Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadscommissie Samenleving en Bestuur, 19 juni 2024 19:30:00

Algemene vergader informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIEVERGADERING S&B-R&E tbv KADERNOTA.

Locatie: Raadzaal
 

Datum:
19 jun. 2024, 19:30
Locatie:
Raadzaal (Audio)

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal (Audio)
 • Voorzitter: J. Briels

  Griffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), G. van Dijk (Weert Lokaal), L.J.M.A. van Grimbergen (VVD), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs (Weert Lokaal), M.H.A. Jeurninck-Feijen (VVD), G.D. Knoop (D66), E.P.M. Korten (D66), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.P.E. Lempens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Van de Loo), M.J. Marechal (DUS Weert), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.H.H. Weekers (DUS Weert), A.P.P. Wip (DUS Weert).

  Afwezig de leden:

  H.C.M. Duijsters (DUS Weert), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), G.R.P.M. Gerits (D66), O. Giesendorf (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), T.L.H. Karg (GroenLinks), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), E.P.M. Kneepkens (VVD), M. Koolen (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers (VVD), J.M.M. Meulen (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P. van Raaij (GroenLinks), P.G.M. Verhees (Weert Lokaal), W.H.J.M. Verstappen (GroenLinks), P.C.I. van der Vegt (D66), M.J.P. Waegemans (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), M. Zaâboul (PvdA).

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  R.J.H. Vlecken (burgemeester), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), P.H. Spruijt (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), M. Ferrière (Weert Lokaal).

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:01 Download Afspelen
  Fragment 2 00:00:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

  Er is bericht van verhindering ontvangen van: E. Kneepkens (VVD), M. Koolen (Weert Lokaal), F. Kurvers (VVD), P. van der Vegt (D66), P. Verhees (Weert Lokaal) en W. Verstappen (GroenLinks).

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:43 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: T. van Gemert.

  VOORSTEL

  1. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen 2023-2024 vast te stellen.

  2. De grondexploitatieberekeningen 2023 en de daaruit voorvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.

  3. Het onderdeel grondexploitaties van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2023-2024 vast te stellen.

  Wethouder Van Gemert beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:

  ·        Wordt er in de bouwplannen rekening gehouden met de woonbehoefte van senioren? (DUS Weert)

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: T. van Gemert.

  VOORSTEL

  1. De mutaties voor het jaar 2024 uit het Gemeentefonds (GF) meicirculaire 2024 te verwerken als aanvullende begrotingswijziging 2024.

  2. Bij deze begrotingswijziging de beslispunten uit het raadvoorstel over de aanvraag uitkering bommenregeling 2024 (DJ- 2300389) mee te nemen.

  3. De mutaties voor de jaren 2025 t/m 2028 uit het GF meicirculaire 2024 te verwerken in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

  Wethouder Van Gemert beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  ·        Graag een toelichting op het tekort m.b.t. het handelsregister. (PvdA)

  ·        Dienen de saldi van de tussenrapportage en de meicirculaire bij elkaar te worden opgeteld om de budgettaire gevolgen in beeld te hebben? (VVD)

  ·        Zijn de gegevens inclusief of exclusief het “ravijnjaar”? (CDA)

  ·        Wordt de meicirculaire als een bijlage opgenomen in de tussenrapportage? (CDA)

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:44:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Jaarstukken 2023.

  Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL

  1.      In te stemmen met de resultaatbestemming 2023.

  2.      De jaarstukken 2023 vast te stellen.

  3.      In te stemmen met het vormen van de bestemmingsreserve Regio Deal, zoals opgenomen in de resultaatbestemming en het college te mandateren om deze middelen te besteden aan projecten binnen de kaders van de Regio Deal.

  Wethouder Van Gemert beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · In hoeverre versterkt de bestemmingsreserve Beekstraatkwartier de positie van Weert zoals wordt gesteld? (DUS Weert)

  · Het saldo van de structurele baten en lasten bedraagt 6,6 miljoen euro; kan er inzicht worden gegeven in welke posten dit betreft? (DUS Weert)

  · Wat is de oorzaak van de afwijkingen bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing aangezien de gegevens van BsGW komen? (VVD)

  · Hoe om te gaan met het verschil van 12 miljoen euro tussen het jaarrekeningresultaat en de begroting? (PvdA)

  · Wordt een deel van de toeristenbelasting jaarlijks besteed aan de toeristenbus? (DUS Weert)

  · Graag een toelichting op het bedrag voor de organisatieversterking. (CDA)

  · Voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet wordt 300.000 euro uit het rekeningresultaat beschikbaar gesteld voor 2024. In de meicirculaire staat daarnaast een bedrag van 200.000 euro hiervoor. Is er 500.000 euro voor nodig? (CDA)

  · Hoe werkt het bedrag van 6,6 miljoen euro dat structureel over is door in de begroting? (CDA)

  · Kan de raad de bestemming van het resultaat van de jaarrekening bij amendement aanpassen? (DUS Weert)

