College van B&W 22 maart 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Besluiten tot het aanwenden van de beschikbare rechtsmiddelen (beroep en zo nodig hoger beroep) voor zover het bezwaarschrift tegen het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 27 november 2015 (toekenning definitief budget Gebundelde uitkering 2015) ongegrond wordt verklaard.
  2. Besluiten tot het aanwenden van de beschikbare rechtsmiddelen (beroep en zo nodig hoger beroep) voor zover het bezwaarschrift tegen het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 4 december 2015 (toekenning voorlopig budget Gebundelde uitkering 2016) ongegrond wordt verklaard.
  3. Besluiten tot het voeren van een civiele (dagvaarding)procedure tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vanwege onrechtmatig handelen.

  BESLUIT: Akkoord met advies d.d. 21 maart 2016.

  (WIZ) Registratienummer: BW-009376
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Besluiten tot het voornemen om geen gegevens van de nieuwe doelgroep aan het CAK door te geven om de ouderbijdrage jeugdhulp over 2015 te berekenen en op te leggen.
  2. Besluiten tot het voornemen om de oude doelgroep die over 2015 wel de ouderbijdrage jeugdhulp betaald heeft, de betaalde bijdrage op hun verzoek terug te betalen.
  3. Het over 2015 terug te betalen bedrag per jeugdige vast te stellen op maximaal het door het CAK geïnde bedrag
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over dit besluit informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009149
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Het Beleids- en Afsprakenkader Wmo Regionale taken 2016 vast te stellen;
  Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Samen Leven en Werken van de gemeente Venlo, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, voor het nemen van besluiten inzake de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, conform bijgevoegd mandaatbesluit;
  Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Venlo voor het voeren van rechtsgedingen conform bijgevoegd mandaatbesluit;
  Het Besluit Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang 2016 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 vast te stellen;
  De Beleidsregels Landelijke Toegankelijkheid en Regiobinding Maatschappelijke opvang met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009330
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Over te hevelen restant budgetten met een totaal bedrag ad € 1.110.965,-- via de resultaatbestemming.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009336
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het schrijven van de SP betreffende vragen artikel 40 van het Reglement van Orde over Tzorg.
  2. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief en de 2 bijlages.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009342
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De Samenwerkingsovereenkomst 'Aanbesteding Gemeenschappelijke VTH Applicatie' vast te stellen.
  2. Wethouder van Eersel te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

  (VTH) Registratienummer: BW-009348
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Leden en plaatsvervangende leden stembureaus te benoemen conform de bijgevoegde overzichten.
  2. Een aantal van deze leden tot voorzitters van de stembureaus te benoemen conform de bijgevoegde overzichten.
  3. Plaatsvervangende leden stembureaus en ambtenaren te benoemen die het stembureau bijstaan tijdens de stemopneming conform de bijgevoegde overzichten.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PuZa) Registratienummer: BW-009350
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van de koopovereenkomst met Multimodale Terminal De Kempen BV voor een perceel van 21.985 m2 gelegen ter plaatse van de nieuw te ontwikkelen terminal te Weert-Cranendonck;
  2. Instemmen met het voorleggen van deze koopovereenkomst aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen;
  3. Opleggen van geheimhouding zonder eindtermijn van het bij deze overeenkomst behorende taxatierapport, gelet op art. 10 lid 2 onder b en g WOB.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009353
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Ontheffing te verlenen.
  2. Aan boetebeding vast te houden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  ( ) Registratienummer: BW-009363
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met bijgaande reactie in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in brief.

  (RB) Registratienummer: BW-009365
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen aan de “Stichting Bospop” van maximaal € 8.815,- voor het organiseren van een “Bospop 2016” conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009367
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 en de ontwerp meerjarenbegroting 2017-2021
  2. De raad te vragen hun zienswijze in te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin.) Registratienummer: BW-009369
  vergroten verkleinen laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • VOORSTEL: Aan Wolfsven BV Varenstraat 6, Hunsel, een last onder dwangsom op te leggen;
  De begunstigingstermijn te stellen op vier weken na datum verzending van het besluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: BW-009371
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de raadscommissie Ruimte om kennis te nemen van en over te nemen de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek 'W600 nader beschouwd vanuit gemeentelijk perspectief'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Gr.) Registratienummer: BW-009377
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het plan van aanpak voor actualisatie van het cultuurbeleid (Cultuurbeleid 2017-2020)
  2. Kennis te nemen van het actiepuntenoverzicht uit de voorgaande Cultuurnota 2009-2013
  3. De raad te informeren via de TILS-lijst

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009303
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...