Raadscommissie Samenleving en Inwoners 18 mei 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans

  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

   

  Aanwezig de leden:

  M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), T. Winters (CDA)

  Afwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning:

  L. Korten-Kavelaars (agendapunt 10)

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering.
  Er wordt een minuut stilte gehouden voor raadscommissielid Erik Duijsters die vrijdag is overleden.
  De voorzitter geeft aan dat zaterdag mevrouw Leppink-Schuitema is benoemd tot waarnemend Burgemeester van Weert.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van K. Duijsters, F. Kadra, R. Houben, H. v.d. Loo.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen met betrekking tot agendapunt 8 van de heren Janssen en Oudehand.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Agendapunt 9 (stadspark) wordt afgevoerd van de agenda. Het voorstel wordt aangepast i.v.m. te maken extra kosten m.b.t. de bodem (sanering en archeologie) en wordt opnieuw geagendeerd voor de julicyclus. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag over de stand van zaken toezegging 28296 wordt beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • M.b.t. brief 149 Brevendia (gevolgen coronacrisis) wordt een toelichting gegeven door wethouder Geelen. Het CDA geeft aan m.b.t. brief 248 (Noodkreet aan alle Nederlandse gemeenten!) terug te komen in de bijeenkomst over corona.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Rondvraag.

  5 documenten

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder van Eijk beantwoord:

   -De vraag m.b.t. de begroting 2021 van de Risse (komt in vergadercyclus van juli).
   -De vraag over de verplaatsing van een monumentale boom te Laar.    

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:

  -De vraag om te kijken naar creatieve oplossingen voor culturele initiatieven in de coronatijd.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  1. In te stemmen met de realisatie van een fietsbrug tussen Laarveld en Molenakker volgens bijgevoegd ontwerp.
  2. In te stemmen met het opheffen van de oversteek Hushoverweg bij de turborotonde.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 1.175.000,- Dit bedrag is als vetgedrukte prioriteit opgenomen in de begroting 2020.
  4. In te stemmen met het inzetten van het restant budget van € 240.000,- van de oversteek Hushoven en de oversteek Wiekendreef voor de fietsbrug.
  5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 80.000,- voor het aanbrengen van een afschermende constructie tussen de brug en Molenakker en de jaarlijkse lasten van € 2.400,- ten laste brengen van het begrotingssaldo.
  Toezeggingen
  De vraag over hetgeen aanbevolen is wat betreft fietsverkeer bij een turbo rotonde wordt schriftelijk beantwoord.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

  Dit agendapunt is afgevoerd van de agenda.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 480.500,- (inclusief de kosten van het raamkrediet) met bijbehorende structurele kapitaallasten van € 21.623,- voor het renoveren, uitbreiden en verduurzamen van de accommodatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: P. Sterk

  Voorstel    
  1.    Af te wijken van het besluit om in 2019 het budget jeugdhulp te verevenen op basis van de overeengekomen berekeningsmethodiek.
  2.    Vanuit het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking, als alternatief voor het onder 1. gestelde, een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in het sociale domein in Midden-Limburg West en 
  € 250.000 als financiële verevening over het jaar 2019 beschikbaar te stellen aan de gemeente Leudal.
  3.    Deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
  4.    Omdat de uitgaven voor innovatie gefaseerd gedurende een aantal jaren gedaan worden, de werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen (maximaal tot en met 2023) tot een maximum van € 500.000 te verrekenen met de reserve sociaal domein.
  5.    Na de herijking van het gemeentefonds, te bezien of, en zo ja welke, vervolgafspraken gemaakt dienen te worden.
  Toezeggingen    
  Geen.
  Advies commissie    
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: P. Sterk.

  Voorstel    
  1.Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020-1, de conceptbegroting 2021, het meerjarenperspectief 2022-2024 en het jaarverslag 2019 van Omnibuzz.
  2. Gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2020-1 en de concept begroting 2021 en Omnibuzz hiervan in kennis stellen.  
  3. De stijging van de bijdrage 2020 met €89.215,- ten laste van het begrotingsresultaat 2020 te brengen en om de bijdragen 2021 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2021. 
  Toezeggingen    
  -De brief aan Omnibuzz wordt tekstueel aangepast n.a.v. de opmerkingen in de commissie.
  -De reactie op de zienswijze van de gemeente Weert (raadsvoorstel begrotingswijziging Omnibuzz) wordt met de raad gedeeld.
  Advies commissie    
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ONDERTEKENING

  geen documenten

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 23 juni 2020,

  De commissiegriffier,                    De voorzitter,
  P.A.W. Otten                                 L.F.A.Heuvelmans

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)