Raadscommissie Samenleving en Inwoners 29 juni 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), A.J.G. van Mierlo (PvdA), A.W.E.H.A.M te Riele (CDA), B. Schoenmaker (PvdA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD)

  Afwezig de leden:
  J. Briels (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (Duijsters), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  R.J.H. Vlecken (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning:
  A. Wijnen (punt 10), R. Meerts (punt 12) en G. Backhaus (punt 13)

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heren van Gemert, Briels, Yücel en mevrouw Duijsters.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer M. Vialle over mediasamenwerking in Weert. De heer Kappert voert het spreekrecht uit, de heer Vialle beantwoordt eventuele vragen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -De vraag over de exploitatie Het kwintet wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.
  -De vraag over de motie over het museum wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mevrouw Beenders vraagt het antwoord op de brieven 178,214 en 268.

   

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Rondvraag.

  3 documenten

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord:
  -De vraag of in het najaar een bijeenkomst over het jaarverslag 2020 sociaal domein georganiseerd kan worden. De meerderheid van de commissie geeft aan hier belangstelling voor te hebben.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouders: allen.
  Voorstel
  Voor de periode tot 25 mei 2022 aan mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester van de gemeente Weert, ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.
  Voorstel
  1.Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse 2022.
  2. Aan het Dagelijks Bestuur Risse een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse 2022 conform bijgevoegde conceptbrief.
  3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2022 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
  4. Op basis van de primaire (concept)begroting Risse 2022 en de meerjarenraming 2023 tot en met 2026 aanvullend gemeentelijke bijdragen van respectievelijk € 522.000, € 522.000, € 489.000 en € 391.000 in de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van de begroting 2022 op te nemen en deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  5. In 2021 een eenmalige bijdrage van € 847.912,- aan De Risse beschikbaar te stellen ter aanvulling van het noodzakelijke weerstandsvermogen van De Risse en deze ten laste te brengen van de algemene reserve.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.
  Voorstel
  De Verordening bekostiging leerlingenvervoer vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015.

  Toezeggingen
  Geen

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: R. Vlecken.
  Voorstel
  Vast te stellen met betrekking tot de subsidiebedragen zoals weergegeven in de tabel verantwoording per fractie:
  - de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2020 komen;
  - de wijziging van de reserve;
  - de resterende reserve;
  - de te verrekenen bedragen van het budget 2020 (voorschotten 2020 + te reserveren bedrag 2019 -/- uitgaven 2020 -/- te reserveren bedrag 2020).

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: R. Vlecken.
  Voorstel
  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 ICT NML, de jaarrekening 2020 en het toevoegen van het resultaat uit de jaarrekening 2020 aan de algemene reserve ICT NML.
  2. Zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: R. Vlecken.
  Voorstel
  Het Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!” vast te stellen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14

  Sluiting vergadering.

  geen documenten

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ONDERTEKENING

  geen documenten

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I-M&B van 21 september 2021,

  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten

   

   

   

   

   

  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten