Raadscommissie Middelen en Bestuur 20 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: J.C. Kleinmoedig (plaatsvervangend voorzitter; Weert Lokaal)

  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

  Aanwezig de leden:

  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), P.J.D. Duisters (fractie Duijsters), T.J.J. van Gemert (VVD), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert).

  Afwezig de leden: H.J.W.M. van de Loo (voorzitter; Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  G.J.W. Gabriëls, W.P.J. van Eijk, T.E.C. Geelen en P.P.H. Sterk.

  Afwezig de portefeuillehouder:

  M.J. van den Heuvel.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij vermeldt de berichten van verhindering. Er wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van commissielid H.M.G. Duijsters (fractie Duijsters).

  Wethouder Geelen deelt mede dat het ministerie van VWS de volledige subsidie heeft toegekend voor de EK Triatlon.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is spreekrecht aangevraagd bij agendapunt 7 door mw. Marieke Manders van de werkgroep Groen Links Weert.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag van de VVD-fractie wanneer de raad geïnformeerd wordt over de gevolgen van besluitvorming van andere overheden over subsidieverstrekking op de budgetten die de raad daarvoor beschikbaar heeft gesteld wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.

  Verder geen vragen c.q. opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Geen vragen c.q. opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag wat de oorzaak is voor de stijging van het aantal incidenten wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Geen vragen c.q. opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9.

  Rondvraag.

  6 documenten

  De vraag van de fractie VVD of de subsidie voor het EK Triatlon naar de stichting gaat of naar de gemeente wordt ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord.

  De vraag van de fractie DUS Weert of de parkeeropbrengsten per maand kunnen worden gemonitord wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL

  Jaarverantwoording 2019 en ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  TOEZEGGINGEN

  -Op een later moment wordt de raad nogmaals in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

  -De opmerking dat er een kerntakendiscussie moet plaatsvinden bij GGD en brandweer wordt verwerkt in de concept-zienswijze.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL

  Zienswijze ontwerp begroting 2021 en ontwerp meerjarenraming 2021-2025 BsGW.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL

  Jaarrekening 2019 en zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 ICT NML.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • VOORSTEL

  Archiefverordening gemeente Weert 2020.
  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14.      VOORSTEL

  Implementatie Omgevingswet.

  TOEZEGGINGEN

  Geen.

  ADVIES COMMISSIE

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 15.

  Sluiting.

  geen documenten

  De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ONDERTEKENING

  geen documenten

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 25 juni 2020,

   

  De commissiegriffier,                      De commissievoorzitter,

   

   

   

  M.H.R.M. Wolfs-Corten                     H.J.W.M. van de Loo

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)