Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In principe medewerking te verlenen aan de realisering van zeven levensloopbestendige woningen met toepassing van een herziening van het bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) tot uiterlijk 1 november 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-763372
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een nieuw lid voor de ad-hoc programmacommissie ‘De Annex’ te benoemen voor periode 2019 en 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-797030
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het voorstel om een gemeentelijke toekomstvisie op Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man op te stellen.
  2. In te stemmen met toewijzen van het resterende budget van € 16.000,- voor het opstellen van een gemeentelijke toekomstvisie op Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met portefeuillehouder.

  (PPS) Registratienummer: DJ-833784
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De hardheidsclausule artikel 22 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 toe te passen en de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie 2020 van VV De Rogstaekers ontvankelijk te verklaren.
  2. Voor het jaar 2020 subsidie te verlenen aan VV De Rogstaekers en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 25.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.
  3. Vooralsnog niet in te stemmen met een jaarlijkse indexering van het subsidiebedrag.
  4. Vooralsnog niet in te stemmen met integratie van subsidie voor het evenement ‘Fieëst oppe mêrrentj’ in de reguliere subsidie voor de carnavalsoptochten en Bonte Avonden/Familiemiddagen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-860580
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De gemeenteraad verzoeken in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-864083
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een subsidie van € 3.850,- te verstrekken aan Stichting Fondsenwerving Kiwanis Weert voor de organisatie van het sportgala 2019 en deze direct vast te stellen conform bijgevoegde beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-880174
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het bezwaarschrift tegen de subsidieweigering van 2020 door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers gegrond te verklaren.
  2. Aan de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers voor 2020 subsidie te verlenen tot een bedrag van € 500,-.
  3. De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers te informeren door middel van bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-886554
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De bevoorschotting van de verleende exploitatiesubsidie 2019 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man te verlagen naar maximaal € 76.056,- conform bijgevoegde concept-beschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies. De raad informeren via de TILS-lijst.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-888022
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het Convenant “Uitvoering overeenkomst JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland 2020” aan te gaan.
  2. Het Convenant “Samenwerking inkoop JeugdzorgPlus Zuidoost-Nederland 2020” aan te gaan.
  3. De gemeente Roermond, als centrale gemeente, te machtigen om de uit deze Convenanten voortvloeiende werkzaamheden uit te voeren.
  4. Wethouder Smitsmans van Roermond te machtigen tot ondertekening van de convenanten namens de gemeente Weert (conform het bepaalde in artikel 171 2e lid Gw).
  5. De benodigde middelen voor de uitvoering van de convenanten volgens de geldende verdeelsleutel te verdelen.
  6. De contracten met aanbieders voor Jeugdzorgplus te verlengen in 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-888178
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De garantiesubsidie 2018 ten behoeve van ‘dagopvanglocatie Beekstraat 54’ vast te stellen op € 15.313,85.
  2. De garantiesubsidie 2019 ten behoeve van ‘dagopvanglocatie Beekstraat 54’ te weigeren.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-888529
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De voorgestelde indexatie van tarieven van de Gecertificeerde instellingen voor 2020 vast te stellen op grond van artikel 4 lid 2 Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Midden-Limburg West;
  2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 8 op grond van artikel 55 van de gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Geheimhouding is van kracht zolang de subsidieregeling loopt;
  3. Bijlage 1 van de Subsidieregeling Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Midden-Limburg West (bijlage 1) vast te stellen en op de voorgeschreven wijze publiceren;
  4. De conceptovereenkomst voor niet-gesubsidieerde Gecertificeerde instellingen (bijlage 3) vast te stellen;
  5. De notitie Bijzondere kosten verblijf gedwongen kader Midden-Limburg vast te stellen;
  6. Het format voor de kwartaalrapportage vast te stellen, waarbij deze op basis van voortschrijdend inzicht gewijzigd kan worden in het onderlinge overleg (kwartaaloverleggen) tussen gemeenten en Gecertificeerde instellingen (GI’s), inclusief de actiepuntenlijst (bijlage 2);
  7. Bureau Jeugdzorg Limburg, de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils te informeren via bijgevoegde beschikkingen (bijlage 7).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-892026
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven (OGN2021).

