Raadscommissie Ruimte 17 januari 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 •  

  ADVIESLIJST VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 17-01-2018

  Advies uitbrengen aan de raad
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal),
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), N.W. van den Bent (SP), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (Juist495).

  Afgemeld: J.M. Cardinaal (VVD), M.E.H. Geboers (SP) en M. Zaâboul (PvdA).

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Afwezig de wethouder: M. van den Heuvel (Weert Lokaal).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Er zijn berichten van verhindering ontvangen J.M. Cardinaal (VVD), M.E.H. Geboers (SP) en M. Zaâboul (PvdA).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - actie 6207 (verlichting fietspaden): actie moet blijven staan (CDA).
  - bomenbeleidsplan: wordt deze actie afgedaan met een raadsinformatiebrief? (CDA).
  - actie 3540 (overeenkomst turnaccommodatie): kan de raad een kopie van de overeenkomst krijgen? (CDA).
  - actie 6187: graag een toelichting op de taxatie die gereed is (DUS Weert).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezegging:
  - actie 6236 (GRP/BRP): schriftelijk de vraag beantwoorden of de aangegeven afdoening niet klopt. Volgens het CDA is in de raadsvergadering van september 2016 toegezegd een prioriteringsvoorstel in de raad te brengen (CDA) (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  - nadere informatie over de publicaties rondom de IJzeren Rijn (DUS Weert);
  - aandacht blijven houden voor de voorzieningen voor Weert bij ingebruikname van de IJzeren Rijn (SP);
  - waarom de Rogstaekers hun carnavalsactiviteiten niet in de Poort van Limburg houden (DUS Weert);
  - stand van zaken renovatie Muntcomplex (DUS Weert);
  - of er particuliere interesse is in het concertzaaltje in het Muntcomplex (DUS Weert);
  - het parkeren op Hushoven en bij Hornehoof (DUS Weert);
  - hoe het kan dat mensen een brief hebben gekregen met de mededeling dat de parkeerafstand tot de woning van 500 meter naar 50 meter is gegaan (DUS Weert);
  - waarom er m.b.t. de parkeerafstand op basis van de mantelzorgparkeerkaart verschillende afstanden worden gehanteerd in documenten: in de brief 50 meter, op de website 500 meter en in de beleidsregels wordt gesproken over “directe nabijheid” (DUS Weert);
  - is er een aanvraag voor het toepassen van de coördinatieregeling voor windmolens ingediend? (CDA);
  - of er niet alleen een financieel, maar ook een inhoudelijk jaarverslag van centrummanagement Weert over 2016 wordt uitgebracht (CDA);
  - of het feit dat de parkeerinkomsten over 2017 ongeveer gelijk zijn aan die van 2016 iets zegt over de kracht van de maatregelen om de binnenstad te versterken (CDA);
  - stand van zaken sanering voormalig straalbedrijf Kuypers (CDA);
  - stand van zaken aanstraalverlichting Martinuskerk (VVD);
  - raad informeren over onderhoudsplanning en financiële planning renovatie rijk viaducten en tunnels jaren ’50 en ’60 (VVD);
  - of het verlichtingsplan dat binnenkort beschikbaar komt is betrokken bij de versterking van het stadshart en de subsidie van de provincie daarvoor (D66);
  - of het bedrag van € 50.000,- voor het standbeeld al eerder is genoemd (Weert Lokaal).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezeggingen:
  - stand van zaken toezegging rateltikkers Bassin nagaan (D66);
  - nagaan waarom er m.b.t. de parkeerafstand op basis van de mantelzorgparkeerkaart verschillende afstanden worden gehanteerd in documenten: in de brief 50 meter, op de website 500 meter en in de beleidsregels wordt gesproken over “directe nabijheid” (DUS Weert);
  - het verslag van de informatiebijeenkomst die vanavond plaatsvindt over de vestiging van Heylen op Kampershoek wordt naar de raad gezonden (CDA).

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  - de stand van zaken onderzoek haalbaarheid warmtenet Weert (CDA);
  - de door de fracties CDA en DUS Weert vooraf ingediende schriftelijke vragen over de Laurabossen.

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezeggingen:
  - de planning van de verschillende zaken die in het kader van het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen worden uitgevoerd wordt schriftelijk aan de raad verstrekt (DUS Weert).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018-2021 van de GR RUD LN.
  2. Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken
  betreffende de samenwerkingsovereenkomst met Bouwbedrijven Jongen BV en
  VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid BV inzake de ontwikkeling van het plan Werthaboulevard.
  2. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegd taxatierapport op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  3. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegde kostenraming voor de inrichting openbaar gebied op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c. artikel 10 lid 2 sub b. en g. Wet Openbaarheid van Bestuur.
  4. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegde second opinion
  betreffende de samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegd advies inzake opleggen geheimhouding van het taxatierapport, de kostenraming en de second opinion op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  De presentatie die de gemeente bij de provincie heeft gehouden over de knelpunten op de woningmarkt van Weert wordt aan de raad beschikbaar gesteld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. De griffier zal een raadsbrede wens/bedenking opstellen om in artikel 35 van de overeenkomst de datum van 1 september 2018 (besluitvorming raad over onderzoek behoud mouttoren en terugplaatsen kraan) te wijzigen in 1 januari 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  In te stemmen met het verstrekken van een budget van € 15.000,- voor het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek van de mouttoren aan de Industriekade 17.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE.
  De commissie stemt ermee in dat het college het raadsvoorstel technisch wijzigt (de passages over de ergfoedstichting die niet meer existeert verwijdert). De commissie achte het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Een krediet ter versterking van het stadhart van € 11.987,- voor het optimaliseren en verbeteren van de Wifi verbinding in de binnenstad beschikbaar te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  De gegevens over het gebruik van WIFI in de zomer en de winter worden aan de raad beschikbaar gesteld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 21 februari 2018,

  De commissiegriffier, De plaatsvervangend commissievoorzitter,


  M.H.R.M. Wolfs-Corten R.L.A.T. Zincken
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)