Raadscommissie Ruimte en Economie 23 juni 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda


 •  

  vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)

  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

   

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels enkel op 24-06-2020 (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters enkel op 23 en 24-06-2020 (fractie Duijsters), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert  enkel op 23 en 24-06-2020 (VVD), J.W.J. Goubet  enkel op 23 en 24-06-2020 (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols enkel op 23 en 29-06-2020 (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J. Weekers enkel op 23 en 29-06-2020 (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters enkel op 23 en 24-06-2020 (Weert Lokaal).

   

  Afwezig de leden:
  M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

   

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel enkel op 23 en 24-06-2020 (Weert Lokaal).

   

  Ambtelijke ondersteuning:
  Mevrouw M. Arts (agendapunt 14), de heer R. Martens (agendapunt 16) en de heer T. Fijlstra (agendapunt 19 en 20).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:52 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw M. Engelen, mevrouw M. Marechal, de heer H. Stals en de heer F. Kurvers.

  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende verzoeken om spreekrecht zijn ontvangen:

  De heer W. Kuijl m.b.t. agendapunt 7. Rondvraag - Hondenravotterrein Boshoven.

   

  Met betrekking tot agendapunt 14. Ontwikkeling woongebied Laarveld:
  - De heer T. van Laarhoven namens Dorpsraad Laar.
  - Mevrouw P. Heesen namens bewoners Schonkenstraat.
  - De heer J. van de Kerkhof namens bewoners Rietstraat.
  - De heer M. Scholts namens wijkraad Laarveld-Hushoven.

   

  De heer J. Mans namens de LLTB en namens Zorgboerderij Ingelshof m.b.t. agendapunt 17. Landbouwvisie 2030 (geagendeerd op woensdag 24 juni 2020, voortzetting van de commissievergadering).

   

  Aan het begin van het betreffende agendapunt vraagt de voorzitter de insprekers naar voren om gebruik te maken van het spreekrecht en krijgt ieder inspreker 5 minuten de tijd om in te spreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter stelt voor, i.v.m. de insprekers, om agendapunt 14. Ontwikkeling woongebied Laarveld naar voren te halen en te behandelen na agendapunt 7 de rondvraag.

  En voorgesteld wordt, i.v.m. de inspreker, om agendapunt 17. Landbouwvisie 2030 morgenavond naar voren te halen en met dit agendapunt te beginnen.

  Daarnaast worden op verzoek van de beide portefeuillehouders de agendapunten 23 (Stand van zaken Grotesteeg 8a) en 24 (Stand van zaken Kampershoek 2.0) van het besloten deel van de commissievergadering omgedraaid. Naar aanleiding van de vraag vanuit de fractie Duijsters onderbouwen wethouders Gabriëls en Van Eijk waarom deze onderwerpen in beslotenheid dienen plaats te vinden.

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de raadsvergadering van 3 juni zijn geen toezeggingen gedaan. Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder van Eijk beantwoord de volgende vragen over:

  - Makelpunt Weert (28485)

  Kosten ICT zijn erg hoog. Mogelijk tot een koppeling aan vastgoedregistratiesysteem. Worden bij zo’n koppeling de kosten lager? Op welk termijn kunnen we een afsluitend voorstel tegenmoet zien? (CDA)

  - Visie Horne Quartier Lichtenberg van Novaform (48845):

  In de overeenkomst die vorig jaar gesloten is staat dat er voor 1 juli 2020 een afronding moet zijn en wanneer dit niet zo is, dat partijen de termijn dan kunnen verlengen en dat ook schriftelijk wordt vastgelegd. Aannemende dat er voor 1 juli niets is. Wat is de verwachting voor het vervolg en wanneer komt de raad in zet daarin? (CDA)

   

  Wethouder van den Heuvel beantwoord de volgende vraag over:

  - Integraal groenbeleidsplan (17991)

  Er is een gedachte om dit te koppelen aan een integraal groen en bouwplan, groen-blauw visie klimaat en water. Gaan we niet teveel visies krijgen? (CDA)

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties Duijsters, DUS Weert, CDA en Weert Lokaal vragen antwoordbrieven op van aan de raad gerichte brieven.
  De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers:

  209 (DJ-1012829 - Gebruik glyfosaat; geen bijen en insecten in wijk), 220 (DJ-1007648 - reactie e-mail 22-04-2020 inzake geluidsoverlast Ringbaan-Noord zijde Molenakker), 222 (DJ-1004955 - Onderhoud woningen Driesveldlaan Wonen Limburg), 225 (DJ-1019276 - Openhouden azc Weert na september 2020), 231 (DJ-1019279 - Brief aan de gemeenteraad, college en OR), 287 (DJ-1055319 - Huisvesting arbeidsmigranten in Stramproy in relatie tot Corona) en 320 (DJ-1065831 - Bezwaar tegen ontwerp Verkeersbesluit Busparkeren en uitbreiding Stopverbod Middelstestraat) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  Wethouder van Eijk beantwoord de vraagt over de stand van zaken over het WOB-verzoek van Berg Jeths Advocaten BV inzake Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezel in Weert (aan de raad gerichte brief 218. DJ-1016117) (CDA).

  vergroten verkleinen laden...
 • SPREEKRECHT

  Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht over het Hondenravotterrein Boshoven door de heer W. Kuijl.

   

  Wethouder van Eijk beantwoordt de volgende vragen:

  - Over Motie woonbeleid kerkdorpen. Wat is de stand van zaken van over het bouwplan aan de Bergheisteeg? (CDA)

  - Wat is de stand van zaken m.b.t. de renovatie van het monument De Lichtenberg? (Fractie Duijsters)

  - Wat is de situatie in het pand waar voorheen Swinnen Meat gevestigd was? Wat wordt er door de gemeente gedaan zodat daar niet een ander bedrijf of zaken zullen vestigen? (CDA)

  - Er staan borden op de Lozerweg en op de Herenvennenweg met “ Komt allen hier “. Is het de bedoeling dat dit een fiets, wandel, autocafé zich hier presenteert of is de horecafunctie enkel voor bezoekers van het strand bij het Blauwe Meertje? (CDA)

  - Wat is de voortgang op de controle van de (illegale) huisvesting van arbeidsmigranten? (CDA)

  - Zouden er tijdelijke woningen (Wonen Limburg) geplaatst kunnen worden op locatie in Altweerterheide  (Pastoor Schipperstraat)? (Weert Lokaal)

  - Zijn er als gevolg van de gang naar de raad-van-state grote projecten binnen de actualisatie van het bestemminsplan woongebieden 2019 die stil zijn komen te vallen? Kunt u aangeven hoeveel projecten en welke projecten dit zijn? (DUS Weert)

   

  Wethouder van den Heuvel beantwoordt de volgende vragen:

  - Over hevige regenval in Weert op 14 juni 2020 (Fractie DUS Weert)

  - Zijn de waterleidingen op Boshoven en Moesel (d.d. 22-06) gesprongen n.a.v. het slecht waterleidingnet of de verhoogde druk die is ontstaan? (DUS Weert)

  - N.a.v. raadsinformatiebrief bomen , bronnering op de Kazernelaan (Fractie DUS Weert)

  - Over het hondenravotterrein Boshoven (Fractie Duijsters)

  - Is het mogelijk om van de Turborotonde tot aan de stoplichten bij de Sint Luciastraat 50-kilometerzone te maken? (CDA)

  - Zijn er meerdere gevallen van (bijna) verkeersongevallen bekend bij het muurtje voor het gemeentehuis? (CDA)

  - Heeft de melding op het Sprekerplein over de  verkeerssituatie en onderhoudssituatie op Swartbroek nog een vervolg gekregen? (CDA)

  - Wat is de stand van zaken van het ringbanendocument en subsidie van de Provincie, m.n. het project Ringbaan Zuid – Keenterstraat / Johan Willem Frisolaan? (CDA)

  - Is het (i.v.m. een tekort aan openbare toiletten) mogelijk om op enkele plaatsen in Weert openbare toiletten te plaatsen? (DUS Weert)

   

  Wethouder Gabriëls beantwoordt de volgende vragen:

  - De wandeling / rondleiding door de Bosgroep in de IJzeren Man gaat deze nog plaats vinden?  Kan er nog input gegeven worden op het Werkplan van de Bosgroep? (Fractie Duijsters)

   

  Wethouder van Eijk doet de volgende toezegging:

  - Over de situatie dat nabij de Stienestraat / langs de A2 is nu weer een illegaal reclamedoek is geplaatst wordt het antwoord schriftelijk aan de raad beschikbaar gesteld.

                                                                                                                

  Wethouder van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:

  - De vraag “Waarom is de keuze gemaakt om bij het hondenravotterrein aan de Graafschap Hornelaan wel een hek te plaatsen, en bij het hondenravotterrein op Boshoven niet?” wordt schriftelijk beantwoord.

  - De vraag “Is er zicht op wanneer het afgegraven zand uit de wijk Keent wat nog altijd is opgeslagen bij de haven hier weggaat?” wordt schriftelijk beantwoord.

   

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezegging:

  - Het Werkplan Bosgroep 2020 wordt aan de raad beschikbaar gesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  SPREEKRECHT

  Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door:

  - De heer van Laarhoven namens de Dorpsraad Laar.

  - Mevrouw Heesen namens de bewoners Schonkenstraat.

  - De heer van de Kerkhof namens de bewoners Rietstraat.

  - De heer Scholts namens de Wijkraad Laarveld-Hushoven.

  VOORSTEL:

  1. Het bestemmingsplan "Laarveld 2020" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPLaarveld2020-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "Laarveld 2020" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening" gewijzigd vast te stellen, waarbij de toelichting, de exploitatieopzet, de regels en de bijlagen van het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening" vervangen worden door de toelichting, de exploitatieopzet en regels van deze herziening inclusief de hierbij behorende bijlagen, zoals nader omschreven in het dictum van het raadsbesluit.
  4. Het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening" aan te merken als authentiek digitaal plan.
  5. Overgangsbepalingen: Op een voor de datum van vaststelling van dit besluit ingediende aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden binnen het exploitatieplangebied waarop voor de datum van vaststelling van dit besluit nog niet is beslist, is van toepassing het “Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening” zoals dit geldt na de vaststelling van dit besluit.
  6. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan mag worden overgegaan.
  7. Het "Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3" vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN

  - De vraag “Om te kijken of het mogelijk is om de geplande woningen aan de achterzijde van de bestaande woningen aan de Schonkenstraat in bouwhoogte kunnen worden beperkt?” wordt schriftelijk beantwoord.

  - Bij de voorbereiding van Fase 4 Laarveld zal de raad meegenomen worden in de keuze van een evt. extra ontsluiting van de woonwijk Laarveld.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: (allen).

  VOORSTEL:

  In te stemmen met de resultaatbestemming 2019 en de Jaarstukken 2019 vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN

  Over de situatie van de afvaldumpingen nabij de Vijverhof wordt schriftelijk teruggekomen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL:

  1. Akkoord te gaan met het concept voorkeursontwerp.
  2. Een krediet van € 730.000,- exclusief btw met een kapitaallast van € 32.850,- beschikbaar te stellen vanuit prioriteit 2 "stelpost knelpunten weginfrastructuur",  jaarschijf 2020 in de meerjarenbegroting 2020-2023.

  TOEZEGGINGEN

  - Er wordt in de huidige situatie een pilot gestart voor een voetgangersoversteek / zebrapad te plaatsen bij de rotonde.

  - De vraag “Of de verkeerscommissie nog bestaat, welke leden er zijn en of evt. verslagen hiervan openbaar zijn?” wordt schriftelijk beantwoord.

  - In overleg te treden met de eigenaar van het tankstation om na te gaan of een (definitieve) inrit bij het tankstation naar het winkelplein mogelijk zou kunnen worden.

  - Het verschil in kosten voor de rotonde in beton of asfalt uit te voeren (over 25 á 40 jaar) wordt inzichtelijk gemaakt en aan de raad beschikbaar gesteld.

  - De vraag “Vanuit het noorden, aan de oostzijde van de Ringbaan-Oost, sluit een tweerichtingenfietspad aan op de Sint Jobstraat/rotonde. Waarom is hier geen oversteek ingericht voor twee richtingen?” wordt schriftelijk beantwoord.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter schorst de openbare vergadering van de commissie Ruimte & Economie met dank aan de luisteraars en alle aanwezigen. De voortzetting van de vergadering zal op 24 juni 2020 vanaf 19:30 uur plaatsvinden.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 24-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/24-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 24-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/24-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...
 • De agendapunten 21 t/m 25 (het besloten deel van de vergadering) zijn behandeld in de voortzetting van de commissievergadering R&E op 24-06-2020, tijdens een besloten gedeelte vanaf 22:43 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22:00 uur – 22:15 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
  Behandeltijd: 22:15 uur – 23:00 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de commissievergadering R&E op 29-06-2020:

  https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2020/29-juni/19:30

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)