Raadscommissie Samenleving en Inwoners 03 december 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Goubet-Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.F.J.M. Lambers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), T. Winters (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en W.P.J. van Eijk (VVD)

  Ambtelijke ondersteuning: M. Ghijsen (agendapunt 10)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van M. Marzouk, I. Verhees, E. Henderikx en F. Kurvers.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • -De voorzitter deelt mede dat er een verzoek van wethouder Gabriëls is ingekomen om aan het einde van deze vergadering een gedeelte in beslotenheid te vergaderen om de commissie te informeren (onderwerp onderwijshuisvesting). De commissie stemt hier mee in.
  -De fractie DUS Weert stelt voor agendapunt 13 niet te behandelen.
  Na beraad besluit de commissie agendapunt 13 toch te behandelen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De vraag over de stand van zaken van het overleg met de aanvrager voor een geitenhouderij aan de Grotesteeg 8a wordt ter vergadering beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De terugkoppeling van het overleg met de schoolbesturen om te kijken of schoolpleinen vergroend kunnen worden vindt voor de kerstvakantie 2019 plaats (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de lijsten wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  • De vraag over het KEC: wanneer kunnen scholen en verenigingen gebruik maken van de gymzaal?
  • De vragen over het beschikbaar stellen van de aangescherpte museumvisie, de financiering van de archeologische opgravingen in het stadspark en het beoordelen van aanvragen om subsidies voor evenementen.

  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord/wordt op terug gekomen (TOEZEGGING):
  -Ouderenzorg leidt tot miljoenenstrop voor sommigen gemeenten (vandaag in de media). Is er in de gemeente Weert ook sprake van kosten boven het budget?
  -Wegvallen kortingsregeling voor ziektekostenverzekeringen. Bezien of overstapservice geregeld kan worden voor mensen die van verzekering willen wisselen en bezien of compensatieregeling in financiële zin mogelijk is. Hoe staat het daarmee?
  -Wet verplichte GGZ: hoe gaat gemeente om met de meldingsfunctie? Gemeente moet binnen 2 weken verkennend onderzoek doen inclusief huisbezoek: hoe gaat dat in zijn werk? Is er integraliteit in de uitvoering door GGZ en gemeente? Verzoek is de commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Er wordt 17 december een raadsinformatiebrief in B&W behandeld.
  -Lokale en regionale crisiskaart: aangegeven is dat navraag wordt gedaan bij de landelijke stichting crisiskaart. Op dit moment wordt gewacht op de uitkomsten van een onderzoek van de universiteit van Utrecht. Wat is de stand van zaken?
  -Rapport sociaal cultureel planbureau met betrekking tot de evaluatie van de participatiewet. Wordt in de informatieavond Sociaal Domein in januari aan de orde gesteld door het college.
  -Nagegaan wordt wanneer de commissie roerend erfgoed en beeldende kunst de afgelopen jaren vergaderd heeft en als er verslagen van zijn worden deze beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: allen.

  Voorstel
  In te stemmen met de slotwijziging 2019 inclusief bijlagen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: P. Sterk.

  Voorstel
  1.In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de hiervoor gevraagde structurele bijdrage met ingang van 2020 beschikbaar te stellen van € 22.000.
  2.Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: P. Sterk.

  Voorstel
  Het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 vast te stellen conform bijgevoegd uitvoeringsprogramma.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1.Kennis te nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterput op te nemen in de historische route en deze ‘zichtbaar’ te maken.
  2. Een bedrag van € 30.500,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een stalen tegel, een markeringsrand, het aanbrengen van een definitieve fundering en het eindrapport van de archeologische begeleiding.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de infographic voortkomend uit de ophaalacties met leerlingen en docenten.
  2. Bijgaande subsidieverordening Experimenteerruimte Onderwijs 2020 tot en met 2022 vast te stellen.
  Toezeggingen
  In de subsidieverordening experimenteerruimte onderwijs wordt artikel 6 in de toelichting nader uitgelegd.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van het rapport inzake de verschillende scenario’s.
  2. In te stemmen met uitstel van een definitief advies op basis van uitwerking tot eind tweede kwartaal 2020.
  3. In te stemmen met de uitwerking van vier varianten voor de herschikking van maatschappelijke accommodaties in Weert-Zuid.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: T. Geelen/A. Heijmans.

  Voorstel
  Het negatief financieel resultaat van het EK Triatlon 2019 en de Stadstriatlon 2019 te dekken uit de algemene reserve.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als
  bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering om 23.20 uur en het besloten gedeelte om 23.55 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 21 januari 2020,
  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten
  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)