Raadscommissie Ruimte en Economie 21 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • vergroten verkleinen laden...
  • De voorzitter heropent de openbare vergadering van de Raadscommissie Ruimte & Economie van 20 januari 2021, voortgezet op 21 januari 2021 om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

    vergroten verkleinen laden...
  • vergroten verkleinen laden...
  • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

    Voorafgaand aan de behandeling wordt door mevrouw K. Reijnders een presentatie over het Stedenbouwkundig plan Beekpoort-Noord gegeven.

    VOORSTEL

    1. Kennis te nemen van bijgevoegd stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan;
    2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor wat betreft de conceptsamenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 169, lid 4 jo. artikel 160, lid 4, sub d, Gemeentewet;
    3. De door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet jo. lid 1 Gemeentewet te bekrachtigen voor wat betreft de grijs gearceerde delen van de samenwerkingsovereenkomst, bijgevoegd taxatierapport en bijgevoegde kostenraming voor de inrichting van het openbaar gebied, de risico-inventarisatie en het advies van Dirkzwager Advocaten en Notarissen.

    TOEZEGGINGEN

    -       De commissie ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag of alle woningen zijn getoetst of deze voldoende toegankelijk zijn voor mensen welke zijn aangewezen op een hulpmiddel.
    -       De commissie ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag hoeveel extra woningen in het plan zouden kunnen worden toegevoegd indien de waardevolle boom zou worden gekapt en wat het verschil dan is m.b.t. het negatief resultaat.
    -       De commissie ontvangt schriftelijk het antwoord op de vraag: Klopt het dat er geen overheidsopdracht is en daarmee ook geen aanbestedingsrecht, indien er aan het bedrijf Jongen geen realisatieplicht kan worden opgelegd?

    ADVIES COMMISSIE

    De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

    vergroten verkleinen laden...
  • De vergadering wordt om 20:50 gesloten met dank aan alle aanwezigen. Dank voor ieders inbreng en wel thuis.

    vergroten verkleinen laden...
  • Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 24 februari 2021,

    De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

     

     

    P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek

     

     

    vergroten verkleinen laden...