Raadscommissie Samenleving en Inwoners 23 februari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. Van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad
  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering.
  Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Duijsters.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de voortgangsrapportage wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de lijsten wordt kennis genomen. Mevrouw Van de Bergh wil graag het antwoord op aan de raad gerichte brief 15 (DJ-1265046 IN-retail).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Rondvraag.

  2 documenten

  De volgende vraag wordt ter vergadering door burgemeester Leppink beantwoord:
  ·         De vraag over de uitbesteding van het mobiel stembureau (busondernemingen).
  ·         De vraag over het weer schrappen van het verbod op carbid schieten uit de APV.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  De vraag over het proces van het zoeken naar een locatie voor de school op Boshoven en het betrekken van inwoners.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder van Eijk beantwoord:
  De vraag over TILS-1639 waarom de kosten van BIZ-en zo hoog zijn.

  De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord:
  De commissie krijgt een overzichtje wanneer welke besluitvorming ongeveer in de raad is te verwachten m.b.t. het proces van het zoeken naar een locatie voor de school op Boshoven.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: C.C. Leppink-Schuitema.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
  2. De raad gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  1. Het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid niet van toepassing verklaren op een aanbestedingskader zoals dat is opgenomen in de regels van thans vigerende exploitatieplannen respectievelijk wordt opgenomen in de regels van toekomstige herzieningen van die exploitatieplannen;
  2. Vast te stellen dat het Inkoop- en aanbestedingsbeleid NLRW 2013 op een aanbestedingskader zoals opgenomen in de onder 1 bedoelde herzieningen van exploitatieplannen van kracht blijft.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de gevolgen van de Gemeentefonds decembercirculaire 2020 voor de jaren 2020 t/m 2024.
  2. De gevolgen van de decembercirculaire 2020 voor het jaar 2020 mee te nemen in de Jaarrekening 2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020.
  3. De budgetten van de resultaatbestemming 2020 ad € 887.334,-, die een gevolg zijn van de maatregelen uit de decembercirculaire 2020, nu beschikbaar te stellen.
  4. Hiervan het te bestemmen / over te hevelen bedrag ad € 697.250,- voor de decentralisatie-uitkering ‘Innovatieve aanpak energiebesparing’ te storten in de nieuw te vormen reserve Pilot publieke ontzorging Energiebesparing en in te stemmen met de aanwending van deze reserve voor de bekostiging van het Convenant publieke ontzorging (meerjarenproject van 3 jaar).
  5. De mutaties op basis van de decembercirculaire 2020 voor de jaren 2021 t/m 2024 te verwerken in een begrotingswijziging voor de jaren 2021 t/m 2024.
  Toezeggingen
  -De vraag over het inzetten van bijstandsgerechtigden (ZZP-ers met kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden en coachen) als tijdelijke ondersteuning bij de gemeente wordt schriftelijk beantwoord.
  -Voor de raadsvergadering wordt meer informatie gegeven over de inhoud van het project Innovatieve aanpak energiebesparing.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1. Het beleidsplan ‘Cultuurroute 2024’ vast te stellen.
  2. De al beschikbare subsidiebudgetten ‘Kunst en cultuur’ (t/m schooljaar 2020-2021 ingezet voor subsidie Ku+Cu) en ‘Culturele innovatie, waarden en lef’ in te zetten als financiering voor de uitvoering van het beleid.
  Toezeggingen
  -De raad krijgt m.b.t. het beleidsplan “Cultuurroute 2024”een tabel met de kosten en de dekking hiervan.
  ​​​​​​​-Mocht een kunstenaar zich melden voor het houden van een expositie dan verwijst de gemeente de betrokkene naar de lokale makelaars en/of binnenstadsmanagement.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: T. Geelen en P. Sterk.

  Voorstel
  1. De Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’ vast te stellen (bijlage 1);
  2. In te stemmen met toevoeging van de analyse en onderbouwing als bijlage bij de Strategische Visie;
  3.Kennis te nemen van de bijlage ‘Beleef de Visie’, ter illustratie en inspiratie.
  Toezeggingen
  Geen.
  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ONDERTEKENING

  geen documenten

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I-M&B van 30 maart 2021,

  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten

   

   

   

  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten