vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

  Aanwezig de leden:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers, (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal)

  Ambtelijke ondersteuning:
  L. Heesen (agendapunt 8A.) en C. v.d. Kraan (agendapunt 10).

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Engelen en Duijsters.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aan de agenda wordt een punt 8A. Raveparty Vliesvenweg  toegevoegd. De vragen van DUS Weert bij de rondvraag worden bij dit agendapunt behandeld.

  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • -De vraag over zwembad de IJzeren Man om nadere info over begroting en realisatie wordt ter vergadering beantwoord.

  -De vraag wanneer toezegging 69813 (openbaarheid van informatie en documenten) wordt beantwoord wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Van de lijsten wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouders: P. Sterk en C.C. Leppink-Schuitema.

   

   

  -De vraag op welke wijze en hoe lang gegevens, inzichten en ervaringen die zijn opgedaan worden bewaard wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

  -De vraag over het nog ingeschreven staan van mensen op het AZC (de afhandeling hiervan) wordt ter vergadering beantwoord.

  -De vraag over de afhandeling van de resterende COA-gelden over  2020 wordt ter vergadering beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vraag wordt ter vergadering door burgemeester Leppink beantwoord:
  -De vraag over de kabinetslijst.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord:
  -De vraag over de Covid-teststraat in het Weerterland.
  -De vraag over de stand van zaken verbouwing/renovatie museum (planning en financiën).
  -De vraag over het loslaten van de neutraliteit bij het sociaal domein (begroting).
  -De vraag over de bijeenkomst sociaal domein (verwerving jeugdzorg- er wordt ambtelijk contact opgenomen).

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord:
  -De vraag over het beschikbaar stellen van mondkapjes aan minima.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  -De vraag over het al dan niet door laten gaan van het Huis van Nicolaas.
  -De vraag over het maken van een afspraak over het burgerinitiatief Vrakkerplein.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gestelde vragen over dit onderwerp worden door burgemeester Leppink ter vergadering beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Voorstel
  Het controleprotocol 2020 vast te stellen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen (vervangen door wethouder van Eijk)

  Voorstel
  1. De nota ‘De Aftrap, ontwikkeling sportaccommodaties 2021-2030’ vast te stellen; 
  2. Een investeringsbudget van € 27.500,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een onderzoek naar de vernieuwing van sporthal Boshoven en een eenmalig onderzoeksbudget van € 20.700,- voor de uitvoering van een onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport;    
  3. De uit beslispunt 2 voortvloeiende kapitaallasten van € 5.640,- ten laste van de raming voor onvoorziene structurele uitgaven 2020 te brengen en het eenmalige onderzoeksbudget van € 20.700 ten laste van het beschikbare budget 2020 voor eenmalige subsidies nieuwe activiteiten vrijwilligersorganisaties te brengen.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen (vervangen door wethouder Gabriëls)

  Voorstel
  1.De notitie ‘Lokale Media’ met de daarin genoemde richtinggevende kaders vast te stellen.
  2. Voor de projectperiode 2020-2021 een totaal taakstellend budget voor projectsubsidie van € 60.000,- beschikbaar te stellen.
  3. In de jaarrekening 2020 het verschil in de realisatie ten opzichte van de raming te verrekenen met het beschikbare budget voor 2021.
  Toezeggingen
  De raad wordt inzicht verschaft in de stand van zaken van de aangevraagde provinciale subsidie (door WeertdeGekste, WeertFM en MLA ingediend plan bij de Provincie).
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 1 december 2020 en de commissie M&B van 3 december 2020,

  De commissiegriffier S&I,                       De voorzitter S&I,

  P.A.W. Otten                                           L.F.A. Heuvelmans

   

   

  De commissiegriffier M&B,                  De voorzitter M&B,

  M.H.R.M. Wolfs                                   H.J.W.M. van de Loo

   

   

   

   

   

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)