College van B&W 30 augustus 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennisnemen van het rapport onderzoek “Optimalisering exploitatie zwembad De IJzeren Man”.
  2. Instemmen met de aanbeveling uit het rapport om de gewenste bezuinigingen gefaseerd over een langere periode door te voeren.
  3. Vaststellen van de definitieve subsidie 2015 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man op € 366.052,- conform bijgevoegde beschikking.
  4. Kennisnemen van de eerste managementrapportage 2016 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.
  5. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  6. Met Stichting Zwembad De IJzeren Man de afspraak te maken dat in de management- rapportages apart wordt gerapporteerd over de voortgang van de implementatie van de maatregelen.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassingen.

  (I) Registratienummer: BW-009476
  laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen, conform bijgevoegd voorstel en besluit, in te stemmen met het realiseren van de studiezaal, kantoren en de vrijwilligersruimte van het archief in het Bibliocenter.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele aanpassingen.

  (PO) Registratienummer: BW-009703
  laden...
 • VOORSTEL: Instemmen met de koopovereenkomst met BAM Woningbouw BV.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009826
  laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen om:
  1. Met de uitbreiding van het distributiecentrum van de Lidl in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPSingelvenweg1-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Singelvenweg 1’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009836
  laden...

  Vergaderstukken bij agendapunt:

 • VOORSTEL: De raad voorstellen om de Singelvenweg en een gedeelte van de Oude Graaf (beide met fietspad) aan het openbaar verkeer te onttrekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009837
  laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voor te stellen:
  1. Met het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ op de locatie Pruiskesweg 14 in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPPruiskesweg14-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ als authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Pruiskesweg 14 te Weert’ geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009839
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Het Eindverslag inspraak met betrekking tot het ‘Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2’ vast te stellen.
  2. Aan de raad voorstellen:
  1. met de verdere ontwikkeling van Laarveld in te stemmen;
  2. de externe rente ten behoeve van het exploitatieplan vast te stellen op een rentepercentage van 3,25 %;
  3. het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ gewijzigd vast te stellen;
  4. het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 1 en 2’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan;
  5. het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ ongewijzigd vast te stellen, behoudens de in de overwegingen van het raadsbesluit aangegeven wijzigingen in de toelichting;
  6. het bestemmingsplan ‘Laarveld 2016 fase 3 en 4’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan;
  7. het exploitatieplan ‘Laarveld 2009 1e herziening’ vast te stellen met inachtneming van de in de overwegingen van het raadsbesluit aangegeven wijzigingen van de toelichting en de bijlagen, waarbij de toelichting, de exploitatieopzet, de regels en de bijlagen van het exploitatieplan Laarveld 2009 vervangen worden door de toelichting, de exploitatieopzet en regels van deze herziening inclusief de hierbij behorende bijlagen, zoals nader omschreven in het dictum van dit besluit;
  8. het exploitatieplan ‘Laarveld 2009 1e herziening’ aan te merken als authentiek digitaal plan;
  9. het ‘Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2’ vast te stellen.
  10. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Laarveld fase 1 en 2’ mag worden overgegaan.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009841
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het Jaarverslag monumenten en archeologie 2015 inclusief jaarverslagen van Molenstichting Weerterland, Stichting Heyerkapel en Stichting Martinusmonument;
  2. Instemmen met de actiepunten voor 2016.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009844
  laden...
 • VOORSTEL: De Raad voorstellen de visienota beschut werk (nieuw) regio Midden-Limburg en de bijbehorende wijziging van de re-integratieverordening vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009852
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Geen zienswijze indienen.
  2. Met bijgaande reactie in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009861
  laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het rooien van de Suikeresdoorn bij het Fatima Huis.
  2. Een compensatie op te leggen ad. € 21.975.

  BESLUIT: Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassingen.

  (RB) Registratienummer: BW-009862
  laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het BIZ-actieplan met bijbehorende begroting;
  2. In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst;
  3. Wethouder Van Eersel mandaat te verlenen;
  4. Vast te stellen van het ' Reglement Draagvlakmeting BIZ ondernemers Binnenstad';
  5. De raad voor te stellen in te stemmen met de 'Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021'.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Fin) Registratienummer: BW-009865
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Instemmen met het verlengen van de samenwerkingsoverkomst Brede Impuls Combinatiefuncties (cultuurcoach) met de stichtingen Bibliocenter en Rick voor schooljaar 2016-2017;
  2. een tijdelijke uitbreiding te realiseren van 0,2 fte (voor schooljaar 2016-2017) voor het Bibliocenter;
  3. wethouder Gabriëls te machtigen om namens de gemeente Weert betreffende addenda te tekenen ex artikel 171 van de Gemeentewet.
  4. de gemeenteraad middels de TILS-lijst te informeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009866
  laden...
 • VOORSTEL: 1.Besluiten tot het aangaan van het convenant samenwerking sociaal domein Midden-Limburg West 2016, inclusief de bijlage.
  2.De portefeuillehouder 3D, P. Sterk, volmacht te verlenen ex artikel 171Gw om tot ondertekening van het convenant over te gaan.
  3.De raad te informeren via een raadsinformatiebrief en via de TILS-lijst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009867
  laden...
 • VOORSTEL: 1.In principe instemmen met het uitbreiden van de woning middels een omgevingsvergunning (uitgebreid).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009868
  laden...
 • VOORSTEL: 1.Het handhavingsverzoek toe te wijzen.
  2.Aysports aan te schrijven om het beroepsmatig gebruik van het wijkpark en het calisthenicspark Molenakker te beëindigen binnen 4 weken en beëindigd te houden onder oplegging van een dwangsom van € 250,-- per overtreding met een maximum van € 25.000,--.

  BESLUIT: Aanhouden. Eerst bestuurlijk bij partijen nagaan of ze bereid zijn tot mediation.

  (VTH) Registratienummer: BW-009872
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de periode 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2019 met Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, waardoor de gemeente Weert de status van JOGG-gemeente ontvangt
  2. Wethouders Sterk en Gabriëls te machtigen de samenwerkingsovereenkomst te tekenen ex artikel 171 van de Gemeentewet (bevoegdheid burgemeester)
  3. Subsidieaanvragen in te dienen bij de provincie Limburg in het kader van Limburg Op Gezond Gewicht 1e en 2de tranche.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: BW-009876
  laden...
 • VOORSTEL: Van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop ontheffing te verlenen. Er is geen sprake van winst.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (RB) Registratienummer: BW-009878
  laden...
 • VOORSTEL: 1. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo het mandaat te verlenen tot het besluiten over het al dan niet overgaan tot een aanbestedingsprocedure inzake:
  - Raamovereenkomst Inhuur (flexibele) arbeid
  - Raamovereenkomst Payroll dienstverlening en contractmanagement
  2. Het college van B&W en Wethouders van de gemeente Venlo mandaat te verlenen tot het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende handelingen en beslissingen tot en met de gunningsbeslissing en eventuele klachtenbehandeling alsmede het eventueel voeren van verweer in een kort gedingprocedure.
  3. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo het mandaat te verlenen tot het nemen van de gunningsbeslissing inzake de aanbesteding:
  - Raamovereenkomst Inhuur (flexibele) arbeid
  - Raamovereenkomst Payroll dienstverlening en contractmanagement
  4. Zelf zorg te dragen voor de ondertekening van de overeenkomst, na definitieve gunning.
  5. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo de mogelijkheid te geven om met betrekking tot bovenstaande bevoegdheden een ondermandaat te geven aan het afdelingshoofd van de afdeling Advies en Beheer van de gemeente Venlo
  6. Het op 18-04-2016 verleende mandaat aan de stuurgroep van het samenwerkingsverband Banenplein Limburg in te trekken.
  7. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo, welke haar bevoegdheden heeft gemandateerd aan het Afdelingshoofd van de afdeling Advies en beheer van de gemeente Venlo, het mandaat te verlenen tot het nemen van de gunningsbeslissing in de aanbesteding Inhuur, Payroll & Marktplaatssoftware, perceel 3 Recruitment- & Marktplaatssoftware (dynamisch aankoopsysteem).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (BM) Registratienummer: BW-009881
  laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met:
  1. Het herstellen van de schade aan de verharding van de rijweg en K&R-strook op het Stationsplein.
  2. Het toepassen van een andere aanlegmethode bij de natuurstenen verharding.
  3. De raad verzoeken om in te stemmen met het voorstel om de meerkosten voor een afwijkende aanlegmethode ad. € 125.000,-- te dekken uit het restant van de kapitaalskredieten van het project Herinrichting van de stations- en stadhuisomgeving.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (PO) Registratienummer: BW-009828
  laden...
 • laden...
 • laden...