Raadscommissie Samenleving en Inwoners 30 maart 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)

  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), A.J.G. van Mierlo (PvdA), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers, (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), A.W.E.H.A.M te Riele (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning:
  M. Poell-van Thuijl (agendapunt 8)

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid Bert Lempens.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van C. Beenders, K. Duijsters, H. v.d. Loo, A. te Riele en F. Yücel. De heer van Mierlo wordt in het bijzonder welkom geheten bij zijn eerste commissievergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen m.b.t. agendapunt 10 van het Bestuur Centrummanagement Weert. De heer A. Gaakeer spreekt in namens Centrummanagement.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Omdat er spreekrecht is aangevraagd voor agendapunt 10 wordt agendapunt 10 behandeld na de rondvraag.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de voortgangsrapportages wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de lijsten wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Rondvraag.

  1 documenten

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord:
  De vraag over de gedupeerden van bijstandsuitkeringen.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord:
  De vraag over de rol van het Veiligheidshuis Midden-Limburg bij de driehoek (informatiebijeenkomst 16-3) en zorg (informatiebijeenkomst 24-3).

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:
  De vraag over TILS 1650 (Continuering inzet Stichting Streetwise): wat gebeurt er na 1 juli?

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  De vraag over de stichting Cultuur in bedrijf.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: P. Sterk.

  Voorstel
  Positief Gezond Weert 2021-2024 vast te stellen.

  Toezeggingen
  Als de raad akkoord gaat met het voorstel Positief Gezond Weert wordt daarmee geen € 70.000,- ter beschikking gesteld. Bij de behandeling van de begroting 2022 kunnen eventueel middelen beschikbaar worden gesteld.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  Voorstel
  1. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de gemeenten Asten en Someren als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling ICT NML toe te laten treden.
  2.Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT NML.
  3. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijzing voor 2021 en 2022.

  Toezeggingen
  -De vraag over de stand van zaken vernieuwingsprogramma ICTNML 3.0 wordt schriftelijk beantwoord.
  -De vraag over de stand van zaken evaluatie herijking bedrijfsvoeringsorganisatie ICTNML wordt schriftelijk beantwoord.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  Voorstel
  1. Citymarketing Weert: Strategie & Organisatie vast te stellen.
  2. In te stemmen met het verder uitwerken van het Model 2: ‘Basis’.
  3. in te stemmen met het financiële kader ‘nieuw voor oud’ door middel van het her alloceren van de huidige middelen vanaf 2022.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  Het addendum bij Controleprotocol 2020 vast te stellen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorstel
  1. De “Financiële verordening gemeente Weert 2021” inclusief bijlagen vast te stellen.
  2. Het “Treasurystatuut gemeente Weert 2021” vast te stellen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 13.

  Sluiting vergadering.

  Bespreken
  geen documenten

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ONDERTEKENING

  Bespreken
  geen documenten

  Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I-M&B van 18 mei 2021,

  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten

   

   

   

   

  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten