Raadscommissie Samenleving en Inwoners 02 april 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Goubet-Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning:
  R. Deneer (agendapunt 8), L. Korten (agendapunt 9), J. Jongeling (agendapunt 10)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering.
  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw T. Winters en de heer Yücel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • -De brief klachten Omnibuzz (toezegging 18012) is nog niet in GO toegevoegd. Gevraagd wordt dit alsnog te doen.
  -De vraag over toezegging 16965 (moment voorstel meerjarige subsidieverstrekking) wordt ter vergadering beantwoord.
  -De vraag over het jaarlijks actualiseren van het openbaar subsidieregister wordt ter vergadering beantwoord (openbaar toegankelijk via www.weert.nl).
  vergroten verkleinen laden...
 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het antwoord op de brieven 46 (DJ-684081- arbeidsmigranten Graafschap Hornelaan) en 63 (DJ-695179- aanpassen Helmondseweg) wordt aan de raad beschikbaar gesteld (TOEZEGGING).
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
  • De vraag of raadsleden aanwezig mogen zijn bij het geven van les door wethouders.
  • De vraag over de Paterskerk (overleg over stand van zaken en problematiek van het monument 2e helft maart in relatie tot voorstel jaarlijkse subsidie).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:
  • De vraag over de bezorging van het Weert Magazine Special en Via Limburg.

  De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
  -De vooraf schriftelijk gestelde vragen over de fokpaardenmarkt worden schriftelijk beantwoord.
  -Het exploitatieoverzicht 2018 van het Kwintet wordt ter inzage gelegd (ook 2019 en 2020 zodra beschikbaar).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1. In te stemmen met een uitbreiding van het IKC Laar tot een capaciteit van 157 leerlingen.
  2. Hiervoor een krediet van € 354.135,75 beschikbaar te stellen, gebaseerd op het normbedrag voor uitbreiding prijspeil 2015 met een afschrijvingstermijn van 48 jaar.
  3. Een bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van € 25.421,45.
  4. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.

  Toezeggingen
  -Cijfers met betrekking tot voedingsgebied (indien beschikbaar) worden aan de raad beschikbaar gesteld.
  -De nieuwe prognoses leerlingen over 2019 van Meerderweert (en het verschil tussen prognoses gemeente Weert en Meerderweert) worden aan de raad beschikbaar gesteld.
  -Nagegaan wordt wat de stand van zaken in de samenwerking tussen Meerderweert en Eduquaat is en de raad krijgt daarover bericht.
  -De verkeerssituatie op toegangswegen wordt met de portefeuillehouder verkeer besproken.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: T. Geelen.

  Voorstel
  1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursopdracht voor de herschikking van maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid.
  2. Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor de uitvoering van de bestuursopdracht ten laste van de algemene reserve.

  Toezeggingen
  -Na afloop van het traject wordt een evaluatie uitgevoerd.
  -Communicatie met inwoners wordt goed georganiseerd (o.a. verwachtingsmanagement).
  -De raad wordt betrokken bij het programma van eisen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

  Voorstel
  1. Een bedrag van € 22.254,- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de tweede fase van de restauratie van de Sint Donatuskapel.
  2. De gebruikelijke 10%-regeling voor bijdragen aan rijksmonumenten toe te voegen aan het Monumentenbeleidsplan.

  Toezeggingen
  Bij de raad wordt teruggekomen op de onderbouwing van de offerte (waar wordt het geld aan besteed?)

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 14 mei 2019,
  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten

  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)