Raadscommissie Ruimte en Economie 03 april 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig: R.H.M. Houben (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66).

  Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en G.W.P. Gabriëls (Weert Lokaal).
  laden...
 • laden...
 • 1.

  Opening.

  Advies uitbrengen aan de raad
  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom.
  Hij vermeldt de berichten van verhindering.
  laden...
 • Er zijn 2 verzoeken voor spreekrecht ontvangen:
  - de heer Otto (en mevrouw Saaltink) over het vellen van bomen bij de IJzeren Man (agendapunt 8);
  - de heer Garos over het vellen van bomen bij de IJzeren Man (agendapunt 8).
  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt 8 zullen de insprekers de gelegenheid krijgen om gedurende 5 minuten gebruik te maken van het spreekrecht.
  laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De volgende fractie stelt een vraag betreffende:
  - 17003 Oversteek Hushoven-Laarveld – Is het mogelijk om een integraal voorstel aan de raad voor te leggen over de voorkeursvariant oversteek Hushoverweg (Ringbaan Noord) en beschikbaarstelling van budget? (CDA): wethouder van Eijk beantwoord de vraag.
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven nummers 41 (Overlast riool en rioollucht), 45 (Petitie tegen hondenbelasting Limburg), 47 (Hondenuitlaatterreinen), 55 (Klacht rioollucht), 57 (Hondenbelasting), 63 (Verzoek aanpassen Helmondseweg i.v.m. te hoge snelheid door autorijders) en 65 (Verzoek tot opname in Begroting Weert 2020: Onderhoud Brevendia Stramproy) worden aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  laden...
 • Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Kan het college de stand van zaken geven m.b.t. vergevorderde plannen voor de aanleg van een verkorte route van een buizennetwerk voor gevaarlijke stoffen?
  Gaat de wethouder binnen korte termijn nogmaals in overleg collega-wethouder Frank Voss van buurgemeente Nederweert om de consequenties voor het voorgenomen verkortte tracé door onze regio te bespreken?
  Wil de wethouder ons de toezegging doen dat ze de plannen voor de aanleg van dit buizennetwerk nauwlettend zal blijven volgen en desgewenst actief zal aansluiten bij de lobby tegen het verkortte tracé? (DUS Weert)
  - Wat is de status van de treinverbinding Weert-Antwerpen? (VVD)
  - Wat is de stand van zaken inzake de uitplaatsing van vleesbedrijf Swinnen op Leuken? (VVD)
  - Wat willen we met het deel van Kampershoek-Noord wat in gemeentelijk eigendom is? (CDA)
  - Komt een voornemen voor de verkoop van de bovenverdieping van het Muntcomplex voor wensen en bedenkingen naar de Raad? (CDA)
  - Hoeveel subsidie is er al uitgekeerd door de provincie voor het project restauratie De Lichtenberg? (DUS Weert)
  - Kunt u al aangeven hoeveel inschrijvingen er voor de verkoop van de Poort van Limburg zijn geweest, wanneer wordt de raad geïnformeerd en hoe ziet het proces eruit tussen nu en 29 november 2019? (DUS Weert)
  - Zijn er altijd markt conforme huurprijzen geweest bij Beekstraat Cwartier?
  Mochten deze huurprijzen zijn aangepast, wat betekend dit dan voor de gemaakte afspraken van de huidige exploitaten van Cwartier?
  Wanneer gaat u tijdig nadenken over wat te doen bij opzegging van Cwartier? (n.a.v. TILS 1490) (DUS Weert)
  - Hoe is het gesteld met de externe veiligheid op de locatie van het Van der Valk hotel aan de A2, zouden daar mogelijk dezelfde belemmeringen kunnen gelden als gelden bij de huisvesting van de arbeidsmigranten op Leuken? (DUS Weert)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Wil het college op korte termijn de leefomgeving van de Helmondseweg in Weert verbeteren?
  De gemeente zou gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om extra vergroening op de Helmondseweg te gaan realiseren, in combinatie daarmee zouden ook de andere knelpunten kunnen worden bekeken. In hoeverre heeft men dit al gedaan en wanneer zou men een uitvoering hiervan kunnen verwachten? (DUS Weert)
  - Is het bekend dat er veel buxusplantjes in de kloostertuin aan het Sint Raphaelpad dood zijn gegaan en wat is er op korte termijn mogelijk om hier aan te planten (zie ingediende opmerkingen)? (Goubet-Duijsters)
  - Wat is de stand van zaken over de terugkoppeling bij een klacht openbare ruimte? (Goubet-Duijsters)
  - Wat is de huidige stand van zaken betreffende de verkeersveiligheid van de St. Luciastraat?
  Is hier een onderzoek naar gedaan, of staat het uitvoeren van een onderzoek op de planning?
  Is het mogelijk om een rechte verbinding voor fietsverkeer naar de St. Luciastraat, zowel van de ringbaan naar de St. Luciastraat als ter hoogte van de Kevelaerstraat, dus beide zijdes, te realiseren? Zou het mogelijk zijn om fiets(suggestie)stroken te realiseren op de St. Luciastraat, om de zichtbaarheid van fietsers te vergroten? Kunt u inzichtelijk maken wat dit zou kosten en uit welk budget dit eventueel gedekt zou kunnen worden? (Weert Lokaal)
  - Wanneer komen we terug op het 2e deel van het amendement inzake Nota ringbanenvisie 2017? (CDA)
  - Wat beogen we nu met de stedenband met de stad Yuhang in China, wat willen we nu voor Weert eruit halen? (CDA)

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
  - Waarom wordt het belang van Natuurmonumenten (m.n. inzake de veeroosters en gebiedsontwikkeling) boven het belang van de bewoners in Weert geplaatst, bij het ontbreken van argumenten bij Natuurmonumenten? (CDA)

  Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen:
  - Komt schriftelijk terug op de vraag van het CDA: Wat betekent de uitspraak van Raad van State over maximering op het aantal treinen inzake goederenvervoer voor het huidige plan om weer personenvervoer mogelijk te maken op het tracé Weert-Antwerpen?

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezeggingen:
  - Komt schriftelijk terug op de vraag van het CDA: Mag een particulier op de veldweg in Stramproy ter hoogte van de grensweg achter het Vossenven zomaar onttrekken aan het openbaar verkeer en er camera’s ophangen?

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - Dit jaar zal er op het betreffende gedeelte van de Helmondseweg extra groen worden aangeplant.
  - De buxushaag in de kloostertuin aan het Sint Raphaelpad wordt dit voorjaar vervangen door een ligusterhaag en eventuele kale plekken worden alsnog opgevuld.

  De vraag van het CDA “Of er een verklaring gegeven kan worden over de uitspraak van de burgemeester tijdens de bijeenkomst over arbeidsmigranten in Stramproy dat de gemeente de advocaat betaalt wanneer burgers een verzoek op planschade willen indienen? wordt op 4 april 2019 in de commissie Middelen & Bestuur gesteld aan de burgemeester Heijmans.
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt maken de heer Otto en de heer Garos gebruik van het spreekrecht.

  TOEZEGGINGEN
  De volgende vragen van fractie Goubet-Duijsters zullen schriftelijk worden beantwoord:
  - Waarom is het werkplan 2019 pas in maart ter goedkeuring aangeboden en niet voor 1 december 2018?
  - Zijn er ambtenaren ter controle van de werkzaamheden ter plekke aanwezig geweest?
  - Is het mogelijk om het Eendeven uit de pachtovereenkomst van de visvereniging te halen?

  De volgende vragen van fractie DUS Weert zullen schriftelijk worden beantwoord:
  - Waarom is het werkplan voor het opvolgende jaar niet vóór 1 december ter goedkeuring aangeboden, besproken en indien noodzakelijk aangepast, zoals in de beheersovereenkomst staat?
  - Kan er inzicht worden gegeven of er bij het verrichten van de werkzaamheden door de Bosgroep in de IJzeren Man “social return” heeft plaatsgevonden en vanuit welke organisaties uit het sociale domein?
  - Heeft er een controle op het afgevoerd hout plaatsgevonden en komen de afgevoerde hoeveelheden overeen met de afgesproken hoeveelheden?
  - Is de IJzeren Man volgens de Natuur- en landschapsvisie ook omschreven als een Stadswandelbos?

  De concept Beheervisie zal ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd (en vervolgens wordt het concept Werkplan 2018 en de concept Beheerovereenkomst door het college vastgesteld).
  laden...
 • laden...
 • Portefeuillehouders: W. van Eijk en M. van den Heuvel.
  Het regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg vast te stellen.

  Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer F. Wigman van BRO.

  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.
  VOORSTEL
  1. In te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot een visie voor de Singel.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 10.191,- voor het opstellen van een visie voor de Singel.
  TOEZEGGINGEN
  geen
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering op 3 april 2019 om 22.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 15 mei 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)