Raadscommissie Ruimte en Economie 20 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal) enkel op 20-01-2021, R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal) enkel op 20-01-2021, T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA) enkel op 21-01-2021, N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA) enkel op 21-01-2021, E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal) enkel op 20-01-2021, C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) enkel op 21-01-2021, F. Kadra (PvdA) enkel op 21-01-2021, J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD) enkel op 20-01-2021, H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA) enkel op 21-01-2021, L.A.W. Steinbach (D66), P.C.I. van der Vegt (D66) enkel op 21-01-2021, J. Weekers (CDA) enkel op 20-01-2021, P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig de leden:
  H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) enkel op 20-01-2021, T.E.C. Geelen (CDA) enkel op 21-01-2021, M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en C.C. Leppink-Schuitema enkel op 21-01-2021.

  Ambtelijke ondersteuning door:
  Mevr. L. Korten-Kavelaars en mevr. K. Reijnders.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet alle aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Spreekrecht.

  geen documenten

  Er is geen verzoek om spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen ontvangen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is één wijzigingsverzoek ontvangen door de heer J. Weekers. Hij stond bij afwezigen terwijl hij wel aanwezig is geweest. De advieslijst is hierop al aangepast.
  Er zijn verder geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wethouder van Eijk doet de volgende toezegging:

  Vraagt aan de provincie Limburg of er een controlerapport is over de hoeveelheid zand die bij de Centrale Zandwinning Weert gewonnen is en indien aanwezig zal dit aan de raad beschikbaar worden gesteld (CDA).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Wethouder van den Heuvel doet de volgende toezegging:

  De vragen over Herinrichting Keent (69850) (Om inzichtelijk te maken wat alle extra kosten van onderhoud voor vergroening en herinrichting zijn en of deze structureel zijn?) zullen schriftelijk worden beantwoord (DUS Weert).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De fracties VVD, Duijsters, CDA en DUS Weert vragen antwoordbrieven op van de aan de raad gerichte brieven nummers:

  625 (zaak DJ-1203970) over Stankoverlast riolering Margrietlaan;
  629 (zaak DJ-1204354) over Bezwaar kap 4 acacia’s Regulierenstraat;
  648 (zaak DJ-1204354) over Bezwaar betreffende aanvraag kap 4 acacia's Regulierenstraat  Wijkraad Fatima – correctie;
  653 (zaak DJ-1217424) over Slechte verlichting Meikoel;
  654 (zaak DJ-1204354) over Bezwaar betreffende aanvraag kap 4 acacia's Regulierenstraat  Wijkraad Fatima - 2e correctie;
  672 (zaak DJ-1224806) over Berijden promenade ondernemers;
  673 (zaak DJ-1224990) over Berijden promenade ondernemers op zondag;
  677 (zaak DJ-1148757) over Vet uit containers horeca binnenstad;
  683 (zaak DJ-1231232) over Probleem Verkeersblokken Tungelderdorpstraat

  worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Rondvraag.

  7 documenten

  Wethouder van den Heuvel beantwoordt de volgende vragen:
  -       Ingediende vragen over speeltuinen (D66)
  (de link naar de speeltuinen is: https://weertspelen.allesoverbeheer.nl/ )
  -       Ingediende vragen over toegangsbord Weert op de Maaseikerweg (D66)
  -       Ingediende vragen over test rotonde Weert-Oost / St. Jobstraat (Weert Lokaal)
  -       Ingediende vragen over verkeersbesluit op de Middelstestraat t.a.v. voormalig bedrijf Swinnen (Weert Lokaal)
  -       Ingediende vragen over busparkeerplaats nabij IKC Leuken (Weert Lokaal)
  -       Vragen over uitgevoerde werkzaamheden parkmanagement (CDA)
  -       Vragen over subsidie verkeersveiligheidsprojecten vanuit het Rijk (CDA)
  -       Vragen over vuil- en vetresten op de promenade (DUS Weert)
   

  Wethouder van Eijk beantwoordt de volgende vragen:
  -       Vragen over leegstaande woningen en stallen in het buitengebied (Weert Lokaal)
  -       Vragen over antikraak bewoning in voormalige van Horne Kazerne en over de organisatie Camelot Europe (als anti-kraak leegstandverhuurder) (Fractie Duijsters)
  -       Vragen over molenbiotoop hoek stadsbruglocatie in relatie tot kap bomen Neeleweg n.a.v. molenbiotoop (CDA)
  -       Vragen over de afschermende grondwal Kampershoek (Neeleweg) (CDA)
  -       Vragen over het leegstandsbeheer voormalig Van Horne Kazerne (CDA)
  -       Vragen over verlenging Novaform
  -       Vragen over de voortgang restauratie van de Lichtenberg / HQ (CDA)
  -       Vragen over rapportages van de BIZ-zen (CDA)
  -       Vragen over standpunt Wonen Limburg over de tijdelijke woningen Suffolkweg (CDA)
   

