Raadscommissie Ruimte 23 mei 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.J.J. van Gemert (VVD), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal).

  Afgemeld: J. Heesakkers (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD) en M. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: O. Hermus, J. Feld, S. Eurlings en M. Arts.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij memoreert dat dit de eerste vergadering is van de commissie Ruimte van de nieuwe raad. De heer Van de Loo is tijdelijk voorzitter van deze raadscommissie. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  Hij geeft aan dat er vandaag een gecombineerde informatiebijeenkomst en commissievergadering plaatsvindt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:
  • Mw. C. Schouten van de Ambachtenhof over de in- en uitritten van het voormalig kazerneterrein.
  • Dhr. G. Hendriks van de Stichting Groen Weert over het kappen van bomen aan de Neelenweg in relatie tot het bestemmingsplan Kampershoek-Noord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De vragen van de fractie SP over de stand van zaken inzake de actiepunten 2783 (waterput markt), 6225 (marktbeleid) en 5655 (afrastering wild) worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord. De vragen van de fractie SP over de stand van zaken inzake de actiepunten 4170 (singelvisie Weert) en 6209 (fietsenstalling) worden ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord.

  De vragen van het CDA over de actiepunten 2773 (veilige fietsverbinding Laar-Laarveld-Molenakker) en 6211 (Poort van Limburg) en 16391 (HSV De Trouwe Makker) worden ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie SP verzoekt om toezending van enkele antwoordbrieven; de nummers worden via mail naar de griffier gestuurd. Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de vraag van de VVD-fractie over brief nummer 187 (verkeersveiligheid in dorp Laar). De antwoordbrief aan de dorpsraad wordt aan de raad beschikbaar gesteld zodra deze er is (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...
 • De schriftelijk ingediende vragen over de onderwerpen geitenhouderij, weekmarkt, Graafschap Hornelaan 115A, arbeidsmigranten, parkeren, overlast Nukamel, overlast bussen, Ambachtenhof, CZW, blauwe meertje en wadi’s/retentiebekkens worden schriftelijk beantwoord.

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Of er dit jaar geen budget meer is om bomen te snoeien omdat dit budget geheel is benut voor het opruimen van de stormschade in januari (CDA).
  - Of BTL dat een deel van het groenonderhoud in Weert verzorgt, hiervan afziet omdat het tarief te laag is (CDA).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - De toetsing van de uitrit van het kazerneterrein op de Ambachtenhof in het kader van de APV wordt aan de raad beschikbaar gesteld (PvdA).

  Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Of beleidsmatige informatie in het jaarverslag 2017 van de afdeling VTH ontbreekt (CDA).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezeggingen:
  - Een medewerker van de gemeente zal aanwezig zijn bij het overleg dat de fractie DUS Weert zal hebben met de marktkooplui (DUS Weert).
  - De jaarrekening 2017 van Keyport wordt aan de raad beschikbaar gesteld (CDA).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De presentatie kunt u zien via https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/
  Aandachtspunten: geen.
  Acties: De tabel met de risico’s woningbouw wordt in het geheime kastje ter inzage gelegd voor de raadsvergadering.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De geactualiseerde bebouwde komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet /Wegenwet vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De grondexploitatieberekeningen 2018 vast te stellen.
  2. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 vast te stellen.
  3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding – voor de periode van 15 jaar - met betrekking tot bijlage 1 van het MPG 2018 Grondexploitatieberekeningen) op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening ongewijzigd vast te stellen.
  4. Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  TOEZEGGINGEN
  De vraag of de nachtelijke transportbewegingen zijn meegenomen in het geluidsonderzoek wordt schriftelijk beantwoord.
  De memo over de bomencompensatie wordt aan de raad beschikbaar gesteld.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2018 en Kadernota 2019.
  2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019.
  3. geen zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de vastgestelde begroting 2018.
  4. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2018' vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' met planidentificatienummer
  NL.IMRO.0988.BPLaarderweg84-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1.Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Weert zoals bedoeld in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening.
  2.Te bepalen dat het verboden is om het aantal geiten toe te laten nemen en dat het verboden is om bestaande aantallen opfokgeiten om te wisselen naar melkgeiten in de gehele gemeente Weert.
  3.Te bepalen dat het verboden is om in bestaande dierenverblijven een nieuwe geitenhouderij te vestigen of de bebouwing en gronden uit te breiden ten behoeve van een bestaande geitenhouderij.
  4.Te bepalen dat van het verbod zoals aangegeven onder de punten 2 en 3 van dit besluit kan worden afgeweken indien er vóór 23 mei 2018 een procedure op grond van het besluit MER is gestart en uit de milieueffectrapportage blijkt dat er geen belangrijke nadelige
  gevolgen voor het milieu optreden, waaronder begrepen de gezondheid van omwonenden van de desbetreffende geitenhouderij. Voor deze situatie geldt dat er advies wordt gevraagd aan de GGD over de gezondheidsrisico's.
  5.Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 6juni 2018.
  6.Het voorbereidingsbesluit bekend te maken door plaatsing in het huis-aan-huis blad ViaLimburg en in de Staatscourant.
  TOEZEGGINGEN
  De gestelde vragen worden door de fracties schriftelijk aangeleverd bij de griffier; deze worden voor de raadsvergadering beantwoord.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter bedankt wethouder Van Eersel, die vanavond voor de laatste keer als wethouder bij de commissie Ruimte aanwezig was.
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 20 juni 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)