  · Komt de onderuitputting van 6,6 miljoen euro structureel terug in de tussentijdse jaarcijfers? (DUS Weert)

  · Is het verplicht de decentralisatie-uitkering aan de Omgevingswet te besteden? (VVD)

  · Wordt de bestemmingsreserve van 10 miljoen euro voor Beekstraatkwartier niet meer aan de raad voorgelegd? Kan het bedrag nog hoger worden? (VVD)

  · Is het juist dat het voorstel om in te stemmen met het vormen van de bestemmingsreserve Regio Deal in het raadsvoorstel staat? (DUS Weert)

  Wethouder Steinbach beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Waarom is de asfaltverharding binnen de ringbanen uitgesteld? Wordt het niet uitgegeven bedrag overgeheveld naar 2024? (DUS Weert)

  · Wat doet de gemeente aan preventie van zwerfvuil? (VVD)

  Wethouder Ferrière beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Op p. 36 wordt gesteld dat de gemeente Weert geen invloed heeft op het zorggebruik van de andere gemeenten. De bijdrage van Weert is hoog. Graag een toelichting op de lumpsum-financiering, de verdeling van het bedrag van 18,2 miljoen euro onder de gemeenten. (VVD)

  · Waarom stijgen de kosten van de PGB’s, terwijl er gestreefd wordt naar zorg in natura? (VVD)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Er wordt een bestemmingsreserve voor de regiodeal ingesteld. De raad dient nog een besluit te nemen over de regiodeal. Op welke manier kan de raad nog inhoudelijke en financiële kaders stellen? (PvdA)

  · Wordt een deel van de toeristenbelasting jaarlijks besteed aan de toeristenbus? (DUS Weert)

  Toezeggingen

  Geen.

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:18:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL

  De tussenrapportage 2024, inclusief financiële bijstellingen vast te stellen.

  Wethouder Van Gemert beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:

  · Is er een verklaring voor de negatieve afwijkingen na 2024 op pagina 9 (bijgesteld begrotingssaldo)? (CDA)

  Wethouder Steinbach beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Wat gebeurt er met het bedrag dat genoemd wordt op pagina 62 bij de stand van zaken kredieten voor de verkeersmaatregelen? (CDA)

  · De stand van zaken met betrekking tot het oneigenlijk grondgebruik wordt gemist in de rapportage. (CDA)

  · Wat wordt er gedaan aan de knelpunten op de ringbaan? (DUS Weert)

  Burgemeester Vlecken beantwoordt ter vergadering de volgende vraag:

  · Wat is de verklaring voor het grote aantal personen dat in en uit dienst treedt? (DUS Weert)

  Toezeggingen

  · De vraag welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming van het zwembad wordt schriftelijk beantwoord (wethouder Van den Heuvel).

  · De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de oorzaak van de meerkosten voor het onkruidvrij maken van de “obstakels groen” (wethouder Spruijt).

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 • 8 Kadernota 2025.

  7 documenten
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:19:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouders: allen.

  VOORSTEL

  De kadernota vast te stellen waarin de bestuurlijke keuze is opgenomen dat de focus ligt op de maatschappelijke effecten:

  • Weert vervult een centrumfunctie voor de omgeving

  • Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat

  • Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente. met als belangrijkste doelen hierbinnen:

  • Anticiperen op de ontwikkelingen in de regio Eindhoven;

  • Sterkere sociale basis;

  • Meer integrale dienstverlening.

  Wethouder Van Gemert beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · De kadernota geeft aan wat de gemeente meer en beter gaat doen en wil versterken, maar wat gaan we minder doen, gelet op het meerjarig negatief perspectief? (CDA)

  · Pagina 10, leefomgeving: waarom wordt hier alleen stikstofuitscheiding door de landbouw als indicator gebruikt? (CDA)

  · Op pagina 36 staat dat het overheadpercentage is gestegen van 52% naar 53%. Stuurt de gemeente erop dit niet te laten stijgen? (CDA)

  · Pagina 38: hoe wordt het door de gemeente inzamelen van bedrijfsafval verrekend? Is het niet beter om dit aan een externe partij over te laten? (CDA)

  · Uit de tabel op pagina 41 over de autonome ontwikkelingen blijkt dat de groei veel geld kost. Hoe wordt dat veroorzaakt? (CDA)

  · Bij de in de bijlage genoemde effecten en doelen creëren we als het ware “bewegende doelen”; wanneer is het goed genoeg? (CDA)

  · Is de definitie van een groenere en gezondere leefomgeving op pagina 47 wel van toepassing op Weert? (DUS Weert)

  · Bij dienstverlening (pagina 10 onder punt 9) wordt aangegeven dat de effectindicatoren nog niet worden gemeten. Waarom kan dat nu nog niet? (DUS Weert)

  · Waarom wordt er op pagina 10 onder punt 9 slechts één indicator genoemd? Is het afnemen van een enquête wel een goed middel? (VVD)

  · Waarom wordt er op pagina 44 bij het verminderen van de krapte op de woningmarkt enkel gestuurd op sociale woningbouw? (VVD)

  · Hoe gaat de gemeente Weert om met het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen? (Weert Lokaal)

  · Worden de nieuwe regels die het BBV verplicht stelt voor begrotingen door Weert in acht genomen? (VVD)

  · Graag een toelichting op de zin bovenaan pagina 40. (VVD)

  · Is het de bedoeling om alle tekorten meerjarig uit de algemene reserve te dekken (pagina 43)? (VVD)

  · Het college geeft aan dat er in het programma volkshuisvesting is geen of te weinig rekening gehouden met expats en promovendi. Expats hebben een grotere koopkracht vanwege hun gunstige regelingen. Hoe kan er een vergelijking worden gemaakt met inwoners van Weert in plaats van met de expats? (DUS Weert)

  Wethouder Ferrière beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Pagina 16: welk beeld heeft de gemeente bij de sociale basis? (CDA)

  · Waarom bevat de kadernota geen ouderenbeleid (doelgroepenbeleid)? (DUS Weert)

  · Hoe hoog is het mantelzorgcompliment dat de gemeente Weert aan mantelzorgers verstrekt? (Weert Lokaal)

  Wethouder Steinbach beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Pagina 17 tweede alinea: hoeven maatschappelijke voorzieningen en onderwijshuisvesting niet toekomstbestendig en duurzaam te zijn? (CDA)

  · Graag een toelichting op het verkeersveilig mobiliteitssysteem dat op pagina 25 als ambitie voor 2025 wordt genoemd. (CDA)

  · Bij het anticiperen op ontwikkelingen in de regio Eindhoven wordt gesproken over spoorverbindingen. Wordt daarmee personenvervoer bedoeld of ook goederenvervoer? (DUS Weert)

  · Op pagina 30 staat bij participatietrajecten dat de inwoners zeggenschap krijgen, maar het gemeentebestuur de beslissingen neemt. Wat stelt participatie dan voor? (DUS Weert)

  · Op pagina 46 staat als beoogd effect een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Valt onder de ontsluiting ook het autoverkeer en het openbaar vervoer? (VVD)

  · Welke steden en campussen worden op pagina 46 bedoeld in relatie tot een optimale verbinding? (VVD)

  · Hoe gaat het college de knelpunten bij de wijkvoorziening en school op Boshoven aanpakken? (Weert Lokaal)

  · De huidige fietsenstalling is te klein, soms gesloten en onbewaakt. Hoe denkt het college een bewaakte fietsenstalling te realiseren? (DUS Weert)

  Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Pagina 25: wat is het doel als het gaat om te anticiperen op ontwikkelingen in de regio Eindhoven? (CDA)

  · Op pagina 46 staat is als doel opgenomen om bedrijven die passen bij het DNA van Weert te blijven faciliteren in hun ruimtevraag. Betekent dat dat zich nog meer grote logistieke bedrijven zich in Weert kunnen vestigen? (CDA)

  · N.a.v. het kopje “de basis op orde”: welke rol ziet Weert voor zich als centrumgemeente? (VVD)

  · Waarom worden op pagina 46 de ontwikkelingen in de regio Eindhoven niet genoemd? (VVD)

  Burgemeester Vlecken beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:

  · Op welke manier wordt er in het kader van grensoverschrijdende samenwerking geïnvesteerd in partners in België en Duitsland? (VVD)

  · Pagina 30 “meer digitale oplossingen in dienst van de inwoner”: op welke manier wordt dit vormgegeven in de dienstverlening, bijvoorbeeld bij vergunningverlening voor evenementen? (VVD)

  Toezeggingen

  · De raad krijgt een schriftelijke onderbouwing van de bestuurlijke keuzes m.b.t. de geprioriteerde effecten en doelen die op pagina 5 staan vermeld (wethouder Van Gemert).

  · De raad ontvangt een schriftelijke toelichting op de ambitie op pagina 24 dat Weert een belangrijke regio in Europa op het gebied van de energietransitie dient te zijn (wethouder Steinbach).

  · De vraag welke kosten de gemeente niet meer maakt doordat de diensten van EcGeo in de begroting van ICT NML zijn opgenomen en Omnibuzz het leerlingenvervoer van de gemeente overneemt (welke bedragen worden gecompenseerd) wordt schriftelijk beantwoord (wethouder Van Gemert).

  Advies commissie

  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Onder dankzegging aan alle aanwezigen wordt de vergadering om 22.15 uur gesloten.

 • Aldus vastgesteld in de vergadering van:

  De raadscommissie S&B d.d. 10-09-2024                   De raadscommissie R&E d.d. 11-09-2024

   

  De commissiegriffier,                                                   De commissiegriffier,

   

   

  T.A.M. Florack                                                             A.G.T. Konings-Maes

   

  De commissievoorzitter,                                             De commissievoorzitter,

   

  J. Briels                                                                       P.R.J. Scholten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen