Raadscommissie Ruimte 07 december 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: R.L.A.T. Zincken (Juist495; plaatsvervangend voorzitter)
  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (SP), M.E.H. Geboers (SP), T.J.J. van Gemert (VVD), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H.L. Stribos (CDA), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (Juist495)

  Afgemeld: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal), J.M. Cardinaal (VVD), J. Heesakkers (CDA) en M. Zaâboul (PvdA)

  Aanwezig de portefeuillehouders: A.F. van Eersel (VVD), G.W.J. Gabriëls (Weert Lokaal) en M. van den Heuvel (Weert Lokaal)

  Ambtelijke ondersteuning: W. Mentens en M. Arts
  laden...
 • laden...
 • De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Er zijn berichten van verhindering ontvangen van P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal), J.M. Cardinaal (VVD), J. Heesakkers (CDA) en M. Zaâboul (PvdA).
  laden...
 • Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer F. Smit van de Ecologische Werkgroep Zuid over de raadsinformatiebrief over het toelaten van taurosachtigen in de Laurabossen.
  laden...
 • Op verzoek van het CDA wordt de raadsinformatiebrief over het toelaten van taurosachtigen in de Laurabossen aan de agenda toegevoegd als agendapunt 6A. Het spreekrecht zal dan worden uitgeoefend.
  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  laden...
 • laden...
 • In de raadsvergadering van 23 november 2017 zijn geen toezeggingen gedaan.
  De vraag van het CDA wanneer de bijeenkomst over de Poort van Limburg plaatsvindt wordt ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord. Op verzoek van de fractie DUS Weert ontvangt de commissie een lijst met daarop aan wie de Poort van Limburg verhuurd is geweest en aan wie de Poort de komende tijd verhuurd gaat worden (TOEZEGGING).
  laden...
 • Het CDA merkt op bij een aantal acties nog het vierde kwartaal 2017 staat aangegeven als termijn van afdoening. Ook zijn er actiepunten waar geen planning staat vermeld.
  Het CDA vraagt naar de reden voor het steeds opschuiven van het nakomen van de toezeggingen betreffende het bomenbeleidsplan en het BRP. Wethouder Van den Heuvel licht dit toe. De commissie ontvangt bericht of eerder is afgesproken dat de projecten uit het GRP aan de raad zouden worden voorgelegd (TOEZEGGING).
  laden...
 • Geen vragen c.q. opmerkingen.
  laden...
 • De heer Smit van de Ecologische Werkgroep Zuid maakt gebruik van het spreekrecht.

  Wethouder Van Eersel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  - plannen voor zorgwoningen in het klooster van Fatima (Weert Lokaal);
  - stand van zaken De Lichtenberg (SP);
  - stand van zaken Boostenzalen (SP);
  - stand van zaken camping De IJzeren Man (SP);
  - stand van zaken plannen vakantiepark Blauwe Meertje (SP);
  - cameratoezicht in parkeergarages (DUS Weert);
  - nieuwe ontwikkelingen IJzeren Rijn en stuurgroep samenwerkingsverband (D66);
  - waarom de raad niet is betrokken bij de overeenkomst die het college is aangegaan m.b.t. het Chinahotel; het college is er al mee naar buiten getreden (DUS Weert);
  - de stand van zaken van het Van der Valk-hotel (DUS Weert);
  - wanneer het voorstel voor het nieuwe grondprijsbeleid aan de raad wordt voorgelegd (CDA);
  - de stand van zaken van de POL-uitwerking werklocaties (CDA);
  - de stand van zaken van de nieuwe locatie voor hondensportvereniging De Trouwe Makker (CDA);
  - of er bomen worden gekapt aan de Neelenweg vanwege het molenbiotoop (CDA).

  Wethouder Van Eersel doet de volgende toezeggingen:
  - het jaarverslag 2016 van het Centrummanagement wordt aan de commissie beschikbaar gesteld (CDA);
  - de commissie wordt schriftelijk geïnformeerd of er Polen overnachten in het complex aan de Kazernelaan 101 (DUS Weert).

  Wethouder Van Eersel roept de partijen op om voor 11 december a.s. hun woordvoerders in de Tweede Kamer te benaderen om maatregelen te nemen voor de versnelde aanleg van spitsstroken op de A2 Weert-Eindhoven.
  Wethouder Van Eersel nodigt de commissieleden uit om de heren Verhappen en Kuppens te benaderen voor nadere uitleg over de samenwerkingsovereenkomst Werthaboulevard die in januari aan de raad wordt voorgelegd.

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  - vertraging herinrichting Beekstraat (DUS Weert);
  - of de informatiebijeenkomst waarin de scholieren van het Kwadrant varianten voor de herinrichting van het stationsplein hebben gepresenteerd wordt geëvalueerd en of de commissie daarbij wordt betrokken (D66).

  Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen:
  - de commissie wordt schriftelijk geïnformeerd of de extra kosten van de nieuwe stenen voor de herinrichting van de Beekstraat die besteld moesten worden omdat stenen tijdens transport zijn gebroken voor de aannemer of voor de gemeente zijn (DUS Weert);
  - de commissie ontvangt schriftelijk uitleg waarom er bij de herinrichting van het Bassin geen ratelverklikkers bij de voetgangsverkeerslichten zijn geplaatst (D66).

  Wethouder Gabriëls beantwoordt ter vergadering de volgende vragen vanuit de fracties:
  - waarom de opleiding van Citaverde niet naar Weert-west komt (D66);
  - wat nu nog haalbaar is op het gebied van paardensport in Weert-west, nu de beoogde opleiding er niet komt (DUS Weert);
  - hoe het kan dat het project hippische campus is gestrand op gegevens die allang bekend waren (CDA);
  - wat er gebeurt met het geld van HCE (CDA);
  - wat de gemeente gaat doen om ervoor te zorgen dat het Sinterklaashuis volgend jaar een pand ter beschikking heeft, aangezien het museum niet beschikbaar is vanwege verbouwing (D66);
  - of het verzoek van Natuurmonumenten om vooroverleg is opgevat als een vergunningsaanvraag om aan de Pruiskesweg taurossen te plaatsen (CDA);
  - of het college bereid is om de mening van de raad te vragen over een vergunningsaanvraag om taurossen in de Laurabossen los te laten (CDA);
  - een toelichting op het verslag van de stuurgroep begrazingsbeheer van april 2016 (CDA).

  Wethouder Gabriëls doet de volgende toezeggingen:
  - er wordt nogmaals bij Natuurmonumenten nagevraagd of de taurossen verwijderd kunnen worden (CDA).
  laden...
 • laden...
 • VOORSTEL
  1. In te stemmen met de overhevelingen 2017 naar 2018;
  2. In te stemmen met de bijstellingen 2017;
  3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten
  (beschikbaar stellen, bijstellen en afsluiten).
  TOEZEGGINGEN
  De raad ontvangt een schriftelijke toelichting op het verschil van € 184.000,- in de geraamde kosten op hout AB (financiële bijstelling betreffende de milieustraat).
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Een krediet van € 310.000,-, excl. BTW uit het Programma voor de versterking
  van de binnenstad beschikbaar te stellen voor de plaatsing van
  fijnstofzuiveringsinstallaties in 5 parkeergarages.
  2. Voor de duur van 10 jaar een full-service reiniging en onderhoudscontract af te sluiten voor een bedrag van € 21.465,- per jaar, excl. BTW.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  De 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017' vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • VOORSTEL
  1. Met de geluidszone van het Industrieterrein Budel-Dorplein in te stemmen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert’
  gewijzigd vast te stellen.
  3. Het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert’ als
  authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
  4. Voor het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert’ geen exploitatieplan vast te stellen.
  TOEZEGGINGEN
  Geen.
  ADVIES COMMISSIE
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
  laden...
 • De plaatsvervangend voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 17 januari 2018,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,


  M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.R.L. Verheggen
  laden...

Downloaden audiofragment(en)