Gemeenteraad 19 december 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  AANWEZIGEN

  geen documenten
  VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: J. Heesakkers (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA) en drs. W.P.J. van Eijk (VVD).

  AFWEZIG DE WETHOUDER:
  Drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze is geagendeerd als agendapunt 31.
  De raad stemt niet in met het voorstel van de fractie DUS Weert om agendapunt 19 (verordeningen en tarieventabellen 2019) van de agenda af te halen. De raad stemt ook niet in met het voorstel van de VVD-fractie om de agendapunten 21 (renovatie museum) en 24 (controleprotocol 2018) als hamerstuk te behandelen. De raad besluit wel om agendapunt 17 (herontwikkeling Muntcomplex) als hamerstuk te behandelen.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Spreekrecht.

  geen documenten
  Er liggen geen verzoeken om spreekrecht voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen.

  geen documenten
  De voorzitter verwelkomt de gasten van de raad. Indien de vergadering rond 23.00 uur beëindigd of geschorst wordt is er een borrel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2018.
  BESLUITVORMING
  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Het beleidsplan Schulddienstverlening Weert 2019-2022 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Vast te stellen de Verordening Meedoenbijdrage gemeente Weert 2018 met ingang van 1 januari 2019.
  2. In te stemmen met aanpassingen van de voorwaarden van een uitbreiding van de doelgroep naar 130% van het sociaal minimum en het toepassen van de geldende bijstandsnorm.
  2. De Verordening Sociaal Cultureel Fonds gemeente Weert 2015 met ingang van 1 januari 2019 in te trekken.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het realiseren van een nevenvestiging van Maaskei op de locatie Herenstraat 298 te Weert, zijnde Scholengemeenschap Philips van Horne.
  2. Hiervoor een bouwkrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 665.000,-- met een afschrijvingstermijn van 19 jaar, onder voorwaarde dat de minister deze
  nevenvestiging goedkeurt.
  3. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor een termijn van maximaal 1 jaar op grond van het bepaalde in artikel 25, lid 2 en 3 Gemeentewet ten aanzien van het bijgevoegd kostenplan bouw- en
  installatiekosten d.d. 31 oktober 2018.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Budget beschikbaar stellen voor de afkoop van de zinkassenverontreiniging en het restantbedrag (10%) van de oliesanering, samen € 152.500,-.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Een krediet van € 80.252,- beschikbaar te stellen voor verlichting van de steegjes, voor sfeerverlichting alsmede voor verlichting van het museum en het gebied tussen museum en kerk.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor het woningbouwplan aan de Tungeler Dorpsstraat.
  2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar betreffende de niet openbare bijlage op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kempen BIZ.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein de Kempen Weert 2019-2023".
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kampershoek BIZ.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kampershoek Weert 2019-2023".
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting Kanaalzone I BIZ.
  2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ bijdrage en op de subsidie voor de BIZ bedrijventerrein Kanaalzone I Weert 2019-2023".
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met ophoging van de begroting 2019 en volgende jaren met 21% btw component op exploitatie en onderhoud en reeds opgenomen investeringen
  sport met € 274.133,--.
  2. Akkoord te gaan met de toevoeging in de begroting 2019 van de investeringen :
  a. Waterskibaan € 13.384,--
  b. Buitensport op basis MJOP € 987.481,--
  c. Renovatie wedstrijdbad van De IJzeren Man € 221.115,--
  3. In te stemmen met een gewijzigde subsidie relatie met Stichting Zwembad De IJzeren Man door investeringen, onderhoud en exploitatie niet langer te subsidiëren maar voor rekening van de gemeente te realiseren voor een
  begrotingsneutraal bedrag van € 417.841.
  4. In te stemmen met het toepassen van de Greendeal en de kosten van € 324.437,-- te dekken uit de reguliere exploitatiebudgetten.
  5. De eventuele uitkering subsidie in het kader van specifieke uitkering sport voor 2019 van maximaal € 631.542,-- voor 35% (€ 225.741,--) te verwerken in de begroting 2019 en een bedrag van € 405.801,-- (65% van de subsidie) ) te storten in een egalisatiereserve en vrij te laten vallen in 15 jaar.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De 'Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018' vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 'Beleidsnota huisvesting buitenlandse werknemers' uit 2008.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties PvdA en Goubet-Duijsters (huisvesting in bestaande woningbouw) wordt ingetrokken.
  De motie van de fractie PvdA (groepshuisvesting arbeidsmigranten in grote complexen) wordt ingetrokken.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de ontwikkelovereenkomst met Bouwinvest.
  2. In principe in te stemmen met de nieuwe eigendomsverhouding en de vestiging van opstalrechten voor de gemeentelijke bouwdelen in het Muntcomplex.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 440.000,- als bijdrage aan Bouwinvest voor de herontwikkeling van het Muntcomplex.
  4. In te stemmen met een bijdrage ineens van € 70.000,- voor de afbouw en herinrichting van de entree van het Munttheater.
  5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegde waardebepaling (bijlage 2) op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c
  artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  6. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegd advies (bijlage 3) op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c artikel 10 lid 2
  sub b en g Wet openbaarheid van bestuur.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • (Verwachte behandeltijd: 20:30 – 21:15 uur).
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  De navolgende verordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2019;
  - Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2019;
  - Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019;
  - Wegsleepverordening 2019;
  - Parkeerverordening 2019.
  - Tarieventabel reinigingsheffingen 2019;
  - Tarieventabel rioolheffing 2019;
  - Tarieventabel parkeerbelastingen 2019;
  - Tarieventabel precariobelasting 2019;
  - Tarieventabel legestarieven 2019;
  - Tarieventabel staangeld 2019;
  - Tarieventabel graf- en begraafrechten 2019.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA (mantelzorgkaart) wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, Goubet-Duijsters, CDA en de raadsleden Henderikx, Verhees, S. Winters, Van de Loo, Houben, Jacobs en Yücel van de fractie Weert Lokaal (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en VVD en de raadsleden Briels, Küsters, Emans, Engelen en Smolenaers (10 stemmen tegen) aanvaard.
  Stemverklaring van de fractie VVD vóór de motie van de fractie CDA (OZB voor maatschappelijke organisaties). De motie wordt unaniem aanvaard.
  Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Een krediet van € 158.200,- conform voorstel optie 3 beschikbaar te stellen voor de herinrichting en vergroening van de Hegstraat omgeving fietsenstalling.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fracties DUS Weert, PvdA en Goubet-Duijsters (gehandicaptenparkeerplaats) wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, Goubet-Duijsters, D66, CDA en Weert Lokaal (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen) aanvaard.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met het afschrijven van de investering in bouwkundige werkzaamheden over 50 jaar in plaats van 25 jaar.
  2. In te stemmen met het verhogen van het krediet voor renovatie en herinrichting van het museum van een bedrag van € 4.111.900,- tot een bedrag van € 5.315.670,- met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-).
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2019 vast te stellen.
  2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2018 per 1 januari 2019 in te trekken.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie Goubet-Duijsters (niet verhogen sociale grondprijs) wordt met voorstemmen van de fracties Goubet-Duijsters en DUS Weert (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  In te stemmen met de slotwijziging 2018 inclusief bijlagen.
  BESLUITVORMING
  Het amendement van de fractie VVD (overheveling facilitaire baten en lasten) wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, de raadsleden Mols, Sijben, Stals en Stroek van de CDA-fractie en raadslid Houben van de fractie Weert Lokaal (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, Goubet-Duijsters, DUS Weert, raadslid T. Winters van de CDA-fractie en de raadsleden Henderikx, Verhees, Engelen, Briels, Van de Loo, Emans, S. Winters, P. Küsters, Jacobs, Smolenaers en Yücel (18 stemmen tegen) verworpen.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Het controleprotocol 2018 vast te stellen.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSCONSULTATIES

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  HAMERSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Eventuele zienswijze in te dienen met betrekking tot de 2e begrotingswijziging 2018 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  1. Kennis te nemen van de 3e-5e begrotingswijziging 2018 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de BsGW.
  2. De hogere bijdrage van de gemeente Weert ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en 2019.
  3. Een eventuele zienswijze in te brengen.
  BESLUITVORMING
  De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  Liggen niet voor.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  RAADSINFORMATIE

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  BESPREEKSTUKKEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
  a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
  b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
  c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018;
  d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
  e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019.
  BESLUITVORMING
  De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 30.

  Rondvraag.

  geen documenten
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL
  Motie concertzaaltje Muntcomplex aannemen.
  BESLUITVORMING
  De motie wordt ingetrokken.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 32.

  Sluiting.

  geen documenten
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 •  

  ONDERTEKENING

  geen documenten
  Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 februari 2019,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)