Gemeenteraad 09 oktober 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA) en T. Winters (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA) en drs. W.P.J. van Eijk (VVD).

  AFWEZIG DE WETHOUDER:
  Drs. P.P.H. Sterk.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsleden Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Goubet (SP) geven aan niet aan de beraadslagingen en besluitvorming over het bestemmingsplan voor het windpark te zullen deelnemen vanwege een persoonlijk belang.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is spreekrecht aangevraagd door de heer F. Smit van de Ecologische Werkgroep Weert-zuid, bij agendapunt 6.
  vergroten verkleinen laden...
 • De heer Goubet deelt mede dat hij en zijn collega-raadslid mw. Duijsters hun lidmaatschap van de SP hebben opgezegd en vanaf heden verder zullen gaan als fractie Goubet-Duijsters.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1. De volgende personen te benoemen in de aangegeven functies:
  functie en naam
  Voorzitter raadscommissie S&I: L. Heuvelmans
  Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie S&I: F. Kurvers
  Voorzitter raadscommissie R&E: J. Stroek
  Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie R&E: J. Wiezer
  Voorzitter raadscommissie M&B: H. van de Loo
  Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie M&B: J. Kleinmoedig
  Voorzitter sprekersplein: Burgemeester Heijmans
  Plaatsvervangend voorzitter sprekersplein: P. Mols
  Voorzitter extra informatiebijeenkomst: H. van de Loo
  Plaatsvervangend voorzitter extra informatiebijeenkomst: M. Smolenaers.
  2. Te besluiten tot het toekennen van een presentiegeld aan de commissieleden-niet-raadsleden die als voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter een vergadering voorzitten van een andere raadscommissie dan waarvan zij lid zijn.
  3. Dit presentiegeld is van dezelfde hoogte als het presentiegeld dat commissieleden-niet-raadsleden ingevolge het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden ontvangen voor het bijwonen van commissievergaderingen waarvan zij lid zijn.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. Het bestemmingsplan 'Windpark Weert' met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPWindpark Weert-VAO1 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan 'Windpark Weert'aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan'Windpark Weert'.
  4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over gegaan.
  BESLUITVORMING
  De raadsleden Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Goubet (SP) nemen niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over het bestemmingsplan voor het windpark vanwege een persoonlijk belang.
  Stemverklaring van raadslid Duijsters (SP) vóór het voorstel.
  Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vragen die schriftelijk door de VVD-fractie zijn ingediend over de huisvesting van statushouders worden ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op om 20.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 november 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)