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-892321
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met de intentieovereenkomst 'Herontwikkeling locatie St. Jans Gasthuis'.
  2. Wethouder Sterk te machtigen de overeenkomst namens het college te ondertekenen.
  3. Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-893697
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De tarieven voor hulp bij het huishouden voor contractjaar 2020 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen op:
  a. € 3.252,60 per jaar/per cliënt bij de inzet van een van de profielen
  b. € 28,20 per uur voor de resultaten ‘maaltijden’ en/of ‘thuis zorgen voor kinderen"
  2. Aanbieders te informeren middels bijgaande conceptbrieven.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-893791
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag voor 2020 en de begroting 2020 van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg.
  2. Een bedrag van € 202.776,28 beschikbaar te stellen aan de Gemeente Venlo voor de financiering van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg in 2020 en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-893818
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De raad voorstellen:
  1. Kennis te nemen van het ontwerp beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  2. De raad eventuele zienswijze in te laten dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-894357
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. In te stemmen met het voorlopig handhaven van de bomen aan de Frederik Hendrikstraat.
  2. Het verwijderen van de bomen als onderdeel van de rioolrenovatie en herinrichting van de straat die gepland staat voor 2022/2023 mee te nemen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-895164
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Subsidie te verlenen van maximaal € 12.000,- aan Wokmuziektheater voor het organiseren en uitvoeren van de operaproductie "La Belle Helene" in 2020 conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-897165
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: De gemeenteraad voor te stellen om de formatie van de afdeling Ruimte en Economie uit te breiden met 1 fte ten behoeve van een beleidsadviseur landbouw.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-897176
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. De hoorfunctie in het kader van de crisismaatregel in de nieuwe Wet verplichte ggz in te richten zoals beschreven in dit voorstel.
  2. Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan met Vcare Connect voor de uitvoering van de hoorfunctie.
  3. Volmacht te verlenen aan het afdelingshoofd Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn om de DVO met Vcare Connect te ondertekenen (art. 171 gemeentewet) conform bijgaand volmachtsbesluit van de burgemeester.
  4. De procedure voor aanmelding, onderzoek en aanvraag zorgmachtiging in het kader van de uitvoering van de nieuwe Wet verplichte ggz in te richten zoals omschreven in dit voorstel.
  5. Mandaat en machtiging te verlenen aan het afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorg en de teamleider Wmo, ten behoeve van de voorbereiding en indiening aanvraag zorgmachtiging, conform bijgaand concept besluit.
  6. Voor de eerste helft van 2020 een bedrag beschikbaar te stellen van € 11.000,- voor inhuur in verband met extra werkzaamheden voor de uitvoering van het verkennend onderzoek.
  7. Vooruitlopend op de Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP)-wetgeving persoonsgegevens uit te vragen en te verwerken voor de beantwoording van de onderzoeksvragen die centraal staan in het verkennend onderzoek, met inachtneming van proportionaliteit, subsidiariteit én transparantie aan de betrokkene.
  8. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de implementatie van de Wet verplichte ggz.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Het voltallige college een toelichting geven in de B&W vergadering van 7 januari 2020.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-897251
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Het Afsprakenkader 2020 betreffende de flexibele maatschappelijke opvang vast te stellen;
  2. De gemeente Venlo te verzoeken om de kosten voor de flexibele maatschappelijke opvang 2020, in totaal € 519.915,- beschikbaar te stellen, vanuit de Rijksmiddelen die zij als centrumgemeente voor deze taak ontvangen door middel van bijgevoegde conceptbrief;
  3. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor de flexibele maatschappelijke opvang 2020 van maximaal € 349.391,- conform bijgevoegde conceptbeschikking;
  4. Subsidie te verlenen aan het Zelfregiecentrum Weert voor 2020 van maximaal € 150.000,- voor activerende inloop en innovatieve dagbesteding, conform bijgevoegde conceptbeschikking.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW ) Registratienummer: DJ-898058
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen de 'Verordening Middenhuur Weert 2020' vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-898182
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: . 1. De raad voor te stellen een voorgenomen besluit te nemen om:
  1. Af te wijken van het besluit om in 2019 het budget jeugdhulp te verevenen op basis van de overeengekomen berekeningsmethodiek.
  2. Vanuit het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking in 2019 en 2020, als alternatief voor het onder 1. gestelde, een bedrag van respectievelijk € 500.000 en € 250.000 beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in het sociale domein in Midden-Limburg West.
  3. Deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein.
  4. Omdat de uitgaven gefaseerd gedurende een aantal jaren gedaan worden, de werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen (maximaal tot en met 2023) tot een maximum van € 750.000 te verrekenen met de reserve sociaal domein.
  5. In 2021, na de herijking van het gemeentefonds, te bezien of, en zo ja welke, vervolgafspraken gemaakt dienen te worden.
  6. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de gemeentebesturen van Leudal en Nederweert met de mogelijkheid om hierop voor 25 maart 2020 desgewenst een reactie te geven.
  7. Definitief te besluiten over de verevening 2019 en 2020 in de raadsvergadering van 3 juni 2020.
  2. Kennis te nemen van de verevening over het jaar 2018.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-898246
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Met bijgaande concept raadsinformatiebrief in te stemmen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-898271
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een gedoogverklaring met voorschriften af te geven aan Tobbersdijk B.V., voor de locatie Tobbersdijk 66 te Weert, voor een periode van 10 maanden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-898959
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Een subsidie te verlenen van maximaal € 56.244,10 per jaar voor 2019 en 2020 aan Stichting Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) voor het uitvoeren van het programma DOEN! Cultuureducatie met kwaliteit in Midden-Limburg, regio West.
  2. RICK informeren middels bijgevoegde subsidiebeschikking over het jaar 2019.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-899140
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Instemmen met bijgaande antwoordbrief.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Brief aanpassen.

  (VTH) Registratienummer: DJ-899240
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de ambtelijke notitie in het kader van het ambtelijk vooroverleg met de provincie voor de totstandkoming van de regionale paragraaf van de POVI en bestuurlijk overleg portefeuillehouders ruimtelijke ordening Midden-Limburg.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-899285
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een gedoogverklaring met voorschriften af te geven aan Van Hulsen-Koppen V.O.F., voor de locatie Bocholterweg 82 te Weert, voor een periode van 10 maanden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-898959
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een gedoogverklaring met voorschriften af te geven aan Slagerij Hans Janssen, voor de locatie Sint Sebastiaanskapelstraat 2/ Rakerstraat 36 te Weert, voor een periode van 5 maanden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-899824
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een gedoogverklaring met voorschriften af te geven aan de Maatschap Verheijen, voor de locatie aan de Heikempweg 11 te Weert, voor een periode van 6 maanden.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (VTH) Registratienummer: DJ-900460
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:
  1. Aan de raad voorstellen: De verordening Participatieraad Weert 2020 met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen.
  2. Aan de raad voorstellen: De verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Weert 2015, vastgesteld 22 december 2014 en de verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening Cranendonck, Nederweert en Weert vastgesteld op 5 oktober 2010 gelijktijdig in te trekken.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Wethouder van den Heuvel toevoegen als portefeuillehouder

  (WIZ) Registratienummer: DJ-900669
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Een bijdrage te verlenen van € 40.000,-- voor gevelverbetering van Markt 7 ten laste van het Gevelfonds.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-900921
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-901304
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal om dhr. N.J.M. Gruijthuijsen te benoemen als commissielid-niet-raadslid.
  2. Eventuele wensen en/of bedenkingen uit te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-901487
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aan de raad voorstellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan49-VA01 vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 49’ geen exploitatieplan vast te stellen.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-901976
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het kindcentrum Altweerterheide.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-903267
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Kennis te nemen van de programma aanpak "Sturen op Effecten".

  De raad voorstellen:
  1. Kennis te nemen van de programma aanpak "Sturen op Effecten".
  2. Voor de personele kosten 2020 en 2021 een bedrag van € 165.500,- per jaar en voor 2022 een bedrag van € 98.000,- beschikbaar te stellen.
  3. Voor de materiele kosten 2020 een bedrag van € 30.000,- en voor 2021 en 2022 een bedrag van € 15.000,- per jaar beschikbaar te stellen.

  BESLUIT: Besluit college wijzigen in: Vast te stellen het programma van aanpak “Sturen op Effecten”. Overige advies akkoord.

  (CS) Registratienummer: DJ-904438
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de collectieve zorgverzekering minima vanaf 2020.

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (WIZ) Registratienummer: DJ-905455
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. "Beleidskalender 8-2019" vast te stellen.
  2. "Beleidskalender 8-2019" na vaststelling door te sturen naar de Raad.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Beleidskalender aanpassen.

  (CS) Registratienummer: DJ-906488
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de commissie R&E met betrekking tot het eindrapport van de Rekenkamer over de uitbesteding van de buitendienst gemeente Weert.
  2. Eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.

  BESLUIT: Akkoord met advies. Wensen en bedenkingen uitbrengen aan de raad.

  (Griffie) Registratienummer: DJ-908048
  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL: Aanpassing van eerdere versies van de concept legestarieventabel 2020 en van de concept verordening precariobelasting 2020 aan te passen en deze aanpassingen aan de raad ter vaststelling aan te bieden.
  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&C) Registratienummer: DJ-907759
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • M.J.M. Meertens A.A.M.M. Heijmans
  vergroten verkleinen laden...