Gemeenteraad 31 mei 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORZITTER
  A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  GRIFFIER
  mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD; tot agendapunt 9), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal, vanaf agendapunt 8), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal; tot agendapunt 8), T.E.C. Geelen MSc (CDA; tot agendapunt 9), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal; tot agendapunt 8), mr. F. Kadra (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal; vanaf agendapunt 8), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA; vanaf agendapunt 8), J.H. Wiezer (VVD; vanaf agendapunt 8) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN: J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS Weert), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), T. Winters (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  A.F. van Eersel (VVD; tot agendapunt 8), drs. P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), drs. W.P.J. van Eijk (VVD; vanaf agendapunt 7), T.E.C. Geelen MSc (CDA; vanaf agendapunt 7).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Afscheid nemen van wethouder A.F. van Eersel.
  BESLUITVORMING
  De burgemeester, de heer Van Gemert (fractievoorzitter VVD) en de heer Van Eersel houden een toespraak. De raad en het college nemen afscheid van wethouder A.F. van Eersel.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  1. De formatie van het college van burgemeester en wethouders te bepalen op zes fte's.
  2. Het aantal wethouders te bepalen op vijf, allen voltijds.
  BESLUITVORMING
  Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, SP en D66 (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (3 stemmen tegen) aanvaard.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Installatie van de wethouders.
  A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden:
  - de heer G.J.W. Gabriëls;
  - de heer M.J. van den Heuvel;
  - mevrouw T.E.C. Geelen;
  - mevrouw W.P.J. van Eijk;
  - de heer P.P.H. Sterk.
  B. Benoeming van de wethouders die door de coalitie kandidaat zijn
  gesteld:
  - de heer G.J.W. Gabriëls;
  - de heer M.J. van den Heuvel;
  - mevrouw T.E.C. Geelen;
  - mevrouw W.P.J. van Eijk;
  - de heer P.P.H. Sterk.
  C. Beëdiging van de wethouders:
  - de heer G.J.W. Gabriëls;
  - de heer M.J. van den Heuvel;
  - mevrouw T.E.C. Geelen;
  - mevrouw W.P.J. van Eijk;
  - de heer P.P.H. Sterk.

  BESLUITVORMING
  De commissie onderzoek geloofsbrieven brengt rapport uit inzake de wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden: de heer G.J.W. Gabriëls, de heer M.J. van den Heuvel, mevrouw T.E.C. Geelen, mevrouw W.P.J. van Eijk en de heer P.P.H. Sterk. De raad besluit de wethouders te benoemen. De wethouders worden beëdigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Installatie van de raadsleden de heer R.H.M. Houben, de heer P.H.A.M. Emans, de heer J.E.H.M. Stroek en de heer J.H. Wiezer.
  A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden.
  Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarden:
  - de heer R.H.M. Houben
  - de heer P.H.A.M. Emans
  - de heer J.E.H.M. Stroek
  - de heer J.H. Wiezer
  Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.
  Door de benoemden zijn overgelegd:
  a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
  b. verklaring aanneming benoeming;
  c. verklaring openbare betrekkingen;
  d. uittreksel uit het bevolkingsregister.
  B. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van:
  - de heer R.H.M. Houben
  - de heer P.H.A.M. Emans
  - de heer J.E.H.M. Stroek
  - de heer J.H. Wiezer
  C. Beëdiging van de toegelaten raadsleden:
  - de heer R.H.M. Houben
  - de heer P.H.A.M. Emans
  - de heer J.E.H.M. Stroek
  - de heer J.H. Wiezer

  BESLUITVORMING
  De commissie onderzoek geloofsbrieven brengt rapport uit inzake de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden. De raad besluit tot toelating van deze personen als lid van de raad van de gemeente Weert. De toegelaten raadsleden worden beëdigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL
  Kennis te nemen van het programma 2018-2022 ‘Weert koerst op Verbinding’.
  BESLUITVORMING
  De raad neemt kennis van het programma 2018-2022 ‘Weert koerst op Verbinding’.
  vergroten verkleinen laden...
 • De vraag van de fractie VVD of de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid er van op de hoogte is dat een rechts-extremistische partij op 16 juni a.s. een manifestatie wil geven op het Stationsplein wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2018,

  De griffier, De voorzitter,  Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)