  Wethouder Gabriëls beantwoordt de volgende vragen:
  -       Ingediende vragen over leegstaande woningen en stallen in het buitengebied (Weert Lokaal)
  -       Vragen over Samenwerking Midden Limburg (SML) (DUS Weert)
  -       Vragen over bosaanplant Altweerterheide (CDA)


  Wethouder van Eijk doet de volgende toezegging:
  -      De vragen van Fractie Duijsters over antikraak bewoning in voormalige van Horne Kazerne en over de organisatie Camelot Europe (als anti-kraak leegstandverhuurder) zullen schriftelijk worden beantwoord en beschikbaar gesteld aan de raad.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  VOORSTEL

  a. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit tot onttrekking aan het openbare verkeer;
  b. kennis te nemen van het voornemen om in februari 2021 te starten met de saneringswerkzaamheden.

  TOEZEGGINGEN

  Geen

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL

  1. In te stemmen met het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 waarbij uitgegaan wordt van variant 2.
  2. Een bedrag van € 550.000 beschikbaar te stellen uit de “reserve energietransitie” ter dekking van de definitieve kosten uit het actieplan van variant 2.

  TOEZEGGINGEN

  1. Variant 2 van het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 leidt niet tot structurele lasten.

  2. De RES (Regionale Energiestrategie) op 2 juni 2021 ter besluitvorming in de gemeenteraad brengen

  3. De mogelijk benodigde 50 hectare voor zonneweides te bewaren tot na 2030.

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10.

  Energiefonds.

  9 documenten

  Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  VOORSTEL

  1. Akkoord te gaan met het uitbreiden van de inzet van het resterende krediet voor verduurzaming gemeentelijke accommodaties voor de verduurzaming van accommodaties van verenigingen en stichtingen, gelegen in de gemeente Weert, en huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum vanuit het revolverend fonds verduurzaming.
  2. Akkoord te gaan met de naamswijziging van revolverend fonds verduurzaming naar Energiefonds.
  3. Akkoord te gaan met het toevoegen van € 203.655,- afkomstig uit de decentralisatie uitkering klimaatmiddelen aan de Reserve Energietransitie (R2168) en dit bedrag te oormerken voor het Energiefonds.
  4. Akkoord te gaan met het oormerken van € 150.000,- uit de Reserve Energietransitie (R2168) voor het Energiefonds.
  5. Kennis te nemen van het verstrekken van een lening van € 160.000,- met een looptijd van 15 jaar en een rentepercentage van 1% per jaar aan WeertEnergie, ten behoeve van de uitwerking van de motie I.M. 11 van 15 juni 2017 waarin wordt opgedragen voor minder draagkrachtige huishoudens het gebruik van hernieuwbare energie mogelijk te maken en eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

  TOEZEGGINGEN

  Geen

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van de notitie resultaten plan van aanpak vervolg behoefte onderzoek standplaatsen en woonwagens.
  2. In principe in te stemmen met het vervolgonderzoek om te komen tot uitbreiding van 6 woonwagenlocaties.

  TOEZEGGINGEN

  Geen

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL

  Met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV voor de bouw van 10 extra ruimte voor ruimte woningen (1-pitters) onder voorwaarden in te stemmen.

  TOEZEGGINGEN

  1. In overleg treden met Ruimte voor Ruimte vóór de gemeenteraad van 3 februari as. om in de voorwaarden op te nemen dat Ruimte voor Ruimte niet gaat procederen indien de gemeenteraad uiteindelijk besluit niet in te stemmen met betreffende bestemmingsplanwijziging(en).

  2. Indien er een lijst is met mogelijke locaties voor de ruimte voor ruimte woningen zal deze (niet openbaar) aan de raad beschikbaar worden gesteld.

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • *

  Schorsing vergadering

  geen documenten

  De voorzitter schorst de openbare vergadering van de Raadscommissie Ruimte & Economie van 20 januari 2021 om 23:30 uur. De vergadering zal worden voortgezet op donderdag 21 januari 2021 om 19:30 uur. Aansluitend zal de geplande vergadering van de gecombineerde commissie S&I/M&B (mogelijk rond 20:15 uur) plaats vinden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • (Voorafgaand aan de behandeling zal er een korte presentatie worden gegeven)

  Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Behandeltijd: 22.30 uur – 23.15 uur.

  Dit agendapunt wordt behandeld op 21-01-2021 om 19:30 uur tijdens de voortzetting van de commissievergadering R&E:
  Zie hiervoor: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2021/21-januari/19:30

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten