze zijn opgehouden en wacht op de gemeente. (CDA)
  - Alle gedoogbeschikkingen van december 2019 hebben dezelfde standaard voorschriften erbij gekregen, terwijl de situaties verschillend zijn. Klopt dit? (CDA)
  - Het opsporen van illegale kamerbewoning en illegale huisvesten arbeidsmigranten. Welke resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd? (CDA)
  - Wat is het resultaat van de fijnstofzuiveringsinstallaties in de parkeergarages? (CDA)
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouders: W. van Eijk.

  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt wordt een presentatie gegeven door mevrouw Reijnders (ondersteund door dhr. Oostra) van Croonenburo5.

  VOORSTEL
  Instemmen met de stedenbouwkundige visie voor Beekpoort-Noord.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouders: G. Gabriels.
  VOORSTEL
  In te stemmen met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Ruimte en Economie met 1 fte voor landbouw.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
  laden...
 • Portefeuillehouders: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  De 'Verordening Middenhuur Weert 2020' vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouders: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan49-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouders: W. van Eijk.
  VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPMollenakkerstg1-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg 1' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Met Ruimte voor ruimte worden afspraken gemaakt over het proces (hoe komen we tot die beoordeling en wie toetst wanneer wat) zodat het college meer aan de voorkant betrokken gaat worden en een uitgebreide onderbouwing ontvangt (of gedaan wordt aan de criteria) en daarmee meer de regie hierover terugpakt.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • Het onderwerp wordt niet besproken.
  Door wethouder Van Eijk wordt voorgesteld een ander moment in te plannen om met de commissie in beslotenheid over dit onderwerp te spreken, op locatie (bij het concertzaaltje) te gaan kijken en een toelichting van de brandweer te krijgen over de belemmeringen op het mogelijke behoud van het concertzaaltje in het kader van de transformatie (TOEZEGGING).
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 22 januari 2020 om 22.44 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 19 februari 2020,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)