Raadscommissie Samenleving en Inwoners 18 mei 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), A.J.G. van Mierlo (PvdA), P.H.H.G. Mols (CDA), A.W.E.H.A.M te Riele (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers, (VVD), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning:
  L. van Grimbergen (punt 10)

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ingekomen van: K. Duijsters en P. v.d. Vegt. Wethouder Geelen is met zwangerschapsverlof.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de voortgangsrapportage wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de lijsten wordt kennis genomen.
  De vraag over de aan de raad gerichte brief 145 (ICT NML) wordt ter vergadering door burgemeester Leppink beantwoord.
  De fractie Duijsters verzoekt om het antwoord op de aan de raad gerichte brief 130 (vragen SP n.a.v. fout bij bijstandsuitkeringen).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vragen over witwassen, ondermijning en zorgcriminaliteit en de vraag over de forse stijging van cybercriminaliteit worden ter vergadering door burgemeester Leppink beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Rondvraag.

  3 documenten

  De volgende vragen worden ter vergadering door burgemeester Leppink  beantwoord:
  ·        De vraag over het Cultuur Innovatiefonds Limburg (afgehandeld met mandaatbesluit).
  ·        De vraag over de gewijzigde mandatenregeling (en hoe het COA onderzoek hierin is meegenomen).
  ·        De vraag om de termijn voor beantwoording van artikel 40 brieven (binnen 30 dagen) te respecteren.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder van Eijk beantwoord:
  ·        De vraag over het rekeningresultaat 2020 van de Risse.
  ·        De vraag n.a.v. TILS 1660 of de raad geïnformeerd wordt conform de huidige financiële verordening.

  De volgende vraag worden ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord:
  ·        De vraag n.a.v. TILS 1667 over personeelskosten en formatie.
  ·        De vragen n.a.v. TILS 1667 over de pilot wonen plus.

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  ·        De vraag over muziekprogramma “door”.
  ·        De vraag n.a.v. TILS 1763 over incidentele subsidie lokale media.
  ·        De vraag over het museum (toerekening kapitaallasten).

  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord:
  ·        De raad wordt op de hoogte gehouden m.b.t. de verleende subsidie aan Streekomroep Weert.
  ·        De evaluaties met betrekking tot de pilot wonen plus worden met de raad gedeeld.
  .        De vraag waarom de artikel 40 brief burgerinitiatief aanvraag Fietssluis woonerf Tobbersdijk niet binnen 30 dagen beantwoord is.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  RAADSVOORSTELLEN

  Bespreken
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: P. Sterk.
  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, de conceptbegroting 2022, het meerjarenperspectief 2023-2025 en het jaarverslag 2020.
  2. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 en Omnibuzz hiervan in kennis stellen.
  3. De financiële gevolgen van het jaarverslag 2020 en de begrotingswijziging 2021-1 (per saldo een voordeel van € 57.589) te verrekenen met het begrotingsresultaat 2021 en de bijdragen 2022 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  Voorstel
  1. In te stemmen met het Beleidskader Veranderopgave Inburgering;
  2. Het beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en met 2022, zoals vastgesteld in uw vergadering van november 2019, als bijlage aan het Beleidskader toe te voegen;
  3. De beschikbare gestelde rijksmiddelen voor invoering, uitvoering en inburgeringsvoorzieningen kaderstellend te maken om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe inburgeringsstelsel;
  4. Indien de beschikbaar gestelde rijksmiddelen ontoereikend zijn het college de bevoegdheid te geven om, binnen de door u vastgestelde doeleinden in de nota reserves en voorzieningen van november 2020, de reserve inburgering en participatie van niet-Westerse allochtonen te benutten;
  5. Het college opdracht te geven om per 01-01-2023 binnen het Beleidskader een nieuw actieplan integratie en participatie van statushouders vast te stellen en hierover u in kennis te stellen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
  Voorstel
  1. Het Plan van Scholen basisonderwijs 2022-2025 vast te stellen en daarin voor Rijksbekostiging schooljaar 2022-2023 op te nemen een Vrije school ressorterend onder Stichting Pallas, Vrije scholen in Midden en Zuid Nederland, te Uden.
  2. Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Voorstel
  1. De “Financiële verordening gemeente Weert 2021” inclusief bijlagen vast te stellen.
  2. Het “Treasurystatuut gemeente Weert 2021” vast te stellen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Voorstel
  1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de GR RUD LN.
  2. geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp meerjarenraming 2022-2026 van de BsGW;
  2. Af te zien van het indienen van een zienswijze en het Dagelijks Bestuur van BsGW hiervan in kennis te stellen.

  Toezeggingen
  -De raad krijgt een overzicht van het aantal ingediende bezwaren en hoeveel bezwaren zijn gehonoreerd.
  -De oplegnotitie bij de kadernota 2020 (ondernomen acties door BsGW ) en het dashboard m.b.t. proceskosten (hoe doet BsGW het in vergelijking met andere belastingsamenwerkingen) wordt aan de raad beschikbaar gesteld.
  -De vraag of BsGW hogere proceskosten per object heeft in vergelijking tot andere belastingsamenwerkingen wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: I. Leppink-Schuitema.
  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord
  2. Een eventuele zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 16

  Sluiting vergadering.

  geen documenten

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ONDERTEKENING

  geen documenten

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I-M&B van 29 juni 2021,
   

  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten

   

   

   

   

  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten